This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Gaelic

Terms

undefined, object
copy deck
sgillinn
pence
milliean
one million
sùgh-orainds
orange juice
airson
for
fliuch
wet
seilcheag
snail
ubhal
apple
's toil leam...
I like...
gaothach
windy
ort
on you
caòra
sheep
Tha mi ag iarraidh...
I want...
sailead
salad
dè tha thu a' dèanamh?
what are you doing?
nurs
nurse
cho
as
innte
in her
chan eil agam ach...
I only have...
an toil leat...?
do you like...?
cairteal as dèidh
quarter after
'S fheàrr leam...
I prefer...
cadal
sleepy
donn
brown
bainne
milk
bòtannan
boots
còmhla ri
along with
seanair
grandfather
Dè an uair a tha e?
What time is it?
banca
bank
sin
this
ionad-slàinte
health center
freagairt
answer
aon/dearbh
same/one
leatha
with her
buidhe
yellow
brot
soup
cadal
sleeping
annaibh
in you (pl)
o chionn fhada
long ago
daolog
beetle
uinneag
window
tuathanach
farmer
agaibh
at you (pl)
ad
hat
màrmalaid
marmalade
latha saor
holiday
ugh
egg
dè an t-ainm a th'ort?
what's your name?
a-raoir
last night
ball-coise
football
buntàta
potato
oirre
on her
bèicear
baker
inneal DVD
DVD player
coiseachd
walking
piuthar
sister
oileanach
student
a + lenition
his
am bheil fhios agad?
do you know?
seo
that
mise cuideachd
me too
eaglais
church
obair-bhuidhne
group work
ceud
one hundred
fad na tìde
all the time
mil
honey
aice
at her
draibheadh
driving
rinn
past tense of "to do" (irr.)
grianach
sunny
uaine
green
fìon
wine
oidhche math
good evening
feòladair
butcher
mo + lenition
my
h-uile latha
every day
pinnt leann
pint of beer
dol don taigh-dhealbh
going to the movies
Dòmhnall
Donald
biadh
food
annam
in me
cairteal gu
quarter of
cofaidh
coffee
tapadh leat
thank you
seachdad
seventy
Disatharna
Saturday
brèagha
beautiful
càl
cabbage
bidh mi...
I will...
aig
at
foileag
seagull
tha gaol agam ort
I love you
eilean
island
ochdad
eighty
a' faireachdainn
feels
dùthaich
country
Seonag
Joan
aran
bread
ceathiad
forty
teanas
tennis
bha mi...
I was...
dol do na bùithtean
going to the shops
sneachd
snow
Iain
John
dà dheug
twelve
sgoil
school
Cailean
Colin
pìos cèic
piece of cake
suil
eye
ospadal
hospital
post
postman
rus
rice
taigh
house
spìosrach
spicy
fad an latha
all day
òg
young
peitean
vest
obair-chàraid
pair work
air
on him
brògan
shoes
oirnn
on us
ann
in
deagh
good
's e ... a th'orm
My name is...
bàn
blond
saighdear
soldier
telebhisean
television
tha mi...
I am...
gunna
gun
oilthigh
university
ialtag
bat
Ghearmailt
Germany
feòrag
squirrel
noachad
ninety
biast-dhubh
otter (black beast)
faisg aig
near to
danns
dance
fichead
twenty
piotsa
pizza
caogad
fifty
dè eile?
what else?
oirbh
on you (pl)
fiodh
wood
silidh
jam
glè
very
doras
door
salann
salt
aig àm sam bith
at any time
a-màireach
tomorrow
annad
in you
tiorant
dry
dearg
red
lèine
shirt
stoicainnean
socks
gobhair
goat
annta
in them
Anndra
Andrew
cha toil leam...
I don't like...
dè a' phrìs a tha e?
how much does it cost?
agam
at me
le
with
fear
man/husband
dìnnear
dinner
leinn
with us
tofaidh
toffee
cow
seachdain
week
coimpiutair
computer
bhean
wife
ceist
question
ar
our
leanabh
child
feadag
whistle
dubh
black
Daibhidh
David
fichead mionaid gu
twenty minutes to
thall thairis
abroad
siùcar
sugar
dotair
doctor
rùm agad dhut fhèin
room to yourself
eala
swan
tallaichean
halls
daoine
people
Diardaoin
Thursday
boiteag
worm
Teàrlach
Charles
cearc
hen
a' fuireach
lives
manaidsear
manager
Bu fheàrr leam
I would prefer...
cuideachd
also
ìm
butter
tost
toast
dreasa
dress
beag
small
càise
cheese
seinn
to sing
pitheid
parrot
bhiodh mi...
I would.../I used to...
uisge-beatha
whiskey
iasgair
fisherman
staighre
stairs
luch
mouse
liath
grey-blue
aca
at them
mac
son
aige
at him
geal
white
eadar-theangaich
translate
gàrradh
garden
pàipear-naidheachd
newspaper
trithead
thirty
coimhead t.bh.
watching t.v.
ball-basgaid
basketball
briogais
pants
còcaireachd
cooking
dùthaich
the country
mòr
big
rùnaire
secretary
còmhla ris
along with
co mheud?
how many?
muc-mhara
whale (sea-pig)
a
her
ann
in him
fuil
blood
abhainn
river
croitear
crofter
tha fhios agam
I know
Diluain
Monday
seinnedair
singer
uachdar-reòite
ice cream
brochan
soup/porridge
còmhlan cèilidh
dance band
do + lenition
your
baile
town
bòrd
table
òg
young
rèidio
radio
litir
letter
miotagan
gloves
còta
coat
Latha Nollaig
Christmas
mòran
many
stoc
scarf
poileas
police officer
cluich
playing
leotha
with them
pathadh
thirsty
leugh
read
cuir!
put!
prògramair coimpiutair
computer programmer
tunnag
duck
droch
bad
nach eil...?
isn't...?
boireannaich
women
athair
father
air
on
bùth
shop/store
burgair
burger
coig mionaidean fichead as dèidh
twentyfive after
seanmhair
grandmother
an-dràsta
just now
annainn
in us
fiaclair
dentist
uisge
water
dè an obair a th' agad?
what work do you have?
Murchadh
Murdo
nathair
snake
piseag
kitten
againn
at us
tric
often
bracaist
breakfast
Diciadain
Wednesday
tidsear
teacher
piobar
pepper
orra
on them
Didòmhnaich/Latha na Sàbaid
Sunday
bràthair
brother
leibh
with you (pl)
ruadh
red-haired
nuair
when
sgiort
skirt
chan eil fhios agam
I don't know
pàirc
park
fiacail
tooth
Seònaid
Jenny
muc
pig
latha
day
dè an dath a th'air?
what color is it?
leth uair as dèidh
half past
seasgad
sixty
saor
carpenter
sgòthach
cloudy
leam
with me
gorm
blue/green
dog
ur
your (pl)
Màiread
Margaret
Dihaoine
Friday
crùbag
crab
orm
on me
màthair
mother
dè tha ceàrr ort?
what's wrong with you?
acras
hungry
a-mach
out
snàmh
swimming
chaidh
went
Bu toil leam...
I would like...
not
pound
an/am
their
coimhearsnachd
neighborhood
dè an aois a tha...?
how old is...?
deoch
drunk
duilleag
leaf
mìle
one thousand
curran
carrot
craobh
tree
Màiri
Mary
dol don taigh-osta
going to the pub
leat
with you
sgian
knife
agad
at you
Seòras
George
leis
with him
Dimàirt
Tuesday

Deck Info

325

permalink