This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Rén

Terms

undefined, object
copy deck
I or me
You
Wô men
we
Sãn g˜e
third oldest brother
Sãnjiê
third oldest sister
fúwùyuán
waiter; waitress; service person
tàitai
wife; mrs.
Yuènnánrén
Vietnamese person
nín
you (polite)
Xiâo jie
Miss; Young Lady
dìdì
younger brother
mèimèi
younger sister
lâo sh˜i
teacher
érzi
son
xuésheng
student
rén
person; people
yËœishËœeng
physician; doctor
shòuhuòyuán
salesclerk; shop assitant
èrg˜e
second oldest brother
èrjiê
second oldest sister
gËœege
older brother
jiêjiê
older sister
biérén
others; other people; another person
xiãnsheng
mr.; husband; teacher
mãma
mother
Nán (de)
male
shËœi fu
master craftsman; skilled worker
Rìbênrén
Japanese Person
Hán guó rén
Korean people/person
lü4 sh˜i
lawyer
jiã
home; family
Dé Guó Rén
German person; people
nü3 hái zi
girl
péngyou
friend
nán péngyou
boyfriend
bàba
father
nü3 péngyou
girlfriend
dà jiã
everybody
dà xué sh˜eng
college student
tóng xué
classmate
tóng xué men
classmates
Zhõng guó rén
Chinese people; person
Y˜ing Guó Rén
British people/person
nán hái zi
boy
nü3
female
Mêi Guó Rén
American people; person

Deck Info

46

nikkihedden

permalink