This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Spanish 204 10/7

Terms

undefined, object
copy deck
a causa de
because of
por eso
for that reason
por esta razon
for this reason
como resultado de
as a result of
por lo tanto
consequently
por consigiuente
consequently
debido a
due to
porque
because
ya que
since; now that
puesto que
since
cuando
when
mientras que
while, as long as
despues de que
after
en cuanto
as soon as
hasta que
until
tan pronto como
as soon as
antes de que
before
a condicion que
provided that
a fin de que
so that
a menos que
unless
con tal de que
provided that
en caso de que
in case
para que
so that, in order that
sin que
without
aunque
although, even if
como
as, how
de manera que
in such a way that
de modo que
in such a way that
donde
where

Deck Info

29

permalink