This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Japanese [Questions (some answers)]

Terms

undefined, object
copy deck
Nansai desu ka?
how old are you?
- watashi wa juukyusai desu
Namae wa nan desuka?
what is your name?
-Cariello, Dan desu.
Senmon wa nan desuka?
what is your major?
-senmon wa bijinesu desu.
Denwabango wa nan desuka?
what is your number?
...zero, ichi, ni, san, yon, go, ROKU, NANA, hachi, KYUU, juu... desu.
japanese teacher.
nihon NO sensei
elon university.
nihon daigaku.
student at elon univsersity.
elon daigaku no gakusei.
high school teacher.
kookoo no sensei.
Nan sai desu ka?
how old are you?
-juuku sai desu.
nan nen sei desuka?
what year are you?
- ichinensee desu.
gakusei desuka?
are you student?
- hai, watashi wa nihon daigaku no gakusei desu
Michicko san wa yonnensei desu ka?
is Michiko a fourth year student?
-Iei, Michicko san wa sannensei desu.

Deck Info

12