This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

chinese 2

Terms

undefined, object
copy deck
ting dun
to stop
hai
also
zai
at, any longer
chang zhu dai biao ji gou
Resident Representative Office
zao shang hao
good morning
cong
from
qian zheng
visa
lian hang
United
liang
two
women
we
gong si
company
li kai
to leave
you ren
someone
xian sheng
mr.
wei shenma
why
ci
time (as in "my first time")
piao
ticket
wei
on behalf of
zai jian
goodbye
ting qi lai
it sounds like
xi bei
Northwest
zuo
to travel by
ding
to book
xiang
want, think
na dao
to obtain
pai zi
sign
shui
to sleep
fan dian
hotel
yi qian
before
xu yao
need
yin wei
because
xie xie
thanks
ju
hold up
yao qing xin
letter of invitation
yu ding
to book
bei jing
Beijing
hang kong gong si
airline
zhi you
only
zuo wan
last night
yi lu ping an
Bon voyage
tan pan
to negotiate
ren shi
to know
dou
all
jie
to receive
fei ji chang
airport
ren yuan
personnel
zhun bei hao
ready
zhi da
go directly
gong wu qian zheng
business visa
zhe
this
lu you
tour, tourist
hu zhao
passport
deng
to wait
yi qie
everything
he tong
contract
di te lu
Detroit
mai guo de
American
nai yi ge
which?

Deck Info

58

permalink