This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Chinese TCC - Lessons 7 & 8

Terms

undefined, object
copy deck
Wáng
a common surname
Zhāng
a common surname
a common surname
Ōuyáng
a common surname
xiānshēng
Mr
tàitai
Mrs., an older woman, wife
xiÇŽojiÄ›
miss, a young woman
qǐng
Please 2. Invite 3. Treat someone to do something
wèn
ask
qǐng wèn
please may I ask? "excuse me . . ."
nín
you; polite/respectful form of ‘you’ Nǐ
guì
expensive; honorable
xìng
noun.- surname/Family name
verb. - 'to be surnamed'
big, large; honorable
jiào
to be called; to call; to tell somebody to do something
Guìxìng dàmíng?
What’s your honorable surname and illustrious given name?
Nǐ jiào shénme míngzi?
What is your name? (informal)
dà / xiǎo
big / small (older / younger)
kuài / màn
fast / slow
cháng / duǎn
long / short hair, legs
xiāng / chòu
fragrant / stinky
nán / róngyì
difficult / easy
hǎo / bù hǎo /huài
good / not good, bad / bad, broken, rotten
Fēicháng hǎo!
Extremely good!
Tài hǎo le!
Fantastic!
Bú tài hǎo.
Not too good.
lěng rè
cold hot
pàng shòu
fat thin
xīn jiù
new old (things)
gānjìng zāng
clean dirty
piàoliang chǒu/ nánkàn
pretty ugly
shuài/ yīngjùn chǒu/ nánkàn
handsome ugly
yuǎn jìn
far close
ānquán wēixiǎn
safe dangerous
jiǎndān fùzá
simple complicated
yǒuqián / fù qióng
rich poor
qīng zhòng
light heavy
niánqīng lǎo
young old
yǒu yìsi wúliáo
interesting boring
tèbié pǔtōng/yìbān
special average
qīngchǔ móhu
clear unclear/blurry
cōngmíng bèn
intelligent dumb

Deck Info

42

permalink