This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Matek-szaknyelv szavak

A jövő héti matek-szny dogára az összes szó.

Terms

undefined, object
copy deck
számláló
numerator
szorzás
multiplication
sugár (körnek)
radius (pl.: radii)
középpontos tükrözés
reflection in (a) point
(kör)ív
arc
trapéz
trapezium (pl.: trapezia), am.: trapezoid
szomszédos
adjacent
körüljár, oldalirányít (poligont)
to traverse
súlypont
centroid
azonosság
identity
tükrözési középpont
centre of reflection
metsző síkok hajlásszöge
dihedral angle
téglalap
rectangle
érintőnégyszög
inscriptible quadrilateral
"a"-négyzet (második hatvány)
"a" squared
vastag(ság)
thick(ness)
egyenlőszárú háromszög
isosceles triangle
kiemel (tényezőt)
to take out
feltesz, feltételez
to assume
derékszögű háromszög
right (angled) triangle
meghatároz
to specify
eljárás
procedure
szög
angle
nevező
denominator
tükörkép
mirror
érint
to touch
tükörtengely
axis of reflection (also mirror)
jelöl
to designate
tompaszögű háromszög
obtuse (angled) triangle
átmérő
diameter
felezőpont
midpoint
körüljárás (poligoné)
orientation
tetszőleges
arbitrary
zárójelek
parentheses
szám
number
másodfokú
quadratic
osztható
divisible
magasság(vonal)
altitude
hozzáírt kör középpontja
excentre
húrnégyszög
cyclic quadrilateral
oldal
side
szélesség
breadth
meghosszabbít
to extend
beágyaz
to embed
különbség
difference
kitevő
exponent
tompaszög
obtuse angle
koordináta
coordinate
bizonyítás
proof
pontatlan, homályos
vague
merőleges
perpendicular
általános
general
hozzáad vmit vmihez
to add sg to sg
kapcsolat, viszony, összefüggés
relation
metsz
to intersect
nagyobb vagy egyenlő
greater than or equal to
egyesít
to unify
kifeszít
to span
kiemel (tényezőt)
to extract
végpont
end point (terminal point)
kifejezés
expression
felez
to bisect
körülírt kör középpontja
circumcentre
háromszög
triangle
állítás megfordítása
the converse (reverse) of a statement
tizedes vessző (pont)
decimal point
szorzat
product
szemközti
opposite
hegyesszögű háromszög
acute (angled) triangle
negatív
negative
kivon vmit vmiből
to subtract sg from sg
beírt kör
incircle (inscribed circle)
negyedfokú
four-degree, quartic
egy pontban metsző
to be concurrent
kiterjed, kiterjeszt
to extend
beírt kör középpontja
incentre
az "angle-side-angle" rövidítése
ASA
homorúszög
reflex angle
összeadás
addition
tört
fraction
fogalom
concept
rombusz
rhombus (pl.: rhombi)
felület
surface
tizedes tört
decimal fraction
szög szára
arm (of an angle)
egyenlő vmivel
to be equal to sg
törtvonal
fraction bar
szimmetria
symmetry
összeg
sum
kivonás
subtraction
racionális számok
rational numbers (Q)
konvex
convex
egyenlőoldalú háromszög
equilateral triangle
előjel
sign
tengelyes tükrözés
reflection in (a) line
(hatvány) alap
base
tükröz
to reflect
sík
plane
egyértelmű, egyetlen
unique
belső szögfelező
internal angle bisector
osztás
division
megszoroz vmit vmivel
to multiply sg by sg
pozitív
positive
állítás
statement
befogó
leg (of a right triangle)
szár
leg (of an isosceles triangle)
beírt kör sugara
inradius
értelmezési tartomány
domain (of definition)
fogalom
notion
tényező
factor
algoritmus
algorithm
hányados
quotient
(egyenes) szakasz
(line) segment
indirekt bizonyítás
indirect proof
derékszög
right angle
átmegy, áthalad vmin
to pass through
egy körön levő
concyclic
összeköt
to join
szelő
secant
hozzáírt kör
excircle (escribed circle)
körszelet
circular segment
osztandó
dividend
"b"-köb (harmadik hatvány)
"b" cubed
érintő
tangent
maradék
remainder
középvonal
midline
zárt vmire nézve
to be closed under
elmélet
theory
csúcs
vertex (pl.: vertices)
egybevágó
congruent
tétel
theorem
egyenesszög
straight angle
polinom
polynomial
alakzat
figure
távolság
distance
meghosszabbít
to produce
kisebb vagy egyenlő
less than or equal to
kivon vmit vmiből
to take away sg from sg
valós számok
real numbers (R)
konkáv
concave
osztható
divisible
párhuzamos
parallel
tér
space
hányados
quotient
hasonló(an)
similar(ly)
oldalfelező merőleges
perpendicular bisector
súlyvonal
median
kiterjedés, dimenzió
dimension
halmaz
set
meghatároz
to determine
bezár, alkot (szöget)
to subtend
szögfelező
angle bisector
egész számok
integers (Z)
(el)oszt vmit vmivel
to divide sg by sg
részhalmaz
subset
négyzet
square
érvényes
valid
állítás
proposition
paralelogramma
parallelogram
külső szögfelező
external angle bisector
algebrai tört
algebraic fraction
harmadol
to trisect
közös
common
kerületi szög (körben)
inscribed angle
négyszög
quadrilateral
a "side-angle-side" rövidítése
SAS
irány
direction
hegyesszög
acute angle
egyenes vonal
(straight) line
metszéspont
point of intersection
középponti szög (körben)
central angle
osztó
divisor
egyenlő távolságra levő
equidistant
bizonyít
to prove
hangsúlyoz, nyomatékosít
to emphasize
(alap) művelet
(basic) operation
kisbetű
lower-case letter
zárójelek
brackets
deltoid
kite
átír
to rewrite
tag
term
alap
base (of an isosceles triangle)
magasságpont
orthocentre
hatványra emel
to raise to (the power of)
jelöl
to denote
körülírt kör (köréírt kör)
circumcircle (circumscribed circle)
ellentmondás
contradiction
kocka
cube
nem-ismétlődő
non-repeating
átfogó
hypotenuse
lényegében, valójában
intrinsically
változó
variable
végtelen
infinite
szimmetria középpont
centre of symmetry
hatvány
power
szimmetria tengely
axis of symmetry
átló
diagonal
végződik, végez
to terminate
euklideszi tér
Euclidean space
rész
part
véges
finite
egyenlő vmivel
to equal sg
köréírt kör sugara
circumradius
osztó
divisor
szembekerül, találkozik
to encounter
természetes számok
natural numbers (N)
első (legmagasabb fokú) tag
leading term
húr
chord

Deck Info

208

permalink