This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Czech - Locative

Terms

undefined, object
copy deck
Students study at the university.
Studenti studujou na univerzitÄ›.
in church
in the film
V kostele
v filmu
in the plane
in the meat
v letadle
v mase
in the movie theater
in the car
in the window
V kinÄ›
v autÄ›
v oknÄ›
The computer is on the desk.
Počítač je na stole.
The car is not at home.
Auto není v domě.
Father works in a bank.
Otec pracuje v bance.
A friend studies in the library.
Kamarád studuje v knihovně.
Ms. Novak works in the museum.
Paní Nováková pracuje v muzeu.
in Morocco
in the metro
v Maroku
v metru
in the park
on the desk
in the apartment
v parku
na stole
v bytÄ›
in the school
on the map
in the firm
ve Å¡kole
na mapÄ›
ve firmÄ›
in the room
at the airport
v pokoji
na letišti
on the chair
in the library
na židli
v knihovÄ›
on a walk
in Prague
in the shower - shower
na procházce
v Praze
ve sprše - sprcha
on the ground floor
v přízemí
in water
ve vodÄ›
in France
in Japan
in China
v Francii
v Japonsku
v Číně
ear - in the ear
ucho - v uchu
Pavel and Alena live in Prague.
Pavel i Alena bydlí v Praze.
I am not in the kitchen often.
V kuchyni často nejsem.
on the bus
at the concert
in a course
v autobuse
na koncertÄ›
v kursu
in the university canteen
in a restaurant
in the diskotéka
v menze
v restauraci
na diskotéce - ka-ce
Do you go on every workday?
Kam jezdíš ve všední den?
Where is the dictionary?
It is on the desk, the armoire, the library.

It is inside the desk, armoire, library.
Kde je slovník?
Je na stole, na skříni, na knihovně. -on top of

Je ve stole, ve skříni, v knihovně. -inside
Where is Petr?
He is at the office.
He is at the universite.
Kde je Petr?
On je v kanceláři.
On je na univerzitÄ›.
Where is Peter going?
Peter goes to the aiport.
Where is Peter?
Peter is in the airport.
Kam jede Peter?
Peter jede na letiště.
Kde je Peter?
Petr je na letišti.
I go to the university every day.
I am going to the university now.
Chodím na univerzitu každý den.
Ted´jdu na univerzitu.
I rest on the armchair.
V křesle odpočívám.
at what time

at night
v kolik hodin

v noci
at the opera
na opeře
in the coffee house
v kavárně
in the library
v knihovnÄ›
in Moravia
na MoravÄ›
in Florida
na FloridÄ›
at the exhibit
na výstavě
in the Czech Rep
in America
v České republice
v Americe
in the classroom
ve třídě
in the National Museum
v Národim muzeu
in the forest
v lese
in the dorm
na kokeji
in Vienna
ve Vídni
on Vaclav Square
na Václavském Náměstí
downtown
v centru
on Železná Street
v Železné ulici
in the apartment complex
v paneláku
in the theater
v divadle
in Germany
in Berlin
v Německu
v Berlíně
in Old Town
na Starém městě
in the south
na jihu
in Slovakia
na Slovensku
They are going in their car.
Jezdí v jejím autě.
on Wednesday
v středu
in the sentence
ve větě
in the room
v místnosti
in the sea
na moři
in the city
v městě

Deck Info

57

permalink