This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

NiHao2 1-5 Pinyin to English

Terms

undefined, object
copy deck
tàijíquán
tai chi chuan
tiáo
measure word for long, thin things (i.e. ribbon, river, etc.)
yuán
yuan (Chinese dollar)
chídào
to arrive late
shēng
to be born
shàngmian
on top of
kuài
MW for dollar/yuan
wàzi
socks
Txù
t-shirt
qiánmian
fore
duì
couple
lìngwài
additional
dǎoméi
have bad luck
shūfáng
study/library
qǐchuáng
to get up
bīngxiāng
icebox
shuǐguǒ
fruit
yīdiǎndōubú
not even a lttle
zǎoshang
early morning
quarter (hour)
zhǎodào
find (what one was searching for)
yǐwéi
consider (that)
wòshì
bedroom
chéngsè
orange color
chuānqǐlai
to put on
shìchǎng
market
kàn
it depends
zuò
to do
fèn
(a measure word for gifts, copies of a newspaper)
zhǎo
to try to find
huílai
return
hànyīngzìdiǎn
Chinese English dictionary
ma
(a modal particle)
mànhuà
caricature
shuāngbāotāi
twins
zìjǐ
self
sòng
to deliver
wàimian
outside
piàoliang
pretty
yùshì
bathroom (room used for bathing)
shànggèyuè
last month
zìdiǎn
dictionary
beat
zhèigèyuè
this (current) month
diànhuà
telephone
qiánnián
the year before last
dìtú
map
hào
day of a month
hòutiān
day after tomorrow
hànshān
t-shirt
fàngxué
classes are over
xíng
all right
rìcháng
daily
zǎofàn
breakfast
sònglái
to send, deliver
yīdiǎn
a bit
xiànzài
modern
xīngqītiān
Sunday
dōu
all
qǐng
to ask
kùzi
trousers
nàme
like that
zázhì
magazine
chā
difference
miánǎo
cotton-padded jacket
chènshān
shirt
tàitai
married woman
huāyuán
garden
yángtái
porch, balcony
nín
you (formal)
dǐng
a measure word (use with "hat")
kuài
fast
cǎoméi
strawberry
gōngkè
classwork
xīngqīsān
Wednesday
zhōngwǔ
noon
jīn
half a kilo
mǎi
buy
xīngqī
week
xiàwǔ
afternoon
yóuyǒngchí
swimming pool
day
zhǎi
narrow
xiàxiàgèyuè
the month after next month
jīntiān
today
xīngqīsì
Thursday
bōluó
pineapple
diànshìjī
television (set)
diào
to fish with a hook and bait
huángsè
yellow
bànyè
midnight
xīzhuāng
suit; Western-style clothes
míngtiān
tomorrow
kuān
lenient
xīngqīliù
Saturday
hóng
red
pútao
grape
biǎo
watch
fēn
to divide
chuàn
MW for grapes, etc.
zhǎo
look for
gāi
that
gōngyù
apartment
zǎo
early
kěshì
but
píngguǒ
apple
wàitào
outer coat
shàngshànggèyuè
the month before last month
kěyǐ
can
jiǎo
ten cents (written)
háibùcuò
not bad
hēisè
black
wǒdetiān
Oh my God
máoyī
(wool) sweater
zhǐ
MW for one of a pair
shuìjiào
to go to bed
yígòng
altogether
xīngqīrì
Sunday
máo
10 cents (spoken) hair
tǐng
rather (good)
kàndào
see (that)
lái
to come
pèi
to join
héshēn
fit the body
bǎihuòshāngdiàn
department store
zài(located)
at
xīngqīèr
Tuesday
dàngāo
cake
xiàmian
below
líng
remnant
hǎoxiàng
seem
shàngshànggèxīngqī
the week before last
purple
tīng
listen
lìzhī
litchi fruit
yīnyuè
music
tóng
like
hǎokàn
good-looking
shāfā
sofa
xiàgèxīngqī
next week
wǎnshang
in the evening
yòubiān
right (as opposed to left)
dìbǎn
floor
jiān
between
shíhòu
time
piányi
inexpensive
duìmiàn
opposite
tiānna
Oh my God
běn
MW for books
tào
(a measure word, a set of something)
zhègèxīngqī
this week
bái
white
chúfáng
kitchen
diànyǐng
movie
cāi
to guess
xīngqīyī
Monday
yào
important
qián
coin
cèsuǒ
toilet
fàntīng
dining room
bàozhǐ
newspaper
yángfáng
foreign style house
shàngwǔ
morning
bīngxiāng
icebox
shuāng
measure word for pair
yuè
moon
míngnián
next year
yángzhuāng
Western dress
xǐyīfáng
laundry room
shuǐchuáng
water bed
fēngzhēng
kite
shuì
to sleep
xiūlǐ
repair
mài
to sell
míyǔ
riddle
to break
zuótiān
yesterday
júzi
orange
yīfu
clothes
xiě
to write
diǎn
(downwards-right convex character stroke)
jìnqù
go in
qùnián
last year
shūdiàn
bookstore
shànggèxīngqī
last week
xiāngjiāo
banana
letter
kètīng
living room
xiàqí
play chess
lǜsè
green
hǎolehǎole
enough already!
wáng
king
tài
highest
duǎnkù
shorts
gěi
give
báisè
white (color)
cuò
mistake
xiàgèyuè
next month
lán
blue
xīn
new
tiàowǔ
to dance
jīnnián
this year
qiǎn
shallow
shímáo
vogue
that
zuǒbiān
left
xiàxiàgèxīngqī
the week after next week
shàngxué
to go to school
hòumian
rear
dài
bag
xiānsheng
sir
huài
bad
chē
car
lǐmiàn
inside
tián
sweet
kāfēisè
coffee color
chànggē
sing songs
shūfu
comfortable
wǎn
evening
xǐyījī
washer
jiù
old (opposite of new)
fángzi
house
chēkù
garage
fēn
to divide
duōshǎo
how much
zěnmeyàng
how?
yǐjīng
already
píxié
leather shoes
suān
sour; acid
nǎer
where
chuān
to wear
fēicháng
unusual
hái
also
shēn
deep
xīngqīwǔ
Friday
yāo
want
jiàn
a measure word for clothes, item
màn
slow
pángbiān
next to
màozi
hat
zěnme
how?
shēnghuó
life
bàn
half
hòunián
the year after next
xiǎojie
young lady
wǔfàn
lunch
jiàn
to see
qúnzi
skirt
zuì
(the) most
wǎnfàn
supper
fàng
to release
qiántiān
the day before yesterday
guì
expensive
kànqǐlái
looks as if (based on what is known so far)
zěnmehuíshì
how can that be?
qípáo
Chinese-style dress
xiézǐ
shoes
diànshì
television
sòngqù
to deliver
hēchá
drink tea

Deck Info

260

permalink