This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

UIC Chinese 15/01/2008

Terms

undefined, object
copy deck
yu4shi4
bathroom (formal)
zen3me0hui2shi4
What's the matter?
ai3
short
wei4zi0
seat
zhen1qiao3
What a coincidence/coincidently
qiu2chang3
football stadium
schuang1
double
ji3jian1xing2li3
几件行李?
shi3
****
bao4
chuang2hu1po4le0
the window is broken
shi4shi4kan4
to try
ni3you3kong4wei4ma0?
do you have a spare seat?
lao3shi2shuo1
老实说
dan1chuang2
单床
chao1
to copy something down
yao4kan4qing2kuang4
It depends
ying2le0
won
zhen1bao4qian4
真抱歉
shu1le0
lost
ge2bi4
隔壁
ka1fei1jia1niu2nai3
coffee with milk
dai4
wei4zi0
位子
xi3wan3ji1
dishwasher
pan2zi0
plate
jian4
MW for clothes, luggage
yao4kan4qing2kuang4
要看情况
bao1
xiong1di4jie3mei4
兄弟姐妹
cha4cha0
to check
dai4
to include/have/with
cha4cha0
查查
shi4chi2
to try food
ban4ye4
early hours of the morning
mi4shu1
secretary
ceng2
floor/layer
zan4shi2
at the moment/temporarily
schuang1da3
双打
ceng2
fu4jin4
nearby
huai4le0
坏了
chuang2hu1
window
e4meng4
噩梦
xiong1di4jie3mei4
brothers and sisters
chao3
to be noisy
nu3li4
diligent/hard-working
jia1wu4
housework
rang4ren2
to send for someone
shi4chi2
试吃
bing1xiang1
fridge
mi4shu1
秘书
zhen1qiao3
真巧
yao4shi0
钥匙
zhe4ge0wei4zi0you3mei3you3ren2zuo4?
Is someone sitting in this seat?
shi2
xi3wan3ji1
洗碗机
bao1
bag
po4le0
to be broken
bao3
full
pin3jiu3
wine tasting
ji3jian1xing2li3
how many bags? (at airport)
zan4shi2
暂时
bao3
dan1
single
xiu1
to repair
fu4jin4
附近
schuang1da3
doubles (tennis)
ta1zhang3de0zen3me0yang4?
What does she look like?
xing2li3
luggage
xi3yi1ji1
洗衣机
yao4shi0
key
shi2
humble/honest
xiu1
zhe4jian4shi4
this matter
zhang3
chu3li3
to see to/to handle
qing3chu4li3yi2xia4
please sort it out
di4liu4ceng2
6th floor
e4meng4
nightmare
chao1
dui4
team
chu3li3
处理
zhang3
to look like
xi3yi1ji1
washing machine
lao3shi2shuo1
to be honest
bao4
to cuddle/hold
xi3shou3jian1
toilet
chao3
shi4shi4kan4
试试看
zhen1bao4qian4
many apologies
zhe4jian4shi4
这件事
chao3
bing1xiang1
冰箱
kao3
lie4che1
train
huai4le0
to not work
ge2bi4
people in the next room
pin3jiu3
品酒
dan1chuang2
single bed
ben3fang2
study
ban4ye4
半夜

Deck Info

102

permalink