This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

JFBP chp 15

Terms

undefined, object
copy deck
What a lovely vase!
Kireina kabin desu ne.
Yes. My friend Mr. Clark gave it to me on my birthday.
Ee, tanjōbi ni tomodachi no Kurāku-san ni moraimashita.
It's a nice color, isn't it?
Ii iro desu ne.
Yes, it's a favorite color of color of mine.
Ee, watashi no sukina iro desu.
Mr. Tanaka received a vase from Mr. Clark. Mr. Clark gave Mr. Tanaka a vase.
Tanaka-san wa Kurāku-san ni kabin o moraimashita. Kurāku-san wa Tanaka-san ni kabin o agemashita.
vase
kabin
from (particle)
ni
received
moraimashita
receive
moraimasu (morau)
color
iro
likable, favorite (-na adj.)
sukina
to (particle)
ni
gave
agemashita
give
agemasu (ageru)
Mr. Hayashi gave Mr. Smith a book.
Hayashi-san wa Sumisu-san ni hon o agemashita.
Mr. Smith received a book from Mr. Hayashi
Sumisu-san wa Hayashi-san ni hon o moraimashita.
dictionary
jisho
a given name (female)
Haruko
(my) father
chichi
(my) elder sister
ane
necktie
nekutai
history
rekishi
What a nice necktie.
Ii nekutai desu ne.
Thank you. I received it from my wife yesterday. Yesterday was my birthday
Dōmo arigatō. Kinō kanai ni moraimashita. Kinō wa watashi no tanjōbi deshita.
I studied Japanese in America.
Watashi wa Amerika de Nihon-go no benkyō o shimashita.
Did you study hiragana, kanji (and so on), too?
Hiragana ya kanji no benkyō mo shimashita ka.
(my) wife
kanai
hiragana
hiragana (Japanese script)
kanji
kanji (Chinese characters)
Mr. Tanaka received a pretty vase from Mr. Clark.
Tanaka-san wa Kurāku-san ni kireina kabin o moraimashita.
Mr. Hayashi gave Mr. Smith a map of Kyoto.
Hayashi-san wa Sumisu-san ni Kyōto no chizu o agemashita.
Did you give that person a business card? Yes, I did (give him one).
Ano hito ni meishi o agemashita ka. Hai, agemashita.
Yes, I did. Kanji is fascinating. I often read books in Japanese.
Hai, shimashita. Kanji wa totemo omoshiroi desu. Watashi wa yoku Nihon-go no hon o yomimasu.
I was given this book by my Japanese teacher. It's a very entertaining book.
Nihon-go no sensei ni kono hon o moraimashita. Totemo omoshiroi hon desu.

Deck Info

34

permalink