This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

lesson 11 vocab -- JP

Terms

undefined, object
copy deck
atsui
hot
amai
sweet
iu
to say, speak, talk
unten(suru)
driving
eibungaku
english literature
e (tsu) tE
essay
OdOri
boulevard
okashi
snack
osoi
slow, late
gaikoku
foreign country
gakubu
academic department
katai
tough, hard
kami
paper
kangaeru
to think
ku (tsu) kI
cookie
ku ra bu
club
kojutsumi
parcel
sA be su (suru)
service
samui
cold
shOsetsu
novel
(o)su
vinegar
sugoi
terrific
suzushI
cool
su te re o
stereo
seibutsugaku
biology
senshu
sports player
soko
bottom
dame
no good
da n su (suru)
dance
chi
blood
tE mu
team
chikara
power
tsue
cane
tsuki
moon
dekiru
to be able to do
tOri
street
tokidoki
sometimes
niku
meat
ni(tsu)kei
of Japanese ancestry
hako
box
pi za
pizza
bi de o
video
hitobito
people
fune
boat, ship
bu rU su
blues
honbako
bookshelf
mai asa
every morning
mai nichi
everyday
mai ban
every evening
morau
to receive
yawarakai
soft
raishU
next week
warui
bad

Deck Info

53

mrjeekkyoo

permalink