This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Maths words

Terms

undefined, object
copy deck
intrinsically
lényegében, valójában
to label
cimkéz, feliratoz
to traverse
körüljár, oldalirányít (poligont)
midpoint
felezőpont
to span
kifeszít
to decelerate
lassít
circumcircle (circumscribed circle)
körülírt kör (köréírt kör)
to prove
bizonyít
to release
kibocsát (pl. energiát), elenged
division
osztás
arbitrary
tetszőleges
complex movement
összetett mozgás
acute (angled) triangle
hegyesszögű háromszög
four-degree, quartic
negyedfokú
plane
sík
fraction bar
törtvonal
to rewrite
átír
speed
sebesség (nagyság, skalár)
triangle
háromszög
spaceship
űrhajó
friction
súrlódás
inscriptible quadrilateral
érintőnégyszög
secant
szelő
velocity
sebesség (irányított, vektor)
to multiply sg by sg
megszoroz vmit vmivel
reflection in (a) point
középpontos tükrözés
to store data
adato(ka)t tárol
to determine
meghatároz
limit
határ
number
szám
central angle
középponti szög (körben)
to subtend
bezár, alkot (szöget)
to extend
meghosszabbít
perpendicular bisector
oldalfelező merőleges
to exceed
meghalad
longitude
hosszúság (földrajzi)
denominator
nevező
circumcentre
körülírt kör középpontja
perpendicular
merőleges
to come to rest
nyugalmi helyzetbe kerül
to indicate
jelez, mutat
excircle (escribed circle)
hozzáírt kör
Bunsen burner
Bunsen égő
fulcrum
forgáspont
universe
világegyetem, univerzum
frame of reference
vonatkoztatási rendszer
thermal conductivity
hővezető képesség
to absorb
elnyel (pl. energiát)
to draw graph of sg
függvénnyel ábrázol vmit
thick(ness)
vastag(ság)
acceleration
gyorsulás
mass
tömeg
less than or equal to
kisebb vagy egyenlő
scientific notation
(számok) normál alakja
light-year
fényév
temperature range
hőmérsékleti tartomány
numerator
számláló
parallel
párhuzamos
epicentre
epicentrum (földrengésé)
temperature
hőmérséklet
vague
pontatlan, homályos
proof
bizonyítás
divisor
osztó
addition
összeadás
motion
mozgás
real numbers (R)
valós számok
speedometer
sebességmérő
domain (of definition)
értelmezési tartomány
to specify
meghatároz
work
munka
coordinate
koordináta
subset
részhalmaz
natural numbers (N)
természetes számok
to join
összeköt
poisonous
mérgező
cube
kocka
dihedral angle
metsző síkok hajlásszöge
centroid
súlypont
adjacent
szomszédos
polynomial
polinom
trapezium (pl.: trapezia), am.: trapezoid
trapéz
to extract
kiemel (tényezőt)
contradiction
ellentmondás
axis of symmetry
szimmetria tengely
midline
középvonal
telescope
távcső
factor
tényező
plastic
műanyag
as a function of time
az idő függvényében
to expand
kitágul
exponent
kitevő
breadth
szélesség
to take out
kiemel (tényezőt)
multiplication
szorzás
tepid, lukewarm
langyos
to be concurrent
egy pontban metsző
lower-case letter
kisbetű
mercury
higany
to be level with sg
egy vonalba (szintbe) esik vmivel
instrument
eszköz
set
halmaz
to equal sg
egyenlő vmivel
to mark sg
(meg)jelöl
centre of reflection
tükrözési középpont
power
hatvány
divisor
osztó
entire
egész, teljes
theorem
tétel
hypotenuse
átfogó
freezing point
fagyáspont
valid
érvényes
cannon
ágyú
experiment
kísérlet
divisible
osztható
tight-fitting
szorosan illeszkedő
cell
sejt
to terminate
végződik, végez
beaker
főzőpohár
pure
tiszta
base (of an isosceles triangle)
alap
to intersect
metsz
right (angled) triangle
derékszögű háromszög
acute angle
hegyesszög
theory
elmélet
SAS
a "side-angle-side" rövidítése
angular acceleration
szöggyorsulás
mechanics
mechanika
sign
előjel
to take away sg from sg
kivon vmit vmiből
arctic
sarkvidéki
beads of mercury
higanycseppek
Euclidean space
euklideszi tér
to emphasize
hangsúlyoz, nyomatékosít
cyclic quadrilateral
húrnégyszög
subtraction
kivonás
symmetry
szimmetria
finite
véges
to transfer
áthelyez, átvisz
internal angle bisector
belső szögfelező
rectangle
téglalap
sum
összeg
astronomy
csillagászat
obtuse angle
tompaszög
melting ice
olvadó jég
quadratic
másodfokú
evenly and regularly
egyenletesen és szabályosan
air resistance
légellenállás
surface
felület
remainder
maradék
arc
(kör)ív
orthocentre
magasságpont
to pass through
átmegy, áthalad vmin
latitude
szélesség (földrajzi)
obtuse (angled) triangle
tompaszögű háromszög
centre of symmetry
szimmetria középpont
quadrilateral
négyszög
quotient
hányados
inradius
beírt kör sugara
convex
konvex
to touch
érint
proposition
állítás
to reflect
tükröz
concave
konkáv
direction
irány
quotient
hányados
decimal point
tizedes vessző (pont)
equilateral triangle
egyenlőoldalú háromszög
general
általános
quake
földrengés
circular segment
körszelet
isosceles triangle
egyenlőszárú háromszög
relation
kapcsolat, viszony, összefüggés
to estimate
megbecsül (mennyiséget)
end point (terminal point)
végpont
inscribed angle
kerületi szög (körben)
a particular type
egy bizonyos fajta
procedure
eljárás
circumradius
köréírt kör sugara
leg (of an isosceles triangle)
szár
unique
egyértelmű, egyetlen
infinite
végtelen
goggles
védőszemüveg
second
másodperc
steady
egyenletes, állandó
side
oldal
identity
azonosság
diagonal
átló
reflex angle
homorúszög
incircle (inscribed circle)
beírt kör
to contract
összehúz(ódik)
similar(ly)
hasonló(an)
to be closed under ...
zárt vmire nézve
to assume
feltesz, feltételez
galaxy
galaxis
accurate
pontos
figure
alakzat
to develop
kifejleszt
integers (Z)
egész számok
vibration
rezgés
centripetal force
centripetális erő
negative
negatív
chord
húr
kite
deltoid
"b" cubed
"b"-köb (harmadik hatvány)
axis of reflection (also mirror)
tükörtengely
electrical charge
elektromos töltés
to designate
jelöl
light-gathering power
fénygyűjtő képesség
leg (of a right triangle)
befogó
excentre
hozzáírt kör középpontja
difference
különbség
product
szorzat
incentre
beírt kör középpontja
(line) segment
(egyenes) szakasz
square
négyzet
parallelogram
paralelogramma
vacuum
légüres tér
misleading
félrevezető
surface
felület
decimal fraction
tizedes tört
to extend
kiterjed, kiterjeszt
radius (pl.: radii)
sugár (körnek)
greater than or equal to
nagyobb vagy egyenlő
thermometer
hőmérő
the converse (reverse) of a statement
állítás megfordítása
opposite
szemközti
leading term
első (legmagasabb fokú) tag
straight angle
egyenesszög
to manufacture
gyárt
rhombus (pl.: rhombi)
rombusz
tangent
érintő
to add sg to sg
hozzáad vmit vmihez
mirror
tükörkép
to raise to (the power of)
hatványra emel
liquid
folyadék
dimension
kiterjedés, dimenzió
rational numbers (Q)
racionális számok
to encounter
szembekerül, találkozik
parentheses
zárójelek
to embed
beágyaz
to subtract sg from sg
kivon vmit vmiből
to trisect
harmadol
equidistant
egyenlő távolságra levő
angle bisector
szögfelező
statement
állítás
simple movement
egyszerű mozgás
to denote
jelöl
to bisect
felez
reflection in (a) line
tengelyes tükrözés
reduction
csökkenés
air pressure
légnyomás
indirect proof
indirekt bizonyítás
elastic
rugalmas
angle
szög
rubber
gumi
divisible
osztható
to act upon sg
hat vmin
boiling water
forrásban levő víz
external angle bisector
külső szögfelező
proportion
arány
vertex (pl.: vertices)
csúcs
apparatus
berendezés
to be equal to sg
egyenlő vmivel
force
erő
concept
fogalom
notion
fogalom
fraction
tört
concyclic
egy körön levő
lever
emelő
to divide sg by sg
(el)oszt vmit vmivel
"a" squared
"a"-négyzet (második hatvány)
right angle
derékszög
to shrink
visszahúzódik, összemegy
arm (of an angle)
szög szára
non-repeating
nem-ismétlődő
variable
változó
expression
kifejezés
to calibrate
hitelesít, kalibrál
brackets
zárójelek
(straight) line
egyenes vonal
relative to the ground
a földhöz viszonyítva
formula
képlet
algorithm
algoritmus
(basic) operation
(alap) művelet
distance
távolság
median
súlyvonal
cone
kúp
congruent
egybevágó
bench
munkaasztal, mérőpad
energy
energia
base
(hatvány) alap
common
közös
gravity
tömegvonzás, gravitáció
rotation
forgás
capillary tube
hajszálcső
diameter
átmérő
positive
pozitív
to produce
meghosszabbít
shape
alak, forma
to unify
egyesít
dividend
osztandó
term
tag
to correspond to sg
megfelel vminek
point of intersection
metszéspont
algebraic fraction
algebrai tört
to bounce
visszapattan
to compare
összevet, összehasonlít
altitude
magasság(vonal)
space
tér
part
rész
ASA
az "angle-side-angle" rövidítése
orientation
körüljárás (poligoné)

Deck Info

312

permalink