This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

PIB Di San Shi Wu Ke

Terms

undefined, object
copy deck
Yuan dynasty
Yuándài
the national capital
guódū
preserve
bĒocún
intact, whole
wánhĒo
the Temple of Heaven
Tiāntán
besides, moreover
cĭwài
temple
sìmiào
dynasty
cháo
design
shèjì
toward
xiàng
four directions
sìfāng
extend, stretch
shēnzhăn
orderly
zhĕngqí
for the most part, mostly
dàdōu
sense of direction
fāngxiànggĒn
precise
jīngquè
skyscraper
mótiān dàlóu
change
biànhuà
a traditional Chinese-style compound with rooms around a courtyard
sìhéyuàn
traditional alleys in Beijing
hútòngr
wide
kuānkuò
the roads encircling the city
huánchéng gōnglù
food, clothing, shelter, and transportation
yī shí zhù xíng
geography
dìlĭ
coordinate, harmonious
xiétiáo
sedan
jiàochē
human labor
rénlì
three-wheel cart
sānlúnchē
Chang’an Street
Cháng’ān Jiē
(of a vehicle, ship, etc.) go, travel
xíngshĭ
Kentucky
Kĕndéjī
fried chicken
zhájī
measure word for building
zhuàng
appreciate, enjoy
xīnshĒng
pure, typical
dì.dào
the Beijing Opera
Jīngjù
traditional Chinese comic dialogue
xiàng.shēng
show (a film)
shàngyìng
film
yĭngpiān
dub, synchronize
pèiyīn
awkward
biè.niŭ
add, increase
zēngtiān
fun, interest
qùwèi
vigour, energy
huólì

Deck Info

44

permalink