This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Declarations and Access Control

Terms

undefined, object
copy deck
Vad är JavaBean Property Naming/Listening rules?
Get/Set metoder,
För booelska variabler används is/get
set, get, add, is eller remove
strictfp är ett keyword. Kan det användas för att modifiera en variabel?
Nej, strictfp kan bara användas för att modifiera klasser och metoder.
Kan en final klass bli subklassad?
Nej.
Kan man deklarera en klass både som abstract och final?
Nej, eftersom att dom har motsatta egenskaper.
Vad kännetecknar alla interface metoder?
Dom är alla public och abstract.
Vad känneteckar interface som har konstanter?
Dom är alltid public, static och final.
Access modifierna default och protected är näst intill identiska. Hur?
Dom kan endast användast inom package.
protected = package + kids
Det finns 3 olika sätt att accessa en metod. Vilka är dom?
D, R, I
Deklaration, Referens, Instans
Om en klass B ärver från superklassen A, kan då B komma åt A's privata medlemmar?
Nej, aldrig!
Vad händer om man glömmer en access modifier före en klass/medlems deklaration?
Access kontrollen blir default.
= package level
Vad är en abstract metod?
En metod som är deklarerad men inte implementerad. Den saknar method body {}
Vad är det för fel på följande kod?
public class IllegalClass{
public abstract void doIt();}
Man kan inte ha abstrakta metoder i en klass som inte är deklarerad som abstract.
Vad måste konkreta klasser göra?
Implementera abstrakta metoder.
Vad kan synchronized användas till för typer?
Bara metoder!!
Vilka är de 4 olika access control nivåerna?
Default, Private, Public och Protected.
Vad kan native modifieraren användas till?
Bara metoder!
Vad kan strictfp användas till?
Bara klasser och metoder!
Hur ser var-arg syntaxen ut?
void do(int...x)
var args måste vara sist.
Endast en parameter med argument
Vad är gemensamt för alla instans variabler?
1. Man kan använda alla access modifiers
2. final
3. transient
Vad händer om en instans variabel blit deklarerad som static?
Den blir en klass variabel.
Vad innsbär det att sätta en instansvariabel till transient
Man säger åt JVM att skippa variabeln när man använder sig av serialize.
Vad kan man använda volatile till?
Instansvariabler.
Vad kan man deklarera statisk?
Metoder och variabler§
Kan man deklarera enums i metoder?
Nej.

Deck Info

24

permalink