This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Green book vocab

Terms

undefined, object
copy deck
米饭
mi3fan4--cooked rice
续 借
xu4jie4--to renew
tao4--(suite, set)
pan2--plate/dish
证件
zheng4jian4--ID
费力气
fei4 li4qi--to exert strength
关门
guan1men2--to shut down
搬出去
ban1 chuqu--to move out of
公寓
gong1yu4--apartmnet
准备
zhun3bei4--to prepare, plan
tui3--leg
单人床
dan1ren2chuang2--single bed
一直
yi1zhi2--straight, continuously
眼睛
yan3jing--eye
用功
yong4gong1--hardworking
附近
fu4jin4--neighborhood
wang4--to forget
zhong4--serious
记得
ji4de--to remember
yuan2--currency
xiang4--to be like
jie1--to receive or welcome
糖醋鱼
tang2cu4yu2--fish in sweet and sour sauce
庆祝
qing4zhu4--to celebrate
一定
yi2ding4--definitely
借书证
jie4shu1zheng4--library card
yuan3--far
中间
zhong1jian1--middle
语言实验室
yu3yan4shi2yan4shi4--language lab
点菜
dian3cai4--to order dishes
位子
wei4zi--seat
服务员
fu2wu4yuan2--waiter
花钱
hua1qian2--to spend money
西餐
xi1can1--Western food
鼻子
bi1zi--nose
na2--to take
聪明
cong1ming--intelligent
同路
tong2lu4--to go the same way
路口
lu4kou3--intersection
shu3--to belong to
没关系
mei2guan1xi--it doesn't matter
旁边
pang2bian1--side
nan2--south
zuo3--left
房东
fang2dong1--landlord
将来
jiang1lai2--to resemble
沙发
sha1fa1--sofa
cheng2--to become
fang4--to put in
红烧牛肉
hong2shao1niu2rou4--beef in soy sauce
想家
xiang3jia1--to miss home
非常
fei1chang2--very, extraordinarily
英里
ying1li3--mile
可能
ke4neng2--perhaps
钟头
zhong1tou2--hour
zui3--mouth
书桌
shu1zhuo1--desk
如果
ru2guo3--if
打针
da3zhen1--to give a shot
厨房
chu2fang2--kitchen
楼下
lou2xia4--downstairs
liu2--to leave behind
纽约
Niu3yue1--New York
饭桌
fan4zhuo1--dining table
报纸
bao4zhi3--newspaper
过期
guo4qi1--to be overdue
极了
ji2le--extremely
打扫
da3sao3--to clean up a room
书架
shu1jia4--bookshelf
家具
jia1ju4--furniture
家常豆腐
jia1chang2dou1fu--home-style tofu
you4--right
旅行
lv3xing2--to travel
中国城
zhong1guo2cheng2--China town
手指
shou3zhi3--finger
卖完了
mai4wan2le--sold out
必须
bi4xu1--must
职员
zhi2yuan2--office worker
shi4--to try
酸辣汤
suan1la4tang1--hot and sour soup
卧室
wo3shi4--bedroom
表姐
biao3jie3--older female cousin
前面
qian2mian--ahead
xie1--some (quantity)
房间
fang2jian1--room
huan2--to return
一言为定
yi1yan2wei2ding4--that settles it
检查
jian3cha2--to examine
剩菜
sheng4cai4--leftovers
果汁
guo3zhi1--fruit juice
参加
can1jia1--to take part in
椅子
yi3zi--chair
印象
yin4xiang4--impression
jie1--to borrow
不许
bu xu3--to disallow
gou3--dog
躺下
tang3xia4--to lie down
汽水儿
qi4shui3r--carbonated soda
赶快
gan3kuai4--right away
yang3--to raise
guai3--to turn
su4--vegetarian
闭着
bi4zhe--to close
办法
ban4fa3--method
暑期学校
shu3qi1xue2xiao4--summer school
字典
zi4dian3--dictionary
yang3--to itch
ban1--class (people)
前年
qian2nian2--the year before last
fei4--fee
礼物
li3wu4--gift
wan3--bowl
sheng4--to remain
押金
ya1jin1--security deposit
多久
duo1jiu3--how long
fa2--to fine, punish
wang4--toward
li2--from
厕所
ce3suo3--bathroom
gou4--enough
吃坏
chi1huai4--to get sick because of bad food
bei3--north
眼泪
yan3lei4--tear (crying)
lian3--face
里头
li3tou--inside
来不及
lai4bu2ji2--not enough time
活着
huo2zhe--to live (film)
zhu4--to live
中餐
zhong1can1--Chinese food
动物
dong4wu4--animal
dang1--to serve as, to be
yan3--to show (a film)
安静
an1jing4--quiet
肚子
du4zi--stomach
看病
kan4bing4--to see the doctor
liu2--to pour forth
开 到
kai1dao4--open until
号码
hao4ma3--phone number
tian2--sweet
活动中心
huo2dong4zhong1xin1--activities cetner
cai1--to guess
身体
shen1ti3--health
dai4--to bring/take
桌子
zhuo1zi--chair
后天
hou4tian1--the day after tomorrow
越来越
yue4lai2yue4--more and more
健康保险
jian4kang1bao3xian3--health insurance
tan2--to play (instrument
yao4--medicine
地方
di4fang--place
水电
shui3dian4--water and electricity
味精
wei4jing1--MSG
对。。。过敏
dui4...guo4min3--to be allergic to
歌剧
ge1ju4--opera
其他的
qi2ta1de--other
lia3--two people
钢琴
gang1qin2--piano
应该
ying1gai1-should
广告
guang3gao4--advertisement
lian2--even
运动
yun4dong4--sports
jin4--close
整理
zheng3li3--to put in order
信用卡
xin4yong4ka3--credit card
红绿灯
hong2lv4deng1--stoplight
房子
fang2zi--house
饿
e3--hungry, starving
cong2--from
房租
fang2zu1--rent
疼死
teng2si3--to really hurt
凉拌黄瓜
liang2ban4huang2gua--chilled cucumber
问路
wen4lu4--to ask directions
可爱
ke3ai4--cute
客厅
ke4ting1--living room
ke3--thirsty

Deck Info

175

permalink