This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Japanese 101 Vocab

Vocab review, for Japanese 101 (Japanese for busy people I)

Terms

undefined, object
copy deck
Big
Okii
Watch
Tokei
Kino
Yesterday
Drink
Yomimasu
Kyonen
Last year
Tsuitachi
1st
Briefcase
Kaban
Nanatsu
7 gc
August
Hachi-gatsu
Busy
Isogashii
Hitotsu
1 gc
Rainen
Next year
5:15am
Gozen go-ji jugo-fun
Sunday
Nichi-yobi
Easy
Yasashii
Tuesday
Ka-yobi
Vicinity
Chikaku
Inside
Naka
October
Ju-gatsu
March
San-gatsu
Recieve
Moraimasu
Raishu
Next week
Sometimes
Tokidoki
Table
Teburu
Yoka
8th
Not often
Amri
Senshu
Last week
January
Ichi-gatsu
Kokonoka
9th
Muika
6th
Newspaper
Shimbun
Difficult
Muzukashii
On (Above)
Ue
Stamp
Kitte
There is
Imasu
Meet
Aimsu
Convenient
Benri
Kokonotsu
9 gc
Itsuka
5th
Cell-phone
Keitai
Kyo
Today
Spicy
Karai
Ashita
Tomorrow
Lively
Nigiyaka
Asoko
Over there
Movie
Eiga
Futsuka
2nd
Yottsu
4 gc
To
10 gc
Book
Hon
Kuroi
Black
Delicious
Oishii
Digital Camera
Dejikame
Quiet
Shizuka
Behind
Ushiro
Interesting
Omoshiroi
Akai
Red
Work
Shigoto
Raigetsu
Next month
Company
Kaisha
Far
Toi
Sweet
Amai
Expensive
Takai
July
Shichi-gatsu
Saturday
Do-yobi
Radio
Rajio
Subway
Chikatetsu
Train
Densha
Itsutsu
5 gc
Car
Kuruma
Next to
Tonari
2:10pm
Gogo ni-ji juppun
Lunch Break
Hiru-yasumi
Apple
Ringu
Eat
Tabemasu
Cold
Samui
Aoi
Blue
November
Juichi-gatsu
Work
Shigoto o shimasu
June
Roku-gatsu
New
Atarashii
Futatsu
2 gc
Old
Furui
Inexpensive
Yasui
Hatsuka
20th
Return
Kaerimasu
Kind
Shinsetsu
Umbrella
Kasa
Send
Okurimasu
Mittsu
3 gc
Meeting
Kaigi
Shisha
Office
Kotoshi
This year
Give
Agemasu
Woman
Onna no hito
Airplane
Hikoki
Often
Yoku
Boy
Otoko no ko
Konshu
This week
Thursday
Moku-yobi
See
Mimasu
September
Ku-gatsu
Not busy
Hima
Good
Ii
Never
Zenzen
Toka
10th
Japanese
Nihon-go
Pretty
Kirei
Name
Namae
Under
Shita
Famous
Yumei
Small
Chiisai
Ring
Yubiwa
Monday
Getsu-yobi
Juichi-nichi
11th
Nanoka
7th
Friend
Tomodachi
December
Juni-gatsu
Bank
Ginko
May
Go-gatsu
Muttsu
6 gc
Magazine
Zasshi
Police Station
Koban
Key
Kagi
Kongetsu
This month
February
Ni-gatsu
Wednesday
Sui-yobi
Come
Kimasu
Chair
Isu
Flower
Hana
Sengetsu
Last month
To go
Ikimasu
Dictionary
Jisho
Mikka
3rd
April
Shi-gatsu
TV
Terebi
Department Store
Depato
Yattsu
8 gc
Hospital
Byoin
Close
Chikai
Friday
Kin-yobi
Yokka
4th
In front of
Mae
Hot
Atsui

Deck Info

144

permalink