This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

uppsats_1_brott&straff

Terms

undefined, object
copy deck
kart|lägger -lade -lagt -lägg! -lägga
beskriva systematiskt == survey // forskarna har kartlagt svenskarnas matvanor---researchers have surveyed Swedish eating habits
lydig lydigt lydiga adj
som lyder utan invändningar == obedient // lydiga barn---obedient children
bot boten böter
mest i plural straff som innebär att man blir dömd att betala pengar (böter) == penalty; fine // de fick betala dryga böter för fortkörning---they were heavily fined for speeding
klimax klimaxen klimaxar
höjdpunkt == climax
mot prep
against, compared to // jag betalade bara hälften mot vad det brukar kosta---I paid only half of what it usually costs
mot prep
to // vara snäll mot djuren---be kind to animals
närmar sig närmade närmat närma(!)
komma närmare (i tid och rum) == approach // julen närmar sig---Christmas is approaching // vi närmar oss nu svenska kusten---we are now approaching the Swedish coast
rädd rädda adj.
ej i neutrum singular aktsam, varsam == careful, anxious // de var rädda om sina jobb---they were anxious about their jobs
passar passade passat passa(!)
se efter, vakta ==look after, watch //passa kastrullen så den inte kokar över!---keep an eye on (watch) the pot so it does not boil over! passa barn---look after (take care of) children passa bussen---be in time for the bus ##passning -en---attention
samtidig samtidigt samtidiga adj
som händer på samma gång == simultaneous, concurrent
missbruk missbruket missbruk missbruken
olämplig el. skadlig användning == abuse // missbruket av öl, vin och sprit ökar---drink abuse is on the increase
medborgare medborgar(e)n medborgare medborgarna
person som tillhör en viss stat == citizen // svensk medborgare---Swedish citizen
bar bart bara adj.
öppen; naken == bare; naked // sova under bar himmel---sleep under the open sky
frustration frustrationen frustrationer
ilska och besvikelse över att bli hindrad i sina ansträngningar ==frustration
påminner påminde påmint påminn! påminna
föra tankarna till, likna == resemble // en sjukdom som påminner om vanlig förkylning---an illness that resembles a common cold
verklighet verkligheten
det som existerar el. är sant, realitet == reality // har du sett honom i verkligheten?---have you seen him in the flesh? // hennes dröm blev verklighet---her dream came true
håller i gång höll hållit håll! hålla
have a good time, amuse oneself
passar passade passat passa(!)
spela bollen vidare == pass // han passade bollen till mig---he passed the ball to me
vara en god psykolog---be a good psychologist
inte ge vika för == resist // motstå frestelsen---resist temptation
håller med höll hållit håll! hålla
ha samma åsikt som ==agree with // jag håller med dig---I agree with you
samtidigt adv.
på samma gång == at the same time, simultaneously, concurrently // samtidigt som vi kom fram började det regna---just as we arrived, it began to rain
varu|hus -huset -hus -husen
stor affär med många olika varor == department store
styr styrde styrt styr! styra
bestämma (över), leda ==govern, rule // landet styrs av en militärregering---the country is ruled by a military government
förnedrar förnedrade förnedrat förnedra(!)
förödmjuka, nedsätta ==degrade, humiliate // under förnedrande former---in a degrading way
tillåten tillåtet tillåtna
som tillåts allowed, permissible
riktar riktade riktat rikta(!)
vända åt visst håll ==direct // boken riktar sig främst till barnen---the book is intended mainly for children
ursäkt ursäkten ursäkter
förlåtelse == excuse // be om ursäkt---apologize
anhörig anhöriga adj
endast i substantivisk användning släkting == relative, relation //
råd rådet råd råden
anvisning om hur man skall göra något, tips == advice // jag skall ge dig ett gott råd---I'll give you a piece of good advice
låter lät låtit låta
verka vara, förefalla == sound // du låter arg---you sound angry
belöning belöningen belöningar
gåva som tecken på uppskattning av en prestation ==reward; recompense; prize, award // reward; recompense; prize, award
övrig övrigt övriga adj.
som är kvar, återstående == other, remaining // Sverige och de övriga nordiska länderna---Sweden and the other Nordic countries övrig personal---other members of the staff ## för övrigt ("i andra avseenden")---besides ("in other respects")
orsak orsaken orsaker
skäl, anledning == cause // orsaken till branden är inte känd---the cause of the fire is still unknown
gräns gränsen gränser
skiljelinje == border, boundary, frontier // gränsen mot (el. till) grannlandet---border with a neighbouring country
sorg sorgen sorger
djup förtvivlan (t ex över någons död); bedrövelse, ledsnad == sorrow, grief; distress; regret // med sorg i hjärtat---with grief in one's heart
mot prep.
against // kämpa mot byråkratin---combat bureaucracy
åklagare åklagar(e)n åklagare åklagarna
jurist som inför domstol för talan om ansvar för brott == prosecutor
känsla känslan känslor
upplevelse med sinnena == feeling // en känsla av obehag---an uncomfortable feeling // han är rädd för att visa känslor---he is afraid of showing his feelings
mål målet mål målen
bur i fotboll (m. fl. bollsporter); skott i målburen == goal // skjuta mål---score a goal
omfattning omfattningen
storlek, utsträckning == extent // i större omfattning---to a greater extent
dryg drygt dryga adj.
som räcker länge ==economical // mjölet är drygt---the flour goes a long way
straff straffet straff straffen
påföljd för den som bryter mot (t ex ett samhälles) regler =punishment, sentence // dödsstraff---death penalty
vinning vinningen
vinst, förtjänst ==profit //
upptäcker upptäckte upptäckt upptäck! upptäcka
finna (något obekant), träffa på == discover // jag upptäckte att jag hade kört fel---I discovered I had taken the wrong turning
dömer dömde dömt döm! döma
fälla dom (över), vara domare (vid) ==judge // hon dömdes till dagsböter---she was ordered to pay a number of unit fines
påminner påminde påmint påminn! påminna
hjälpa att komma ihåg == remind // hon påminde om böckerna---she reminded (us) about the books
förändring förändringen förändringar
ändring, förvandling == change // samhället har genomgått stora förändringar---society has changed a great deal
däremot adv
tvärtom; emellertid == on the other hand, however // Jag har aldrig varit i Spanien. Däremot har jag varit i Italien---I have never been in Spain; I have, however, been in Italy
mot prep
for // mot betalning---for payment
uppbygger uppbyggde uppbyggt uppbygg! uppbygga
höja el. stärka moralen == edify // en uppbyggande syn---an edifying sight
snattare snattar(e)n snattare snattarna
person som snattar ==shoplifter//butikssnattare---shoplifter
lättar lättade lättat lätta(!)
avta ==lift //lätta upp stämningen---brighten up the atmosphere
återfall återfallet återfall återfallen
återvändande == to fall or slip back into a former state
allteftersom konj
efterhand som; beroende på hur == as; according as
sömn sömnen
sovande == sleep // falla i sömn---fall asleep
genomgång genomgången genomgångar
orientering, behandling, granskning == survey, exposition, review // författaren gör en kritisk genomgång av svensk film---the author provides a critical review of Swedish film
ångest ångesten
känsla av stark oro el. fruktan == anxiety, dread, fear // hon greps av ångest och oro inför framtiden---she was seized with dread and worry about the future
mot prep
towards // tåget mot Stockholm---the train to Stockholm
håller ut höll hållit håll! hålla
uthärda, stå ut == hold out, stick it out, persevere // jag höll ut i tre veckor---I stuck it out for three weeks
ursäkt ursäkten ursäkter
försvar el. motivering== excuse // hitta på en ursäkt---find an excuse
tvång tvånget
det att tvinga (någon) eller vara tvungen == coercion // tvångs|arbete -t---forced labour
minns mindes mints minns! minnas
komma ihåg == remember // jag minns när kriget bröt ut---I remember when the war broke out
rea rean reor
realisation == sale
giftig giftigt giftiga adj.
som innehåller gift, farlig == poisonous // en giftig svamp---a poisonous mushroom
vara varan varor
det som köps och säljs; artikel == goods; commodity // svenska varor---Swedish goods
själv självt själva adj
utan hjälp == himself, herself, oneself....// hon bakar själv sitt bröd---she bakes her own bread
skydds|tillsyn -tillsynen
en form av kriminalvård i frihet == probation
håller höll hållit håll! hålla
ha i handen, gripa, fatta == hold, grasp, grip // hålla (i) en spade---hold a spade // håll i handtaget!---hold onto the handle!
snatteri snatteri(e)t snatterier
snattande == shoplifting // dömd för upprepade snatterier---sentenced for repeated shoplifting
avseende avseendet avseenden avseendena
hänseende == reference, respect, regard // i alla avseenden---in all respects (every respect // med avseende på---with respect (regard) to, respecting
väska väskan väskor
behållare (med handtag) att bära saker i ==bag // handväska---handbag // packa en väska---pack a bag
håller av höll hållit håll! hålla
tycka om, älska == be fond of, be attached to, love
förutsätter förutsatte förutsatt förutsätt! förutsätta
ta för givet, antaga == assume, presuppose
belönar belönade belönat belöna(!)
ge belöning; gottgöra; tilldela pris == reward; recompense; award a prize to // upptäckten belönades med Nobelpriset---the discovery was honoured with the Nobel Prize
behandlar behandlade behandlat behandla(!)
hantera, ta upp, handlägga; dryfta ==handle; consider, discuss //
förhoppningsvis
hoppas jag (eller vi) ==hopefully //förhoppningsvis kan jag resa till Island nästa sommar---I hope I will be able to go to Iceland next summer
bemärkelse bemärkelsen bemärkelser
betydelse, avseende == sense/ / i alla bemärkelser---in all senses
kraftig kraftigt kraftiga
som har (fysisk) kraft, stark == strong // kraftig sydvästlig vind---strong southwesterly wind
åtminstone adv.
minst (även utvidgat "i varje fall") ==at least // vi träffas åtminstone en gång om året---we meet at least once a year
ställning ställningen ställningar
sätt att stå eller sitta eller ligga == position // ta ställning i en fråga---take a position on an issue, make up one's mind
skäms skämdes skämts skäms! skämmas
känna sig skamsen == be (feel) ashamed // fy skäms! ("så du bär dig åt!")---shame on you! ("what terrible behaviour!")
räddar räddade räddat rädda(!)
föra någon i säkerhet, hjälpa == save // hon inriktar sig på att rädda utrotningshotade djur---she is concentrating on saving animals that are threatened with extinction // flytvästen räddade livet på fiskaren---the fisherman's life was saved by his life vest
tillgång tillgången tillgångar
möjlighet att utnyttja, förfogande == access
tillfreds|ställelse -ställelsen
det att känna sig tillfreds, belåtenhet ==satisfaction // förslaget hälsades med tillfredsställelse---the proposal was greeted with satisfaction
undersökning undersökningen undersökningar
det att undersöka något el. någon, granskning == examination, investigation // läkarundersökning---medical examination
mål målet mål målen
den mängd mat man äter vid ett visst tillfälle, måltid ==meal // mellanmål---[between-meal] snack
styrka styrkan styrkor
kraft (hos en person) == strength // muskelstyrka---muscular strength
sårar sårade sårat såra(!)
ge sår (bildligt "göra ledsen och kränkt") == hurt, wound // hon sårar mig med sina ideliga anmärkningar---I am hurt by her constant criticism
konsekvens konsekvensen konsekvenser
logisk följd== consequence // ta konsekvenserna av sitt beslut---take the consequences of one's decision
lättar lättade lättat lätta(!)
göra el. bli lättare ==lighten, unburden // lätta på trycket---release the pressure
frekvens frekvensen frekvenser
antal, förekomst == frequency // besöksfrekvens---visiting frequency
rädd rädda adj
ej i neutrum singular fylld av rädsla, förskräckt ==afraid, frightened, scared // hon är rädd (för) att bli upptäckt---she is afraid of being caught
förhållande förhållandet förhållanden förhållandena
omständighet == circumstance, condition // under nuvarande förhållanden---in the present circumstances
fängelse fängelset fängelser
anstalt där man avtjänar fängelsestraff == prison // dömas till fängelse i två år---be sentenced to two years' imprisonment
myt myten myter
gammal religiös berättelse som tolkar tillvaron == myth //
behov behovet behov behoven
något man måste ha; nödvändighet ==need, requirement; necessity, want // han har behov av att höra andras åsikter---he needs to hear other people's views
förlust förlusten förluster
mistande, skada, avbräck; underskott; nederlag == loss, damage; deficit; defeat // göra en förlust på fem tusen kronor---make a loss of five thousand kronor
kring prep
runt (om) ==around // en lön kring 35 kronor i timmen---a wage around 35 kronor per hour
hanterar hanterade hanterat hantera(!)
behandla; sköta == handle; manage // hanteras varsamt!---handle with care!
besvikelse besvikelsen besvikelser
känsla av att något inte blev som man väntat, missräkning ==disappointment //experimenten blev en stor besvikelse---the experiments proved a great disappointment
håller till höll hållit håll! hålla
uppehålla sig; hålla hus == be; hang out // vi höll mest till i köket---we usually hung out in the kitchen
beskriver beskrev beskrivit beskriv! beskriva
berätta om, redogöra för, framställa; skildra ==describe // metoden beskrivs i en rapport---the method is described in a report
artikel artikeln artiklar
uppsats, reportage ==article // skriva en artikel i tidningen---write an article for a newspaper
behöver behövde behövt behöva
ha behov av == need, require, want // jag behöver hundra kronor---I need a hundred kronor
brott brottet brott brotten
det att bryta mot lagen, olaglig handling = crime, offence //begå ett brott---commit a crime
psykiater psykiatern psykiatrer
läkare för psykiska sjukdomar == psychiatrist
håller på höll hållit håll! hålla
vara sysselsatt == be doing sth., be busy with // hon håller på att städa---she's busy tidying up
låter lät låtit låta
tillåta, gå med på == let, allow // låt mig få se!---let me see! // låt bli att störa mig! ("sluta med att störa mig")---leave me alone! ("stop bothering me")
psykolog psykologen psykologer
person som ägnar sig åt psykologi ==psychologist // vara en god psykolog---be a good psychologist
anpassar anpassade anpassat anpassa(!)
få att överensstämma, lämpa; tillvänja == adapt, adjust, suit // anpassa sig till ett liv i Sverige---adapt to a life in Sweden
tillgång tillgången tillgångar
resurs; förråd == asset; supply // rik tillgång på arbetskraft---abundant supply of labour // hon är en tillgång för företaget---she is an asset to the company
ansvar ansvaret
skyldighet att ta på sig skulden == responsibility; liability // ta ansvar för ett beslut---accept responsibility for a decision
forskare forskar(e)n forskare forskarna
person som forskar == researcher // litteraturforskare---literary researcher
leda ledan
känsla av att vara uttråkad == boredom
kriminell kriminellt kriminella adj.
brottslig ==criminal // kriminell verksamhet---criminal activity
glider gled glidit glid! glida v
röra sig långsamt och jämnt; halka, slinta == glide; slide, slip // låta något glida sig ur händerna---let sth. slip away from you
förtjänar förtjänade förtjänat förtjäna
vara värd ==deserve // förtjäna sitt straff---deserve one's punishment
stjäl stal stulit stjäl! stjäla
ta (andras egendom) utan tillåtelse == steal // stjäla en cykel---steal a cycle
uppfattning uppfattningen uppfattningar
mening, åsikt == opinion // enligt min uppfattning---in my opinion
ertappar ertappade ertappat ertappa(!)
överraska, avslöja ==catch // pojken ertappades med att stjäla en radio---the boy was caught stealing a radio
därefter adv
efter detta == then, afterward // dagen därefter---the next day
desto adv.
ju förr desto bättre---the sooner the better
kedja kedjan kedjor
band av sammanfogade länkar (bildligt även om personer, händelser etc) == chain // cykelkedja---bicycle chain // bergskedja---mountain chain
ställning ställningen ställningar
läge i en tävling == score // ställningen i matchen var 2--2 i halvtid---the score at half-time was 2 all
lättar lättade lättat lätta(!)
lyfta ==take off // flygplanet lättar---the aircraft is taking off
ställning ställningen ställningar
social position == position, standing, status // ha en betydande ställning i samhället---have an important position in the community
passar passade passat passa(!)
vara lämplig ==be suitable //när passar det bäst att vi kommer?---when is the most suitable time for us to come?
förhållande förhållandet förhållanden förhållandena
relation==relationship // ha ett förhållande med någon---have a relationship with someone
uppfattning uppfattningen uppfattningar
det att kunna uppfatta något == understanding //
håller igen höll hållit håll! hålla
hindra, vara restriktiv; hejda == keep shut; check, hold back // hålla igen på kraven---cut down on demands
dryg drygt dryga adj.
besvärlig, betungande == overbearing, heavy // dryga skatter---excessive taxes
följer följde följt följ! följa
gå efter == follow // han följde spåren i snön---he followed the tracks in the snow
nöje nöjet nöjen nöjena
verksamhet som ger lustkänsla, glädje (särskilt om underhållning) == pleasure, enjoyment // jag ska med nöje läsa boken---I shall read the book with pleasure
uppväxt uppväxten
tid då man växer upp == growth // uppväxt|miljö -n---the environment in which people grow up
dock adv.
i alla fall, ändå, likväl; emmellertid ==yet, nevertheless, still; however // tåget går dock inte på torsdagar---the train does not go on Thursdays, however
genomför genomförde genomfört genomför genomföra
utföra, realisera == carry out // genomföra ett program---carry out a programme
deprimerad deprimerat deprimerade adj.
svårt nedstämd (under längre tid) == depressed // djupt deprimerad---severely depressed
fråge|ställning -ställningen -ställningar
sätt att formulera ett problem, fråga == question at issue, problem
individ individen individer
enskild varelse (inom en grupp); människa == individual
skils|mässa -mässan -mässor
upplösning av ett äktenskap; avsked == divorce; separation, parting // ta ut skilsmässa---get a divorce
motsatt motsatt motsatta adj
som ligger mitt emot; som är i motsats (till), helt annan (än) ==opposite; contrary // bilen gled över på motsatta körbanan---the automobile drifted over to the opposite side of the road
känns kändes känts kännas
upplevas med känseln el. liknande sinnen == feel // hur känns det att bli världsmästare?---how does it feel to be the world champion?// det känns meningslöst---it all seems so meaningless
beroende beroendet
det att vara beroende; starkt beroende, bundenhet == dependence; addiction // vårt beroende av läkemedel måste minska---our dependence on pharmaceuticals must be reduced
håll hållet håll hållen
riktning från en viss utgångspunkt ==direction, way // åt vilket håll ska du?---which way are you going?
håll hållet håll hållen
avstånd ==distance //jag såg henne på långt håll---I saw her from afar
ficka fickan fickor
tygfack som sys fast på kläder ==pocket // byxficka---trouser(s) pocket
bekräftar bekräftade bekräftat bekräfta(!)
intyga, styrka, försäkra == confirm, corroborate, bear out, substantiate // polisen har bekräftat att en undersökning pågår---the police have confirmed that an investigation is under way
passar på passade passat passa(!)
vara vaksam; ta tillfället i akt ==take the chance // det är bäst att passa på medan man ännu är ung!---best take the chance (grasp the opportunity) while you are still young!
avseende avseendet avseenden avseendena
vikt, hänsyn == consideration, attention, importance // man ska inte fästa för stort avseende vid opinionssiffror---you shouldn't attach too much importance to public opinion polls
mål målet mål målen
slutpunkt, riktpunkt == goal, target // från start till mål---from start to finish
ångest ångesten
känsla av stark oro el. fruktan ==anxiety, dread, fear // hon greps av ångest och oro inför framtiden---she was seized with dread and worry about the future
liknande adj.
(nästan) likadan, likartad == similar // jag har aldrig sett något liknande---I've never seen anything like it // på liknande sätt---in a similar manner
traditionell traditionellt traditionella
i enlighet med traditionen, sedvanlig == traditional //
nyligen adv.
för kort tid sedan == recently // vi träffades helt nyligen i Lund---we met quite recently in Lund
motiv motivet motiv motiven
skäl, anledning == motive, reason // det finns starka motiv (för) att bygga ut hamnen---there are obvious reasons for expanding the harbour
sömnlös sömnlöst sömnlösa adj
som inte kan sova == sleepless // sömnlöshet -en---sleeplessness, insomnia
dryg drygt dryga adj
riklig, rundlig (om tid, mått och vikt) == more than // en dryg timme---over an hour
befrielse befrielsen befrielser
frigörelse, frisläppande; tillåtelse att slippa == liberation, release // folket kunde uppnå sin befrielse med fredliga medel---the people were able to liberate themselves by peaceful means
levnad levnaden subst
livstid (även om livsföring) == life // levnads|kostnad -en---cost of living // vällevnad---luxury living
ställning ställningen ställningar
konstruktion == stand // byggnadsställning---scaffold

Deck Info

160

permalink