This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Notebook 2

Terms

undefined, object
copy deck
canjia huiyi
attend a meeting
jianjie

jieshao
a brief introduction
introduction
san zhe ye
flyer

(3 rap paper)
chanpin mulu
product list
ni shoudao le wo de liwu ma?

wo shoudao le

wo meiyou shoudao
did u recieve my gift?

yes i recieved it

no i haven't recieved it
ni shouxai le ta de liwu ma?
did you accept his gift?
wo teyi qu le jichang jie wo mama
i went to the airport espeacially for taking my mother
wo tebie xihuan qiakeli
i spesially like chocolad
jinlai

zuijin
recently, lately
soon
jinkou
import
chukou
export
huowu
goods/comodity/merchendise
yangzi
kind
wo bu zheme xiang
i don't think so
chuangshang yongpin
bed cover
ni de jiage tai gao le, pangbian najia di de duo
your price is too high, the shop next door is much more cheaper
zuijin shengyi zenme yang?
㬬㬬㬬㬬㬬㬬㬬㬬㬬 hao ma?㬬
hao bu hao?
how's your business recently?
ni dui katia shuxi ma?

ni shuxi katia ma?
are you familiar with katia?
v + guo lai

v + guo qu

zuo guo lai

zou - pao - ...
v + come to me

v + a way from me


walk to me
xin chanpin

lao chanpin

jiu chanpin
new products

old products

used products
wo feichang zhichi ni xue hanyu
i support you a lot that you study chinese
ta gei le wo hen da de zhichi

ta gei le wo hen duo de zhichi
he helped me a lot for 1 thing

he has been helping me for along time
zheli shibushi tal de jia?
is this tal home?

(to confirm - make sure)
ni mingtain lai wo jia ma?

ni mingtain lai bu lai wo jia?
are you coming to my house tommorow?
(will u come, do u want to come?)
ni mingtian shibushi lai wo jia?
are you coming to my house tommorow?
(to confirm)
qing wenhou ni de mama

peter rang wo wenhou ni
pls send my regds to your mother

peter send his regrds
rongxing
to be honord
gaoxing
happy
hen gaoxing jindao ni
nice to meet you
jiandao ni zhen gaoxing
meeting you is really nice
zuo shengyi
to do business
ni shi zuo shenme de?
what do you do?
wo shi zuo shengyi de

wo jingshang
i do business
wo ziji zuo shengyi
i'm doing business by my self
ta shi zuo shenme shengyi de?

gongzuo
which kind of business he does?
ta shi zuo jinkou shengyi de
he's doing import business
lushi
lawyer
shengwu xue jiaoshou
Bio Professor
ta faming le kang ai yao
she invented anti cancer drug
ta he mama yiqi gongzuo
she's working with my mother
di er ge jiejie jiao tiaowu
the second teacher teaches dancing
...he wo yiyang

ta de yifu he wo de (yifu) yiyang
as same as me

her clothes are the same as mine
zhengquan jiaoyi gongsi
a company that trade in the stock market
jinchukou gongsi
importing/exporting company
dianqi yongppin gongsi
a company of electronic devices
wo baba ziji kai gongsi
my father own a company
kai men / chuang

kai shouji

kai hui

kai zhanlanhui

kai gongsi / xuexiao
open door / window

turn on mobile phone

hold a meeting

hold an exhebition

have a company / school
canjia zhanlanhui
participate / attend an exhebition
tongban
companion / fellow
ni juede he zhongguo ren zuo shengyi nan ma?
do you think doing buisness with chinese people is difficult?
shichang
marketing

market
caiwu
accounting
xingzheng
administration
gongzuo
job / work
gongzi
sallary
zhangfu - xiansheng

qizi - taitai
husband

wife
wo jieshao yixia wo de mama
i introduce my mother
wo xiang ta jieshao yixia wo de mama
i introduce my mother to him
wo lai jieshao yixia

wo lai jieshao jieshao
it's my turn to introduse
xingzheng zongcai
ceo
1 ge bumen
one department
caiwu
xingzheng bu
shichang
xiaoshou
account
adminitration department
marketing
sales
wo da bu kai

wo da de kai

wo meiyou dakai
i can't open it

i can open it

i didn't open it
yujia
yoga
bijiao hao

bijiao gao
better

taller
tong hang

tong shi

tong xue

tong wu

tong ban
partners to the same industry/business

colleague

classmate

roomate

companion
zhou

ya zhou

nan/bei mei zhou

ou zhuo

da yang zhuo

feizhuo

nan ji zhuo

beiji zhou
continent

asia

south/north america

europe

pacific/australia

africa

antartica

north ?
guoji
international
guonei
national/internal/domestic
qing duo baozhong
pls take care of your health for old in age customers
zhuli
assistant
jingli zhuli
assistent to manager
xiaoshou bu jingli

xiaoshou jingli
boss of sales manager

sale manager
zongcai
president
zongjian
middle

Deck Info

75

permalink