This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Chapter 1 Nouns

Chapter 1 nouns from Learn Hawai'ian at Home

Terms

undefined, object
copy deck
language
ka 'Olelo
name
ka inoa
grandchild
ka mo'opuna
teacher
ke kumu
woman
ka wahine
god
ke akua
grandparent
ke kupuna
love
ke aloha
student
ka haumAna
friend
ka hoaaloha
school
ke kula
man
ke kAne
human
ke kanaka
child
ke keiki
parent
ka makua
family
ka 'ohana
chief
ka lani
earth
ka honua

Deck Info

18

permalink