This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

skrivprocessen

Terms

undefined, object
copy deck
förteckning [för_t'ek:ning] förteckningen förteckningar
innehållsförteckning---list (table) of contents // sätta upp en förteckning---make a list, catalogue
insatt
är insatt = are informed (adverb) //familiar with (adj)
insamling [²'in:sam:ling] insamlingen insamlingar
collection, drive // klädinsamling---clothes collection campaign
överskådligare
tydlig
föreställer sig --föreställde föreställt föreställ! föreställa
föreställa sig hur något ser ut---imagine** the way something looks
råder el. rår [r'å:der] rådde rått råd! råda
advise
hinder [h'in:der] hindret hinder hindren
obstacle
skribent [skrib'en:t] skribenten skribenter
writer; journalist
undermedvetet
subconscious // just below the level of consciousness
självbärande
self-supporting
uppställning uppställningen uppställningar
arrangement, format
ytlig [²'y:tlig] ytligt ytliga
som inte går på djupet, flyktig //
avseende avseendet avseenden avseendena
consideration, attention, importance , reference, respect, regard // i olika avseenden---in different respects //
åstadkomma (åstadkommer, åstadkom, åstadkommit, åstadkom!)
accomplish
material [materi'a:l] materialet material materialen
material // samla material till en uppsats---gather information for a report
missförstånd [²m'is:för_stån:d] missförståndet missförstånd missförstånden
misunderstanding
åberopar [²'å:bero:par] åberopade åberopat åberopa(!)
refer to // myndigheten åberopade säkerhetsskäl---the authority referred to its concern for security
strategi [strateg'i: (el. -sj'i:)] strategi(e)n strategier
långsiktig plan för att genomföra(carry out/ implement) något // en strategi för ökat sparande i samhället---a strategy to increase savings in the community
ytterst ['yt:er_st] adv
jag är ytterst tacksam för din hjälp---I am extremely grateful for your help
skribent [skrib'en:t] skribenten skribenter
writer; journalist
tillvägagångssätt
line of action, approach
mödosam mödosamt mödosamma
en lång och mödosam väg---a long and difficult road
fodral [fodr'a:l] fodralet fodral fodralen
case, cover
insändare-n
letter to the editor or newspaper
ytterst
extremely, utmost
omfattar [²'åm:fat:ar] omfattade omfattat omfatta
bestå av //Consists of // anläggningen kommer att omfatta tre fabriker---the works will comprise three factories
utgår [²'u:tgå:r] utgick utgått utgå(!)
start, assume // bussen utgår från Malmö---the bus starts from Malmö // jag utgår från att priset kommer att höjas---I assume (take it) that the price will go up
medveten [²m'e:dve:ten] medvetet medvetna
AWARE // är du medveten om att du tar en risk?---are you aware that you are taking chances?
framtida [²fr'am:ti:da] adj
en framtida utbyggnad---a future extension
vandrar [²v'an:drar] vandrade vandrat vandra(!)
walk // vandra i fjällen---hike in the mountains
enstaka
separate, occasional, individual
metar [²m'e:tar] metade metat meta(!)
fiska med spö (rod)
uppmärksammar [²'up:mer:ksam:ar] uppmärksammade uppmärksammat uppmärksamma(!)
notice
må måtte
ja, må han leva!---long may** he live!
inledningsvis adv.
i början, till att börja med // by way of introduction
mängd [meng:d] mängden mängder
Number , quanlity // en mängd människor---a number** of people //mängder av vatten---vast amounts*' of water
föregår [²f'ö:regå:r] föregick föregått föregå
precede // valet föregicks av en lång debatt---the election was preceded by a long debate
oavsett [²'o:a:vset:] prep
regardless , irrespective of // du har rätt till sjukvård oavsett var i Sverige du bor---you are entitled to medical care no matter (irrespective of) where in Sweden you live
glider [gl'i:der] gled glidit glid! glida
röra sig långsamt och jämnt; halka // glide; slide, slip // låta något glida sig ur händerna---let sth. slip away from you
norm [når:m] normen normer
norm, standard
skär [sjä:r] skar skurit skär! skära
cut; slice; carve; intersect; cleave; jar, grate
roar [²r'o:ar] roade roat roa(!)
det roar mig att höra dig berätta---I enjoy hearing (it amuses me to hear) you talk
joggingrunda
jogging tour
förmåga [förm'å:ga] förmågan
ability, power, capacity // vår förmåga att förstå andra---our ability to understand others
krånglar [²kr'ång:lar] krånglade krånglat krångla(!)
han krånglar till det för sig---he makes things difficult for himself
avsätter [²'a:vset:er] avsatte avsatt avsätt! avsätta
spara, reservera // set aside, allocate, earmark // avsätta kapital---allocate capital
engagerar engagerade engagerat engagera(!)
engage, employ
beter sig
behave
emellertid
dock // however // det visade sig emellertid att uppgifterna var falska---however, the information proved to be false
komma igång (kommer igång, kom igång, kommit igång, kom igång
börja, starta
behärskar [beh'är_s:kar] behärskade behärskat behärska(!)
control, rule, govern; be a master of
puts [put:s] putsen
rapping // plaster
jamar [²j'a:mar] jamade jamat jama
låta som en katt // meow
snurrar [²sn'ur:ar] snurrade snurrat snurra(!)
spin, turn, rotate
utformar [²'u:tfår:mar] utformade utformat utforma
design // utforma ett förslag---draw up (draft) a proposal // utformning---design, shape, wording
inriktar sig inriktade inriktat inrikta(!)
vi inriktar oss på att vinna matchen---our goal* is to win the match
avgör [²'a:vjö:r] avgjorde avgjort avgör! avgöra
decide, conclude, settle
omfattande [²'åm:fat:ande] adj.
extensive
underlättar [²'un:derlet:ar] underlättade underlättat underlätta(!)
make easier // tvättmaskinen underlättar hushållsarbetet---the washing machine makes housework easier
skäl [sjä:l] skälet skäl skälen
reason
sträng strängt stränga
stränga föräldrar---strict parents // strängt taget ("i själva verket")---strictly speaking ("in actual fact")
ständig [²st'en:dig] ständigt ständiga
constant
arbetsam arbetsamt arbetsamma
difficult, strenuous, laborious // jag har haft en arbetsam vecka---I've had a really tough week
arbetsfas -en
working phase // phase of work
oöverträffad
unapproached
skrivande-t
writing
ferie [f'e:rje] ferien ferier
ferie|arbete -t---holiday** work
blivande
framtida, tillkommande // future
bedömer [bed'öm:er] bedömde bedömt bedöm! bedöma
assess, estimate; appraise; form an opinion
förhålla sig (förhåller sig, förhöll sig, förhållit sig, förhåll sig!)
be, keep, remain, behave
given givet givna adj
given // ett givet resultat---a foregone conclusion
oklar [²'o:kla:r] oklart oklara adj
inte klar //det är ännu oklart om vi kommer att avveckla kärnkraften---whether or not we will phase out nuclear power is still not clear // **oklarhet**---indistinctness, obscurity
begriplig [begr'i:plig] begripligt begripliga adj
understandable, comprehensible, intelligible
betraktar betraktade betraktat betrakta
consider, regard // jag betraktar frågan som färdigbehandlad---I consider the matter closed
uppmärksam [²'up:mär:ksam:] uppmärksamt uppmärksamma
den uppmärksamme läsaren---the attentive** reader
korrekturläsning
proofreading
tur|ordning -en
priority
synes el. syns [²s'y:nes] syntes synts synas
appear
utlovar [²'u:tlå:var] utlovade utlovat utlova(!)
promise
framställning framställningen framställningar
description / manufacture / request
fogar [²f'o:gar] fogade fogat foga(!)
join, attach
övertygande [²'ö:ver_ty:gande] adj
convincing
avse (avser, avsåg, avsett, avse!)
mean, purpose, intend
således // alltså
thus // vi kommer således att lägga ner verksamheten nästa år---thus we shall be closing down the operation next year
läsbarhet -en, läsbarheter -na
readability
vimlar [²v'im:lar] vimlade vimlat vimla
förekomma i stor (oordnad) mängd // det vimlade av folk på gatorna---the streets were teeming with people
mogen [²m'o:gen] moget mogna
ripe, ready // tiden är mogen (för) att göra ett nytt försök---the time is ripe to make another attempt
oupphörligt
without (interruption, stoppage, break, pause )
inskränker [²'in:skreng:ker] inskränkte inskränkt inskränk! inskränka
restrict, limit
snorar [²sn'o:rar] snorade snorat snora(!)
have a running nose
återger [²'å:terje:] återgav återgivit återge(!)
reproduce // berätta om
visserligen
admittedly
lyser lyste lyst lys! lysa
solen lyser---the sun is shining
benämning
designation
granskar granskade granskat granska
granskning -en---review // review, check // översättningen granskades av en språkexpert---the translation was reviewed by a language expert
stöder el. stödjer [st'ö:der] stödde stött stöd! stöda
SUPPORT // vilket parti stöder du i valet?---which party do you support (will you vote for) in the elections?
avsikt [²'a:vsik:t] avsikten avsikter
avsikten med kampanjen är att spara energi---the purpose of the campaign is to save energy
gedigen [jed'i:gen] gediget gedigna
genuine, solid // gediget guld---solid gold
uppfyller [²'up:fyl:er] uppfyllde uppfyllt uppfyll! uppfylla
fulfil // uppfylla sina löften---keep one's promises
förening [för'e:ning] föreningen föreningar
society, association // idrottsförening---sports association
förstadiet
early stage
uppsättning [²'up:set:ning] uppsättningen uppsättningar
en uppsättning verktyg---a set** of tools
kompletterar [kåmplet'e:rar] kompletterade kompletterat komplettera(!)
göra fullständig // kompletterande utbildning---supplementary training
helhet [²h'e:lhe:t] helheten
whole, entirety // familjen som helhet---the family as a whole
moment momentet moment momenten
element
duger [d'u:ger] dög (el. dugde) dugt duga(!)
do, be adequate, be suitable // svampen duger inte att äta---that mushroom is not fit to eat
förhållandevis
comparatively
dels [de:ls] conjunction
partly . . . partly // dels kan jag inte, dels vill jag inte---I not only can't, but I also don't want to
utnyttjar [²'u:tnyt:jar] utnyttjade utnyttjat utnyttja(!)
make use of // utnyttja fritiden till läsning---use (spend) one's leisure time reading
materiell [materi'el:] materiellt materiella adj
olyckan vållade stora materiella skador---the accident caused great material damage
beaktar [be'ak:tar] beaktade beaktat beakta(!)
notice, observe, pay attention, take into consideration
ställning [²st'el:ning] ställningen ställningar
position,status // ha en betydande ställning i samhället---have an important position in the community // en obekväm ställning---an uncomfortable position
jakt [jak:t] jakten jakter
hunt // vara på jakt efter en lägenhet---be on the lookout for a flat
pågår [²p'å:gå:r] pågick pågått pågå
hålla på // förhandlingar pågick hela dagen---the negotiations went on all day
omfattning [²'åm:fat:ning] omfattningen
extent , addition // i större omfattning---to a greater extent
förutsätter [²f'ö:ru:tset:er] förutsatte förutsatt förutsätt! förutsätta
assume, presuppose
övergripande
som täcker många områden, generell // overall, comprehensive //en övergripande planering---comprehensive planning
avsnitt [²'a:vsnit:] avsnittet avsnitt avsnitten
del, avdelning, stycke // TV-serien görs i sex avsnitt---the (TV) series is being filmed in six episodes
praxis [pr'ak:sis] praxis (el. praxisen)
enligt praxis---according to custom***
bedömd
evaluated, estimated
lucka [²l'uk:a] luckan luckor
door
sker [sje:r] skedde skett ske
take place; happen, occur; come about
stör [stö:r] störde stört stör! störa
stör mig inte!---don't interrupt (disturb)*** me!
stoff [ståf:] stoffet stoff stoffen
raw material
oändlig [o'en:dlig] oändligt oändliga adj.
rymden är oändlig---space is infinite
avser avsåg avsett avse(!) verb
syfta på; ämna, tänka på, ha som mål // concern, refer to; intend, aim at, have as one's goal // kommunen avser att ändra planerna---the local authorities intend to modify the plans
knappast
jag tror knappast det---I hardly** think so
därutöver [d'ä:ru:tö:ver] adv
In addition to that
förutsättning [²f'ö:ru:tset:ning] förutsättningen förutsättningar
condition, prerequisite // hårt arbete är en förutsättning för att vi skall lyckas---hard work is a condition for our success
mönster mönstret mönster mönstren
pattern, model, standard
styr [sty:r] styrde styrt styr! styra
landet styrs av en militärregering---the country is ruled by a military government
speglar [²sp'e:glar] speglade speglat spegla
mirror, reflect
dröjer [dr'öj:er] dröjde dröjt dröj! dröja
Hesitate // take [a long] time
bearbetning
working
klok [klo:k] klokt kloka
ett klokt beslut---a wise** decision
ordbehandlare
word processor
erfaren [²'e:rfa:ren] erfaret erfarna adj
experienced, practised // en erfaren skribent = an experienced writter
enbart adv.
bara // only, alone
besvärlig besvärligt besvärliga
troublesome, difficult, hard
vedertagen [²v'e:der_ta:gen] vedertaget vedertagna
ett vedertaget faktum---an accepted** fact
sovring
dressing
tyder [t'y:der] tydde tytt tyd! tyda
interpret
avseende [²'a:vse:ende] avseendet avseenden avseendena
consideration, attention, importance, reference, respect, regard
skir [sji:r] skirt skira
light, gossamer; ethereal; tender // vårens skira grönska---the tender green of spring
knep [kne:p] knepet knep knepen
trick

Deck Info

145

permalink