This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Japanese Sentence Patterns: Can Do #2 (Koto ga Dekiru)

Terms

undefined, object
copy deck
I can eat.
Taberu koto ga dekimasu.
I can drink.
Nomu koto ga dekimasu.
I was able to eat breakfast.
Asa gohan o taberu koto ga dekimashita.
I couldn't eat breakfast.
Asa gohan o taberu koto ga dekimasen deshita.
I can pay the bill
Okanjou o harau koto ga dekimasu.
They can see the town from here.
Koko kara machi o miru koto ga dekimasu.
My teacher can rent a car.
Sensei wa kurumu o kariru koto ga dekimasu.
Can we start now?
Ima hajimeru koto ga dekimasu ka?
Can you finish by tomorrow?
Ashita made ni sumasu koto ga dekimasu ka.
I dould not see the house.
Uchi o miru koto ga dekimasen deshita.
I cannot read Japanese.
Nihongo o yomu koto ga dekimasen.
I couldn't make her do it.
Kanojo ni sore saseru koto ga dekimasen deshita.
I wasn't able to call the chief.
Buchou ni denwa suru koto ga dekimasen deshita.
I was able to ride the subway.
Chikatetsu ni noru koto ga dekimashita.
I was able to call mother.
Haha ni denwa dekimashita.
I was able to study yesterday.
Kinou benkyou dekimashita.
Can you wait?
Matsu koto ga dekimasu ka.
Can we go to Makuhari today?
Kyou wa makuhari e iku koto ga dekimasu ka.
You can connect with the Internet.
Intaanetto o tsunagu koto ga dekimasu.
Can you buy a Japanese newspaper?
Nihongo no shinbun o kau koto ga dekimasu ka.
Can you translate this into Japanese using this software?
Kono sofuto de nihongo in honyaku suru koto ga dekimasu ka.
Everyone can have fun learning it by using this software.
Kono sofuto o tsukatte dare demo tanoshiku manabu koto ga dekimasu yo.
Will you be able to go home alone?
Hitori de kaeru kotoga dekimasu ka.
I can't speak French.
Furansugo o hanasu koto ga dekimasen.
He can't pay the bill.
Okanjou o harau koto ga dekimasen.

Deck Info

25

permalink