This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Teach Yourself Chinese (Ch. 4)

Terms

undefined, object
copy deck
wèi
measure word, polite for person(s)
xiÇŽo jiÄ›
小 姐
Miss
suí biàn
随 便
take it easy, casual
shì de
是。。。 的
used to emphasize a phrase
cóng
从
from
yīng guó
英 国
England
lái
come
ā
阿
ah
dōu
both
yīng guó rén
英 国 人
to be English, person from England
zhè (é)r
è¿™ å„¿
here, now
zuò
作
make
xué (xí)
学 (习)
study, learn
hàn yǔ
汉 语
Chinese language
nÇŽ
哪
which, what
xué xiào
学 校
school
běi jīng dà xué
北 京 大 学
Beijing University
lǐ
里
inside
shēng huó
生 活
live, life
bú cuò
不 错
not bad, pretty good
yī dìng
一 定
surely, definitely
è
饿
hungry, starve
le
了
modal particle (
jīn tiān
今 天
today
cài
菜
food dish
jí le
极 了
extremely
bié kè qì
别 客 气
don't be polite
zì jǐ
自 己
oneself
yòng
用
use
kuài zi
筷 子
chopsticks
dàn shì
但 是
but, nevertheless
de
çš„
really (used after a word, like haode = really good)
méi guān xì
没 关 系
it doesn't matter, don't worry about it
ng
hmmm
yuán liàng
原 谅
forgive
yī diǎn(r)
一 点
a little bit
jì shù
技 术
technique, skill
gāo
高
tall, height
fēi cháng
非 常
extremely, unusual
bù zěn me yàng
不 怎 么 样
not very
zuì
最
-est (the greatest, best)
zuì hǎo
最 好
best, very good
shÇŽo
å°‘
few, little
shuō huà
说 话
talk, gossip
duō
多
many, more
yào bù
要 不
otherwise
liáng
凉
cool, cold

Deck Info

47

permalink