This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Fizika-szny szavak

Hnapra fizika szavak.

Terms

undefined, object
copy deck
median
súlyvonal
acute angle
hegyesszög
to prove
bizonyít
general
általános
PHYSICS
FIZIKA
as a function of time
az idő függvényében
diameter
átmérő
plastic
műanyag
hypotenuse
átfogó
poisonous
mérgező
tangent
érintő
to draw graph of sg
függvénnyel ábrázol vmit
force
erő
reflection in (a) point
középpontos tükrözés
brackets
zárójelek
boiling water
forrásban levő víz
to be closed under ...
zárt vmire nézve
algebraic fraction
algebrai tört
circular segment
körszelet
intrinsically
lényegében, valójában
SAS
a "side-angle-side" rövidítése
to join
összeköt
elastic
rugalmas
to reflect
tükröz
midpoint
felezőpont
(line) segment
(egyenes) szakasz
domain (of definition)
értelmezési tartomány
to emphasize
hangsúlyoz, nyomatékosít
to compare
összevet, összehasonlít
remainder
maradék
midline
középvonal
velocity
sebesség (irányított, vektor)
limit
határ
notion
fogalom
apparatus
berendezés
axis of reflection (also mirror)
tükörtengely
goggles
védőszemüveg
to calibrate
hitelesít, kalibrál
to exceed
meghalad
finite
véges
concyclic
egy körön levő
to mark sg
(meg)jelöl
orthocentre
magasságpont
lower-case letter
kisbetű
to denote
jelöl
external angle bisector
külső szögfelező
chord
húr
arm (of an angle)
szög szára
excentre
hozzáírt kör középpontja
to raise to (the power of)
hatványra emel
scientific notation
(számok) normál alakja
spaceship
űrhajó
to absorb
elnyel (pl. energiát)
concave
konkáv
surface
felület
Euclidean space
euklideszi tér
the converse (reverse) of a statement
állítás megfordítása
to take out
kiemel (tényezőt)
shape
alak, forma
work
munka
side
oldal
right angle
derékszög
to manufacture
gyárt
incentre
beírt kör középpontja
identity
azonosság
surface
felület
product
szorzat
reflex angle
homorúszög
to traverse
körüljár, oldalirányít (poligont)
greater than or equal to
nagyobb vagy egyenlő
arctic
sarkvidéki
symmetry
szimmetria
point of intersection
metszéspont
to bounce
visszapattan
decimal point
tizedes vessző (pont)
divisible
osztható
air pressure
légnyomás
figure
alakzat
arbitrary
tetszőleges
polynomial
polinom
circumcentre
körülírt kör középpontja
indirect proof
indirekt bizonyítás
theory
elmélet
to determine
meghatároz
opposite
szemközti
procedure
eljárás
dimension
kiterjedés, dimenzió
to shrink
visszahúzódik, összemegy
to take away sg from sg
kivon vmit vmiből
subtraction
kivonás
obtuse angle
tompaszög
distance
távolság
positive
pozitív
beads of mercury
higanycseppek
inradius
beírt kör sugara
to unify
egyesít
term
tag
axis of symmetry
szimmetria tengely
tepid, lukewarm
langyos
motion
mozgás
less than or equal to
kisebb vagy egyenlő
to span
kifeszít
acceleration
gyorsulás
to bisect
felez
cannon
ágyú
to expand
kitágul
to subtract sg from sg
kivon vmit vmiből
temperature range
hőmérsékleti tartomány
thermometer
hőmérő
quadrilateral
négyszög
to contract
összehúz(ódik)
to produce
meghosszabbít
quotient
hányados
experiment
kísérlet
inscribed angle
kerületi szög (körben)
frame of reference
vonatkoztatási rendszer
latitude
szélesség (földrajzi)
proposition
állítás
algorithm
algoritmus
galaxy
galaxis
variable
változó
tight-fitting
szorosan illeszkedő
epicentre
epicentrum (földrengésé)
electrical charge
elektromos töltés
fraction bar
törtvonal
rotation
forgás
to release
kibocsát (pl. energiát), elenged
capillary tube
hajszálcső
steady
egyenletes, állandó
astronomy
csillagászat
secant
szelő
parallel
párhuzamos
relation
kapcsolat, viszony, összefüggés
subset
részhalmaz
right (angled) triangle
derékszögű háromszög
(straight) line
egyenes vonal
unique
egyértelmű, egyetlen
to equal sg
egyenlő vmivel
to decelerate
lassít
number
szám
"b" cubed
"b"-köb (harmadik hatvány)
orientation
körüljárás (poligoné)
factor
tényező
mirror
tükörkép
diagonal
átló
speed
sebesség (nagyság, skalár)
to transfer
áthelyez, átvisz
to be concurrent
egy pontban metsző
rational numbers (Q)
racionális számok
internal angle bisector
belső szögfelező
space
tér
friction
súrlódás
entire
egész, teljes
cyclic quadrilateral
húrnégyszög
to develop
kifejleszt
inscriptible quadrilateral
érintőnégyszög
formula
képlet
parentheses
zárójelek
contradiction
ellentmondás
lever
emelő
pure
tiszta
melting ice
olvadó jég
arc
(kör)ív
plane
sík
to estimate
megbecsül (mennyiséget)
Bunsen burner
Bunsen égő
misleading
félrevezető
a particular type
egy bizonyos fajta
expression
kifejezés
numerator
számláló
angular acceleration
szöggyorsulás
to assume
feltesz, feltételez
to divide sg by sg
(el)oszt vmit vmivel
denominator
nevező
to come to rest
nyugalmi helyzetbe kerül
valid
érvényes
division
osztás
thermal conductivity
hővezető képesség
complex movement
összetett mozgás
centroid
súlypont
statement
állítás
kite
deltoid
four-degree, quartic
negyedfokú
to indicate
jelez, mutat
light-year
fényév
bench
munkaasztal, mérőpad
mercury
higany
divisor
osztó
(basic) operation
(alap) művelet
leg (of a right triangle)
befogó
circumradius
köréírt kör sugara
longitude
hosszúság (földrajzi)
natural numbers (N)
természetes számok
isosceles triangle
egyenlőszárú háromszög
angle
szög
gravity
tömegvonzás, gravitáció
quadratic
másodfokú
to rewrite
átír
excircle (escribed circle)
hozzáírt kör
liquid
folyadék
dihedral angle
metsző síkok hajlásszöge
trapezium (pl.: trapezia), am.: trapezoid
trapéz
straight angle
egyenesszög
to be equal to sg
egyenlő vmivel
cell
sejt
centre of symmetry
szimmetria középpont
multiplication
szorzás
angle bisector
szögfelező
cube
kocka
to extend
meghosszabbít
quotient
hányados
mechanics
mechanika
to specify
meghatároz
beaker
főzőpohár
incircle (inscribed circle)
beírt kör
real numbers (R)
valós számok
vague
pontatlan, homályos
instrument
eszköz
to extend
kiterjed, kiterjeszt
air resistance
légellenállás
decimal fraction
tizedes tört
freezing point
fagyáspont
perpendicular
merőleges
concept
fogalom
base
(hatvány) alap
parallelogram
paralelogramma
to extract
kiemel (tényezőt)
divisor
osztó
thick(ness)
vastag(ság)
part
rész
breadth
szélesség
fulcrum
forgáspont
triangle
háromszög
proof
bizonyítás
speedometer
sebességmérő
"a" squared
"a"-négyzet (második hatvány)
obtuse (angled) triangle
tompaszögű háromszög
perpendicular bisector
oldalfelező merőleges
to label
cimkéz, feliratoz
fraction
tört
to terminate
végződik, végez
similar(ly)
hasonló(an)
power
hatvány
temperature
hőmérséklet
direction
irány
accurate
pontos
cone
kúp
equilateral triangle
egyenlőoldalú háromszög
coordinate
koordináta
telescope
távcső
to be level with sg
egy vonalba (szintbe) esik vmivel
evenly and regularly
egyenletesen és szabályosan
end point (terminal point)
végpont
infinite
végtelen
ASA
az "angle-side-angle" rövidítése
to pass through
átmegy, áthalad vmin
mass
tömeg
second
másodperc
congruent
egybevágó
to encounter
szembekerül, találkozik
base (of an isosceles triangle)
alap
leading term
első (legmagasabb fokú) tag
vertex (pl.: vertices)
csúcs
sum
összeg
reflection in (a) line
tengelyes tükrözés
circumcircle (circumscribed circle)
körülírt kör (köréírt kör)
proportion
arány
to correspond to sg
megfelel vminek
sign
előjel
rectangle
téglalap
to designate
jelöl
central angle
középponti szög (körben)
relative to the ground
a földhöz viszonyítva
divisible
osztható
exponent
kitevő
universe
világegyetem, univerzum
convex
konvex
acute (angled) triangle
hegyesszögű háromszög
reduction
csökkenés
energy
energia
equidistant
egyenlő távolságra levő
to multiply sg by sg
megszoroz vmit vmivel
to add sg to sg
hozzáad vmit vmihez
common
közös
centre of reflection
tükrözési középpont
to intersect
metsz
vacuum
légüres tér
altitude
magasság(vonal)
addition
összeadás
non-repeating
nem-ismétlődő
set
halmaz
centripetal force
centripetális erő
negative
negatív
to touch
érint
leg (of an isosceles triangle)
szár
rubber
gumi
dividend
osztandó
theorem
tétel
to trisect
harmadol
to store data
adato(ka)t tárol
light-gathering power
fénygyűjtő képesség
radius (pl.: radii)
sugár (körnek)
adjacent
szomszédos
to act upon sg
hat vmin
difference
különbség
to embed
beágyaz
simple movement
egyszerű mozgás
integers (Z)
egész számok
quake
földrengés
rhombus (pl.: rhombi)
rombusz
square
négyzet
to subtend
bezár, alkot (szöget)
vibration
rezgés

Deck Info

313

permalink