This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Akasaka Special

Terms

undefined, object
copy deck
Nihongo o oshie ni ikanakereba narimasen
I have to go teach Japanese
Itoo-san wa uchi e kaetta soo desu
I heard that Mr. Itoo went home
Koko ni kita gakusei wa Jiroo desu
The student who came here is Jiroo
Tegami o kaita ato de, sampo o shi ni ikimashoo
After I've written the letters, let's go for a walk
Watakushi ga katta jidoosha wa yoi desu
The car that I bought is good
Nihongo no kakikata o oshiete kudasai
Show me how to write Japanese
Watakushi wa sabishkunai
I am lonely
Onaka ga sukimashita
I'm hungry
Atsui nara mado o akenasai
If it is hot, open the window
Sono furui ichigo o tabete wa ikemasen
Don't eat those old strawberries
Tanaka-san wa omoshiroi hito desu
Mr. Tanaka is an interesting man
Shigoto no ato de, kite kudasai
After work, please come
Watakushi ga anata nara kaimasen
If I were you I wouldn't buy it
Onaka ga ippai desu
I'm full
Zasshi o kai ni ikanakereba narimasen
I have to go buy a magazine
Sensei dake kimashita
Only the teacher came
Yasashii nara yomu koto ga dekimasu
If it is easy, I can read it
Kodomo dake o mimashita
I only saw a child
Beikoku no tomodachi wa Nihon e iku soo desu
I hear that my American friend is going to Japan
Kinoo wa taihen tanoshikatta desu
Yesterday was very delightful
Boku wa Nihongo o benkyoo shite kara, nemasu
I will go to bed after studying Japanese
Anata ga iku nara watakushi wa ikimasen
If you are going, I will not go
Atama ga itai desu
I have a headache
Watakushi wa anata o ai shite imasu
I love you
Hon-ya e dake ikimasu
I will only go to the bookstore
Tegami o kakanakereba narimasen
I have to write a letter
Kimochi ga warui desu
I don't feel good (external)
Kono kozutsumi ookuranakereba narimasen
I have to send this package
Tsukaremashita
I'm tired
Komban benkyoo shinakereba narimasen
Tonight I have to study
Onaka ga suite matsu koto ga dekimasen deshita
Because I was hungry, I could not wait
Nihongo o oshiete iru hito wa Itoo-san desu
The man teaching Japanese is Mr. Ito
Ame ga futte doko e mo iku koto ga dekimasen deshita
Because it rained, I was not able to go anywhere
Ashita nara watakushi was iku koto ga dekimasen
If it is tomorrow, I can't go
Kimochi ga ii desu
I feel good (external)
Ame ga futte iru nara kembutsu shimasen
If it is raining, we won't go sightseeing
Ryooriya de shokuji o shita ato de, biiru o nomi ni ikimashita
After I ate at the restaurant, I went to drink beer
Haha wa taihen yoroko bimashita
My mother was very glad
Kibun ga warui desu
I feel bad
Watakushi wa kanashiku nairmasen
I didn't become sad
Kono jibiki o motte kaeranakereba narimasen
I have to take this dictionary home
Nichiyoobi nara ikimasu
If it is Sunday I will go
Kono kirei na hana o anata ni agemasu
I will give you these beautiful flowers
Watukushi wa okoritakunai desu
I am not angry
Kore wa amari oishikunai soo desu
I hear that this is not so tasty
Watakushi ga mita eiga wa furui deshita
The movie that I saw was old
Kibun ga ii desu
I feel good
Ginza ni aru mise wa takai desu
The stores in the Ginza are expensive
Yuuhan o tabete kara ongakukai e ikimasu
After eating dinner, I will go to a concert
Nikon nara, takai desu
If it is a Nikon, it is expensive
Anata no benkyoo no shikata ga warui desu
Your study method is bad
Samui nara too shimenasai
If it is cold, close the door
Kurasu no ato de kimashita
He came after class
Rainen, Nihon e iku node ureshii desu
Next year I'm going to Japan so I am very happy
Ginza e itte kudamono o kaimashita
I went to the Ginza and bought some fruit
kabuki o mitai nara asa ikinasai
If you want to see Kabuki, go in the morning
Kono hon dake o yomitai desu
I want to read this book only
Hawaii wa taihen atsui soo desu
I hear that Hawaii is very hot

Deck Info

58

permalink