This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

JFBP chp 28

Terms

undefined, object
copy deck
I like antique Japanese furniture. Last month I bought a tansu.
Watashi wa Nihon no furui kagu ga suki desu. Sengetsu tansu o kaimashita.
Let me see...No, I don't. Mr Hayashi knows a lot about various things, so ask him.
Sā, shirimasen. Hayashi-san wa iroirona koto o yoku shitte imasu kara Hayashi-san ni kiite kudasai.
Mr. Smith likes antique furniture. Mr. Smith asked Miss Yamada about stores that sell antique furniture.
Sumisu-san wa furui kagu ga suki desu. Sumisu-san wa Yamada-san ni furui kagu no mise ni tsuite kikimashita.
furniture
kagu
tansu (chest of drawers)
tansu
table
tsukue
various things
iroirona koto
various (-na adj.)
iroirona
thing
koto
about stores
mise ni tsuite
about, concerning
ni tsuite
Mr. Tanaka is good at golf.
Tanaka-san wa gorufu ga jōzu desu.
I like apples.
[Watashi wa] Ringo ga suki desu.
I can type.
[Watashi wa] Taipu ga dekimasu.
I have a headache.
[Watashi wa] Atama ga itai desu.
I'd like to go to Europe.
[Watashi wa] Yōroppa ni ikitai desu.
I don't want to eat anything now.
[Watashi wa] Ima nani mo tabetakunai desu.
good at (-na adj.)
jōzuna
can (do)
dekimasu (dekiru)
head
atama
aching (-i adj.)
itai
Europe
Yōroppa
German language
Doitsu-go
throat
nodo
stomach
onaka
tooth
ha
want to send
okuritai
sent
okurimasu (okuru)
mountain
yama
library
toshokan
fruit
kudamono
French language
Furansu-go
tomato
tomato
hot spring
onsen
festival
matsuri
socks
kutsushita
This dish is very good.
Kono ryōri wa totemo oishii desu.
Is it? Would you like some more?
Sō desu ka. Mōsukoshi ikaga desu ka.
Thank you. I'd love some more. You're a good cook.
Arigatō gozaimasu. Itadakimasu. Howaito-san wa ryōri ga jōzu desu ne.
What's the matter?
dō shimashita ka
I haven't felt well since yesterday.
Kinō kara kibun ga warui desu.
Do you have a fever?
Netsu ga arimasu ka.
Yes. My temperature is 39 degrees (C.). I have a headache.
Ee, 39-do arimasu. Atama mo itai desu.
Do you have a sore throat too?
Nodo mo itai desu ka.
Yes, I do.
Hai, itai desu.
(After the examination.) I'll give you some medicine. Take it after meals. Look after yourself.
Kusuri o agemasu kara shokuji no ato de nonde kudasai. Dōzo o-daiji ni.
What would you like to do next Sunday?
Tsugi no nichi-yōbi ni nani o shitai desu ka.
I'd like to play tennis. I'd like to read a book. What would you like to do?
Tenisu o shitai desu. Hon mo yomitai desu. Tanaka-san wa nani o shitai desu ka.
I'd like to go to a movie.
[Watashi wa] Eiga ni ikitai desu.
I'd like to send this parcel to the United States. How long will it take?
Kono nimotsu o Amerika ni okuritai desu. Donogurai kakarimasu ka.
By airmail or sea mail?
Kōkūbin desu ka, funabin desu ka.
By sea mail, please.
Funabin de onegaishimasu.
Let me see...It'll take about one month.
Sō desu ne. Ikkagetsu gurai kakarimasu.
Did you go hiking last week Sunday?
Senshū no nichi-yōbi ni haikingu ni ikimashita ka.
No. I wanted to, but I had a headache, so I didn't go.
Iie, ikitakatta desu ga, atamaga itakatta desu kara ikimasen deshita.
doctor
isha
feeling
kibun
fever
netsu
39 degrees (Centigrade)
39-do
degree
-do
Look after yourself.
dōzo o-daiji ni
parcel
nimotsu
airmail
kōkūbin
sea mail
funabin
Let me see...
sō desu ne
(for) one month
ikkagetsu
month (see Appendix G.)
-kagetsu
Miss White likes apples.
Howaito-san wa ringo ga suki desu.
Can you ski? Yes, I can.
Sukī ga dekimasu ka. Hai, dekimasu.
I want to meet a friend tomorrow and play tennis (together).
Ashita tomodachi ni atte, issho ni tenisu o/ga shitai desu.
I wanted to write a letter yesterday, but there wasn't time.
Kinō tegami o/ga kakitakatta desu ga, jikan ga arimasen deshita.
My throat is sore, so I don't want to eat anything.
[Watashi wa] Nodo ga itai desu kara, nani mo tabetakunai desu.

Deck Info

72

permalink