This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Chinese Vocab SWUN

Terms

undefined, object
copy deck
not bad
kěyǐ
formal “you”
nín
bread
miànbāo
bakery
miànbāofàng
cake
dàngāo
mouse
zuǐ
horse
mÇŽ
cat
māo
dog
gÇ’u
rice
mǐfàn
head
tóu
hair
tóu fā
skin
pífū
leg
tuǐ
mouth
kÇ’u
health
shèntǐ
thirsty
kÄ›
response, answer
huídá
question
wèntí
fork
chā
knife
dāo
sweater
máoyī
rain jacket
yǔyī
rain
fast
kuài
stairs
lóutī
map
dìtú
door
mén
special
tèbié
welcome (greeting)
huānyíng
good morning
zǎoshànghǎo
how
zěnmeyàng
very
hěn
thanks
xièxie
teacher
lǎoshī
this
zhè
these
zhèxiē
that
those
nàxiē
name
jiào
train
huǒchē
car
chē
airplane
fēijī
airport
fēijīchǎng
station
chēzhàn
who
shéi
again
zài
meat
ròu
water
shuǐ
chicken egg
jīdàn
dictionary
cídiǎn
newspaper
bàozhǐ
black
hēi
white
bái
soccer
zúqiú
piano
gāngqín
beer
píjiǔ
coffee
kāfēi
tea
chá
milk
niúnǎi
cola
kělè
juice
guǒzhī
workbook
liànxíběn
book
shū
teacher book
kèběn
brush (calligraphy/ art)
máobǐ
pen
pencil
qiānbǐ
hot(weather)
hot(food temp)
tàng
spicy
spicy numb
playground
qiúchǎng
park
gōngyuán
classroom
jiàoshì
test
kǎoshī
homework
zuòyè
easy
róngyì
post office
yóujú
music
yīnyuè
sun
earth
tÇ”
wind
fēng
wood
mountain
shān
waterfall
pùbù
grass
cÇŽo
heart
xīn
what
shénme
how many/much
duōshǎo
business
mǎimài
fat
pàng
best
zuì
supermarket
chāoshì
fruit
shuǐguǒ
apple
píngguǒ
watermelon
xīguā
strawberry
cǎoméi
grape
pútáo
pineapple
bōluó
banana
xiāngjiāo
orange(peel by hand)
júzi
orange(peeled by knife)
chéngzi
crispy(food)
cuì
wrong
cuò
ink and brush
bǐmòzhǐyàn
U.S. dollar
měiyuán
RMB
rénmínbì
money
qián
foreign student
liúxuéshēng
correct, yes
duì
of course (yes)
dāngrán
come from
láizì
gift
lǐwù
because
yīnwèi
so
suǒyǐ
math
shùxué
pass through
jīngguò
chrysanthemum
júhūa
poor
qióng
letter
xìn
or (.)
huòzhě
or(?)
háishì
phone
diànhuà
cellphone
shǒujī
computer
dàinnǎo
camera
zhàoxiàngjī
washing machine
xǐyījī
refrigerator
bīngxiāng
room
fángjiān
skateboard
huábǎn
place
dìfang
Birthday
shēngrì
Monday
zhōu yī

or:

xīng qī yī

Tuesday

zhōu èr

or:

xīng qī èrWednesday
zhōu sān

or:

xīng qī sān

Thursday
zhōu sì

or:

xīng qī sì

Friday
zhōu wǔ

or:

xīng qī wǔ

Saturday
zhōu liù

or:

xīng qī liù

Sunday

zhōu rì

or:

xīng qī tiān

or:

xīng qī rìDeck Info

140

cloveryin

permalink