This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Japanese Deck Chip1

Terms

undefined, object
copy deck
O-yasumi Nasai
Good Night
Moo Ichido
Once again, please.
Chooku
Chalk
Booru-pen
Ballpoint Pen
Denki
Light, Lamp
Doa
Door
Enpitsu
Pencil
Gakusee
Student
Hon
Book
Isu
Chair
Asa
Morning
Hiru
Noon, around noontime.
Yuugata
Evening
Yoru
Night
Kore
This (near me)
Sore
That (near you)
Are
That (over there)
Okimasu
Getup/Wakeup
Asagohan o Tabemasu
Eat Breakfast
Hirugohan o Tabemasu
Eat Lunch
Bangohan o Tabemasu
Eat Dinner
Gakkoo e Ikimasu
Go to school
Toshokan e Ikimasu
Library
Shigoto e Ikimasu
Work
O-cha O Nomimasu
Drink Tea
Koocha o Nomimasu
Black Tea
Uchi e Kaerimasu
Go Back Home
Undoo o Shimasu
Do exercise
Terebi o Mimasu
Watch TV
Eega o Mimasu
Watch a Movie
Hon o Yomimasu
Read a Book
Ongaku o Kikimasu
Listen to Music
Nihongo o Benkyoo Shimasu
Study Japanese
Kare... Made...
From, Beginning at... until
Time-ji Goro _Verb_
"About" replaces Ni
Yoku
Often
Tokidoki
Sometimes
Amari
Not so often
Zenzen
Never
Tegami o Kakimasu
Write a letter
Deeto (o) shimasu
go on a date
yakyuu o shimasu
play baseball
kaimono ni ikimasu
go shopping
ichinichi-juu nemasu
sleep all day
tomodachi ni aimasu
see/meet a friend
tomodachi to hanashimasu
talk with a friend
Nihongo o renshuu shimasu
practice Japanese
denwa o shimasu
make a phone call
kyoo
today
ashita
tomorrow
Asatte
the day after tomorrow
konshuu
this week
Raishuu
Next Week
Saraishuu
the week after next
Shuumatsu
weekend
_ga suki desu.
I like _
_ ga suki ja arimasen
I don't like _
Donna
"What kind of "
ni-juu-go-hun
twenty five minutes
san-juu-go-hun
Thirty Five Minutes
Go-jup-pun
Fifty Minutes

Deck Info

61

digitalsamurai

permalink