This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

JPN 506 - Quiz 3

Terms

undefined, object
copy deck
hon
book
juusu
juice
zasshi
magazine
o-sake
alcoholic beverage
rokku
rock music
gakki
musical instrument
rajio
radio
uisuki
whiskey
shigoto
work
Hontoo desu ka.
Really?
sakana
fish
uchi
house, home
zenzen
not at all
gakkoo
school
sukii
skiing
yasai
vegetable
... han
... thirty
kaerimasu
return
ichiban
best
majime
diligent, earnest
ni-juu-go-hun
twenty-five minutes
terebi
TV
nemasu
sleep
kakuteru
cocktail
Huransugo
Franch language
tabemono
food
mo
too, either
mainichi
every day
hanbaagaa
hamburger
Itaria
Italy
shuumatsu
weekend
hanashimasu
speak
benkyoo shimasu
study
jup-pun
ten minutes
shimasu
do
amari
not very
yomimasu
read
pasuta
pasta
bokishingu
boxing
ongaku
music
Nihongo
Japanese language
tenisu
tennis
deeto (o) shimasu
have a date
wain
wine
biiru
beer
suiee
swimming
toshokan
library
nomimono
beverage
toku ni
especially
nyuusu
news
earobikusu
aerobics
eega
movie
shiidii
CD
kara... made
from, beginning at... until
ni-jup-pun
twenty minutes
huttobooru
football
tokidoki
sometimes
juu-go-hun
fifteen minutes
san-jup-pun
thirty minutes
ikimasu
go
kirai
to dislike
go-juu-go-hun
fifty-five minutes
koocha
black tea
nomimasu
drink
doramu
drums
suki
to like
san-juu-go-hun
thirty-give minutes
jogingu
jogging
kikimasu
come
konshuu no shuumatsu
this weekend
sakkaa
soccer
denwa (o) shimasu
make a phone call
huruuto
flute
gitaa
guitar
tomodachi
friend
supootsu
sports
go-hun
five minutes
yoku
often
o-cha
green tea
kantorii ando uesutan
country and western
rappu
rap music
o-sashimi
raw fish, sashimi
raishuu
next week
tabemasu
eat
niku
meat
hima
free time
shinbun
newspaper
go-jup-pun
fifty minutes
aisutii
ice tea
koohii
coffee
okimasu
get up
kurashikku
classical music
konshuu
this week
yon-jup-pun
forty minutes
koora
cola
Nihon ryoori
Japanese food
mimasu
look, watch
renshuu shimasu
practice
kyoo
today
suugaku
math
ashita
tomorrow
piano
piano
dorama
drama
asette
the day after tomorrow
saraishuu
the week after next

Deck Info

105

permalink