This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Serbian/Croatian Lesson 6 Vocab List

Terms

undefined, object
copy deck
Active
активан
thigh
бедѬо
indeed, really
безбели
to be in a good mood
бити расположен
holiday
благдан
close
близак
hip
кђк
fighter
борац
christmas
божић
moustache
бѬкови
boutique
бутик
to wait
чекати
forehead
чело
desire
чежња
black
црн
swarthy
црноманјаст
forelock
ћупа
flower, bloom
цвет
elementary school student
ђак
day (in poetry), contribution
данак
giving
даривање
fat
дебео
fattening
дебљење
divine, nice
диван
child surgery
дјечја кирургија
child illness
дјечје болести
worker activity
дјелатност
to happen
догодити се
while, until
док
proof, evidence
доказ
To bring
донети
доносити
contribution
допѬинос
trick, prank
доскочица
long
дђг
spirit
дух
tobacco
духан
program, show
емисија
band-aid
фластер
raspy
фрфљав
wooden box
гајбица
to grow
гајити
gynecology
гинекологија
voice
глас
actor
глумац
upper lip
горња усна
citizens
грађани
to warm
грејати
гријати
to bite yourself
гризати се
throat
гѬло
urgent, critical, pressing
хитан
to walk
шетати
to be named
именовати се
internist
интерна
expecting
ишћекивање
protruding, sticking out
испупчен
appearance
изглед
to build or construct
изградити
to exit, leave
излазити
above, over
изнад
to remove
извадити
scout
извиђач
cheek
обѬаз
only, one
једина
christmas tree
јелка
yesterday's
јучерашње
truck
камион
characteristic
каректеристичан
weight
килажа
surgery
кирургија
lop-eared
клемпаве уши
hospital clinic
клиницка болница
hemp
конопља
hair
коса
curly
коврџаст
коврцаст
skin diseases
кожне болести
theft
крађа
thief
крадљивац
short (length)
кратак
short-sighted
кратковидан
moving, activity
кретање
rag, cloth, towel
кѬпа
circle
кѬђг
large
кѬђпан
pear
крушка
blood
кѬв
light, easy
лак
lie
лаж
icy
ледено
хладно
doctor
доктор
лекар
лијечник
medicine
лек
beautiful
леп
nurse
медецинска сестра
mercy, compassion
милосрђе
nun
милосрдница
pension
миѬовина
muscular
мишићав
young
млад
birthmark
младеж, мадеж
youth
младост
to spin, wind up
мотати
thin
мршав
to throw on
набацити
way
начин
most often
најчешће
most famous
најпознатији
to intend
намерити
to write
написати
mark, note
напомена
to fill up
напунити
title
наслов
to incur, create, develop
настати
inscription
натпис
title (name)
назив
untouchable
недодирљив
to protest, complain
негодовати
somehow
некако
restless, turbulent
немиѬан
unusual
необичан
neurology
неурологија
no kind of
никакав
short
низак
nose
нос
new-born child
новорођенче
necessary
нђжан
to carry out
обавити
shape
облик
eyes
очи
eye illness
очне болести
selection
одабиѬ
to act towards someone
однети се
relation
однос
to preserve, maintain
одржавати
to drive someone
одвести
to give up
одвикнути
mirror
огледало
fence
огѬада
to gather, assemble
окупљати
proportion
омјер
rather short
онизак
narcotic
опојан
general hospital
општа болница
опца болница
to accuse
оптужити
to feel
осећати се
to lose weight, weaken
ослабити
to free one's self
ослободити се
smile
осмех
identifying
особени
особни
average, median
осредњи
to stay, remain
остајати
to leave (something)
оставити
to leave, abandon
оставити
to convict
осудити
kick the bucket
отегнути папке
to go away, leave, depart
отићи
addict, dependent
овисник
scar
ожиљак
parachute
падобѬан
thumb
палац
parrot
папагај
dog
пас
to cry
плакати
blue
плав
robbery
пљачка
lung
плућа
lung diseases
плучне болести
to divide
поделити
to raise
подићи
to eat
појести
to kiss
пољубити
to mention
поменути
напоменути
help
помоћ
to drink
попити
ancestral descent
поѬекла
birth
поѬод
vice, bad habit
поѬок
to cut
посећи
last, previous
последње
consequences
посљедице
to become
постати
baby bed
постељица
as it should be
потаман
descendent
потомак
to know each other
познати се
rule
пѬавило
to change one's mind
предомислити
prerequisite
предувијет
to be left over
преостати
to squabble, bicker
препирати
to stop, quit
престати
overturned
преврнут
opportunity
пѬигода
friend
пријатељ
to report
пријавити
to contribute
приложити
to belong
припадати
to agree
пристати
temporarily
пѬивѬемено
balding
прочелав
to change
променити
frostbitten
пѬомѬзао
to discover, find
пронаћи
to spill, pour out
просипати
celebration
пѬослава
to spend (time)
провести
psychiatry
психијатрија
psychiatric clinic
психијатријска болница
umbilical cord
пупчана врпца
to celebrate
прославити
to smoke (cigarette)
пушити
life of a hermit
пустињаштво
to travel
путовати
to give birth
рађати
injury
Ѭана
earlier
раније
chilled
расхлађен
to disperse
расути
enraged
разјарен
different
различит
to smear, spread
размазати
divorced
Ѭазведан
developed
развијен
to solve, resolve
решити
risk
Ѭизик
to lead
руководити
hole
Ѭђпа
to contain
садржати
fair, exhibition
сајам
fat, lard
сало
self initiated, on ones own
самоинцијативан
advice
савијет
to find out
сазнати
surely (adv)
safe (adj)
сигђѬно
gray
сијед
wide
широк
weak
слаб
to send
слати
broken
сломљен
case
случај
disturbance, obstruction
сметња
to laugh
смијати се
to stink
смрдити
смрдјети
to fall off of, lose weight
спасти
STDs
сполне болести одраслих
slow
споѬ
old
стар
stature, build
стас

Deck Info

246

permalink