This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Japanese Verb Conjugations

Terms

undefined, object
copy deck
Give (normal)
agemasu ageru agenai
To Be
imasu iru inai
Put In
iremasu ireru irenai
Sit/Put/Place/Cover/Put On
kakemasu kakeru kakenai
Wear
kimasu kiru kinai
Receive (for yourself)
kuremasu kureru kurenai
See/look
mimasu miru minai
Show (me)
misemasu miseru misenai
Sleep
nemasu neru nenai
Wake Up
okimasu okiru okinai
Give (formal)
sashiagemasu sashiageru

sashiagenai
Eat
tabemaus taberu tabenai
Bring/Take
tsuremasu tsureru tsurenai
Work for
tsutomemasu tsutemeru

tsutomenai
Fall (rain/snow)
furimasu furu furanai
Enter
hairimasu hairu hairanai
Return
kaerimasu kaeru kaeranai
End/Finish
owarimasu owaru owaranai
Know
shirimasu shiru shiranai
Take / Get / Pick up
torimasu toru toranai
Sell
urimasu uru uranai
Understand
wakarimasu wakaru

wakaranai
Give (to an inferior)
yarimasu yaru yaranai
Meet
aimasu au awanai

Deck Info

24

permalink