This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Major Formulas

Terms

undefined, object
copy deck
Ma Huang Tang
Ma Huang, Gui Zhi
Xing Ren, Zhi Gan Cao

Releas Exterior wind-cold
Excess type

no sweat, floating tight pulse
Ma Huang Jia Zhu Tang
Ephedra Decoction plus Atractylodis
Ma Huang Tang
Ma Huang, Gui Zhi
Xing Ren, Zhi Gan Cao

+ Bai Zhu

Pronounced body aches, irritability due to exterior (wind)damp-cold
Da Qing Long Tang
Major Bluegreen Dragon Decoction
Ma Huang Tang
Ma Huang , Gui Zhi
Xing Ren , Zhi Gan Cao

+ Shi Gao Sheng Jiang
Da Zao

Severe fever/chills with internal heat
floating tight pulse
may have acute floating edema
Gui Zhi Tang
Cinnamon Twig Decoction
Gui Zhi, Shao Yao
this pair= regulate the nutrative & protective Qi

Sheng Jiang, Da Zao
this pair harmonizes the middle jiao

Zhi Gan Cao

external wind-cold, sweating, moderate pulse

Deficiency type
Gui Zhi Jia Ge Gen Tang
Cinnamon Twig plus Kudzu
Gui Zhi Tang
Gui Zhi, Shao Yao
Sheng Jiang, Da Zao
Zhi Gan Cao

+ Ge Gen

Deficiency type external wind-cold
sweating, stiff neck, upper back pain, sensitivity to wind
Xiao Qing Long Tang
Minor Bluegreen Dragon
Ma Huang, Gui Zhi, Wu Wei Zhi
Bai Shao, Gan Jiang, Zhi Gan Cao
Ban Xia, Xi Xin

External wind-cold
Deficeincy type (LU/SP)
copius white sputum difficult to expectorate
moist tongue coating, floating tight pulse
Xiang Su San
Cyperus and Perilla Leaf Powder
Zi Su Ye, Xaing Fu
Chen Pi, Zhi Gan Cao

External wind-cold with Qi constraint
bloating, no sweating, headache
thin white coating, floating tight pulse
Xiang Ru San
Elsholtzia Powder
Xiang Ru, Bai Bian Dou
Huo Po

External wind-cold, seasonal (summer)
big thirst, heavy sensation, no sweat,
aversion to cold hot skin, diarrhea, vomiting

Excess condition
Sang Ju Yin
Mulbery Leaf and Chrysanthemum Decoction
Sang Ye, Ju Hua
Lian Qiao, Bo He
Jie Geng, Xing Ren
Lu Gen, Gan Cao

External wind-heat mild condition, early stage

Wei Level

slight fever, cough slight, thirst
floating rapid pulse, normal tongue
Yin Qiao San
Honeysuckle and Forsythia Powder
Jin Yin Hau, Lian Qiao
Jie Geng, Niu Bang Zi
Dan Dou Chi, Bo He
Jing Jie, Dan Zhu Ye
Lu Gen, Gan Cao

Stonger formula for external wind-heat
sore throat, fever no (slight) chills, thirst
red tip tongue, floating rapid pulse
fever-Jin Yin Hua, Lan Qiao, Bo He,
Dan Dou Chi
sore throat-Niu Bang Zi
thirst- Jing Jie, Dan Zhu Ye, Lu Gen
Chai Ge Jie Ji TAng
Bupleurum and Kudzu Decoction to Release the Muscle Layer
Chai Hu, Ge Gen
Qiang Huo, Bai Zhi
Huang Qin, Shi Gao
Jie Geng, Bai Shao
Gan Cao, Sheng Jiang
Da Zao

External wind-cold advancing to wind-heat
fever increasing, chills decreasing, headache, muscle pain

Orbital headache = Bai Zhi
muscle pain = Ge Gen, Qiang Huo
Sheng Ma Ge Gen Tang
Cimicifuga and Kudzu Decoction
Sheng Ma
Ge Gen
Zhi Gan Cao
Chi Shao

Rash due to external wind heat (measles)
Chuan Xiong Cha Tiao San
Ligusticum Chuanxiong Powder to be Taken with Green Tea
Bo He, Chuan Xiong
Bai Zhi, Qiang Huo
Xi Xin, Jing Jie
Fang Feng, Gan Cao

disperse wind and alleviate pain
wind-cold headache, nasal congestion, sinusitus

Xi Xin = orbital pain (Jue Yin)
Bai Zhi = frontal pain (Yang Ming)
Chaun Xiong = temporal/vertex pain (Shao Yang)
Qiang Huo = occipital pain (Tai Yang)
Ju Hua Cha Tiao San
Chrysamthemum Powder to be Taken with Green Tea
Chaun Xiong Cha Tiao San

+ Ju Hua and Jiang Can for
headache and dizziness due to wind-heat
Cang Er San
Xanthium Powder
Cang Er Zi
Xin Yi Hua
Bai Zhi
Bo He (add late)

wind-heat attacking the nose
copius purulent nasal discharge, frontal headache
normal or yellow tongue coating
floating rapid pulse
Ge Gen Tang
Kudzu Decoction
Gui Zi Tang Base +
Ge Gen, Ma Huang

Gui Zhi, Shao Yao
Sheng Jiang
Da Zao, Gan Cao

external wind-cold with stiff neck
excess condition
Ren Shen Bai Du San
Ginseng Powder to Overcome Pathogenic Influences
Qiang Huo, Du Huo (expel w/c/d pain)
Chuan Xiong, Chai Hu ((rel. ext. wind)
Jie Geng, Zhi Ke (direct qi V, reg qi)
Qian Hu, Ren Shen, Fu Ling(tonify SP) Gan Cao (harmonize)

Si Jun Zi Tang-four gentelmen-basic tonify Qi formula included
(Ren shen, Fu ling, Gan cao, no-Bai Zhu)


Fatigue with high fever/chills, no sweat, pain, nasal congestion, productive cough, distension
floating soggy pulse


External wind-cold-damp
Postpartum and post surgical
Jing Fan Bai Du San
Schizonepeta and Ledebourella Powder to Overcome Pathogenic Influences
Externally contracted wind-cold-dampness

Simliar to Ren Shen Bai Du San except:
no underlying Qi deficiency

Jing Jie and Fang Feng are used to strongly expel the exterior
Ma Huang Xi Xin Fu Zhi Tang
Ephedra, Asarum and Prepared Aconite Decoction
Ma Huang
Fu Zhi
Xi Xin

External wind-cold in a patient with pre-existing Yang deficiency
all cold symptoms more pronounced

submerged pulse
Zai Zao San
Renewal Powder
External wind-cold with Yang deficeincy to a lesser degree

strong chills, slight fever, no sweat, cold limbs

submerged or floating forceless pulse
Fang Feng Tong Shen San
Ledebouriella Powder That Sagely Unblocks
External disorder with internal excess

3 Yang Channel
External wind-heat with internal heat

Da Huang purges heat via the bowel

constipation,dark rough urination, red eyes, bitter taste
wiry flooding pulse
yellow greasy tongue coating
Ge Gen Huang Lain Huang Qin Tang
Kudzu, Coptis and Scutellaria Decoction
Exterior disorder with internal excess

Ge Gen raises the clear Yang of SP to stop diarrhea

Huang Lian & Huang Qin release the Ext. and clear heat

Zhi Gan Cao harmonizes and protects the middle jiao from further harm

dysentery, colitis, mucus, hot burning anus
Bai Hu Tang
White Tiger Decoction
Shi Gao
Zhi Mu
Zhi Gan Cao
Geng Mai (benefit the ST and protect fluids)

4 bigs, sweat, fever, thirst, pulse
dry yellow tongue coating

blazing heat in Yang Ming channel
Qi Level
Zhu Ye Shi Gao Tang
Lophatherus and Gypsum Decoction
CLear internal heat

Qi and Yin Deficiency

Lingering fever after febrile disease
thin rapid pulse=fluid damage
dry heaves - insomnia - night sweats
Qing Ying Tang
Clear the Nutritive Level Decoction
Xi Jiao - nutritive level heat
Xuan Shen - Yin deficient heat
Sheng Di Huang - cools blood, nourish Yin
Mai Men Dong - nourish Yin, generate fluids
Jin Yin Hua, Lain Qiao, Huang Lian, Dan Zhu Ye - all clear heat at the Qi level
Dan Shen - relieves blood stasis, cools blood
Indistinct skin rash, purpura, night sweats, fever worse at night

tongue dry, deep red
pulse rapid
Xi Jiao Di Huang Tang
Rhinocerus Horn and Rehmannia Decoction
Xi Jiao- clear heat and toxins
Sheng Di Huang- cool blood
Shao Yao (chi shao) - cool blood
Mu Dan Pi - with chi shao move and cool blood

Distinct rash, severe fever at night,
thorny, deep red/purple tongue
deep, rapid pulse
Huang Laing Jie Du Tang
Coptis Decoction to Relieve Toxicity
Huang Lian
Huang Qin
Huang Bai
Zhi Zi

heat excess conditions with toxic signs
carbuncles, boils, jaundice etc.

Zhi Zi clears heat in all 3 jiaos
Xi Xin Tang
Drain the Epigastrium Decoction
Da Huang
Hunag Lian
Huang Qin

Damp-heat constipation/dysentery, boils, tongue sores
Pu Ji Xiao Du Yin
Universal Benefit Decoction to Eliminate Toxin
Mumps

acute massive febrile disease

swelling of face/head
Yin Qiao Ma Bo San
Honeysuckle, Forsythia and Puffball Powder
Drain heat from the LU

severe sore throat, strep
Ma Xing Shi Gan Tang
Ephedra, Apricot Kernel Gypsum and Licorice Decoction
Ma Huang, Shi Gao
Xing Ren, Zhi Gan Cao

W/C or W/H ===> heat
LU heat, no sweat, wheezing, nasal flaring, yellow green sputum, early stage pneumonia
Xie Bai San
Drain the White Powder
San Bai Pi
Di Gu Pi
Zhi Gan Cao
Geng Mai

LU heat injures LU yin

scant sputum, afternoon fever, hot skin

red tongue yellow coat
thin rapid pulse
Wei Jing Tang
Reed Decoction
Lu Gen, Yi Yi Ren (puss)

Dong Gu Ren, Tao Ren
(clear heat, moisten the bowel)

LU heat with phlegm, blood stasis

lung abscess<==>phlegm heat
foul smelling blood tinged sputum
Xie Huang San
Drain the Yellow Powder
Shi Gao
Zhi Zi
Fang Feng
Huo Xiang Ye (vents heat through Qi level)
Gan Cao

heat/ fire in the SP

lip ulceration, tongue thrusting in kids
Qing Wei San
Clear the Stomach Powder
Huang Lian
Sheng Ma
Mu Dan Pi
Sheng Di Huang
Dang Gui

ST Yin deficiency with heat
toothace ===>face, dry mouth
swollen bleeding gums (excess)
Yu Nu Jian
Jade Woman Decoction
Shi Gao
Shu Di Huang
Zhi Mu
Mai Men Dong
Niu Xi = envoy to draw downward

ST Yin deficienfy

Gnawing hunger, loose teeth
atrophy of gums, bleeding (deficiency)
Dao Chi San
Drain the Red Out
Sheng Di Huang
Dan Zhu Ye
Gan Cao

HT heat===>SI
heat in chest, scanty painful urination
Long Dan Xie Gan Tang
Gentiana Longdancao Decoction to Drain the Liver
Long Dan Cao, Huang Qin
Zhi Zi, Mu Tong
Chai Hu, Che Qian Zi
Sheng Di Huang, Ze Xie
Dang Gui, Gan Cao

LV/GB
Acute damp-heat in the LV/GB
vaginal, scrotal itching, ear infection
Zuo Jin Wan
Left Metal Pill
Huang Lian
Wu Zhu Yu
6:1 ratio

LV====>ST
Liver fire invading the stomach
acid regurgitation, hyponchondriac pain radiating to the epigastrium.
Bai Tou Weng Tang
Pulsatilla Decoction
Bai Tou Weng===>heat at the blood level
Huang Lian
Huang Bai
Qin Pi

Heat toxin d/t damp-heat in the Large instestine

blood>pus
Qing Hao Bei Jia Tang
Artemisia Annua and Soft Shelled Turtle Decoction
Bei Jia
Qing Hao
Sheng Di Huang
Zhi Mu
Mu Dan Pi

Yin and fluid depletion after febrile disease
HX of high fever

this formula is special because it can clear heat and nourish Yin simultaneously without damaging Qi or blood
Qin Gu Sa
Cool the Bones Powder
LV/KD Yin deficeincy with fire

Qing Hao is special ingredient
drains fire without injuring Qi and Blood
it conducts heat at the blood level through the muscles to the exterior
Qing Shu Yi Qi Tang
Clear Summerheat and Augment the Qi Decoction
fever with profuse sweating, desire to curl up. apathy

deficient, thin weak pulse
Da Chen Qi Tang
Major Order the Qi Decoction
Da Huang===Hard
Mang Xiao===dryness
Zhi SHi====stagnation
Huo Po=====fullness

Severe constipation
hardness, dryness, distension and fullness

Yang Ming Organ pattern
Xiao Cheng Qi Tang
Minor Order the Qi Decoction
Da Huang
Zhi Shi
Huo Po

NO MANG XIAO

Hardness, distension and fullness d/t mild Yang Ming organ patterns with heat clumping.

Moderate constipation, no dryness
Tiao Wei Cheng Qi Tang
Regulate the Stomach and Order the Qi Decoction
Da Huang
Mang Xiao
Gan Cao

very mild formula for mild Yang Ming stage without fullness or distension
Da Huang Mu Dan Tang
Rhubarb Moutan Decoction
right sided lower abdominal pain
early stage intestinal abscess

chronic appendicitis
Da Xian Xiong Tang
Major Sinking Into the Chest Decoction
Gan Sui
Da Huang
Mang Xiao

Heat and water lead to fluid clumping in the chest, severe abdominal pain unbearable to touch, evening tidal fever, severe constipation, thirst
Tongue:Dry coating
pulse: submerged tight forceful

May be caused by improper use of purgatives
Ma Zi Ren Wan
Moisten the Intestine Pill
Huo Ma Ren
Xing Ren
Shao Yao
+(Xaio Chen Qi Tang)
Zhi Shi
Hou Po
Da Huang

Heat induced dryness of the stomach and intestine
Often used in the elderly
Ru Chang Wan
Moisten the Intestine Pill from Master Shen's book
Huo Ma Ren
Tao Ren
Dang Gui
Sheng Di Huang
Zhi Ke

Constipation d/t dessicated intestines.
More for very debilitated patients

post partum, blood loss, elderly

Dry lusterless skin and nails
Ji Chuan Jian
Benefit the River (Flow) Decoction
Rou Cong Rong
Dang Gui
Niu Xi
Ze Xie
Zhi Ke
Sheng Ma
(Sheng Ma ascends and Zhi Ke descends the KD Qi regulating function is enhanced by this action)

KD Qi and Yang deficeincy

cold knee and back pain, copius urination, constipation
Zheng Ye Cheng Qi Tang
Enrich Yin Generate Fluids Decoction
Xuan Shen
Mai Men Dong
Sheng Di Huang
Da Huang
Mang Xiao

For constipation following warm febrile disease that does not repond to Zheng Ye Tang, Increase the fluids decoction
Xiao Chai Hu Tang
Minor Blupeurum Decoction
Chai Hu
Huang Qin
Ban Xia
Sheng Jiang
Ren Shen
Zhi Gan Cao
Da Zao
(NO Gui Zhi)

Alternating fever/chills, bitter taste, fullness in hypochondrium, heartburn, nausea, vomiting

Shao Yang stage
Tongue: thin white coating
Pulse wiry NOT floating!

More thirst + Ban Xia & Tian Hua Fen
Pain + Huang Qin & Bai Shao
Da Chai Hu Tang
Major Blupeurum Decoction
Chai Hu,Huang Qin==>clear heat
Zhi Shi + Chai Hu regulates Qi
Da Huang + Zhi Shi drain clumping of heat in interior
Bai Shao
Ban Xia===> harmonize the mid, direct qi downward
Sheng Jiang===> stops vomiting
Da Zao ===> assist Bai Shao to soften LV reduce spasm and protect Yin

Gall stones

Alternating fever/chills, hard focal distension, constipation, burning, diarrhea, bitter taste
Pulse: wiry very forceful
Tongue: yellow coating
Hao Qin Qing Dan Tang
Atemisia Annua and Scutellaria Decoction to Clear the Gallbladder
Harmonizes the GB and Stomach
Damp-heat with turbid phlegm in the Shao Yang

Mild chills with high fever (alternating)
dry heaves, vomiting yellow fluid (bile)
Si Ni San
Frigid Extremities Powder
Chai Hu
Zhi Shi
Bai Shao
Zhi Gan Cao

cold finger tips and toes with warm torso, irritability, may have diarrhea
Tongue:red, yellow coat
Pulse: wiry

Yang collapse hot type due to heat entering the interior and constraining Yang Qi, this inhibits the warmth from reaching the extremities

Excess type pattern (Si Ni Tang is Deficiiency)
Da Huang Sin Ni San
Moutan and Phellodendron Powder for Frigid Extremities
For early stage appendicitis with cold hands and feet

NO DA HUANG!!!
Heavy on the Bai Shao for pain sesation
Xiao Yao San
Rambling Powder
Chai Hu
Dan Gui
Bai Shao
Bai Zhu
Fu Ling
Zhi Gan Cao

LV Qi stagnation===>Spleen with concurrent blood deficiency

irregular menstruation, PMS, may have alternating fever/chills, emotional constraint
Pulse: wiry weak
Jia Wei Xiao Yao San
Augmented Rambling Powder
Xiao Yao San +
Mu Dan Pi & Zhi Zi

symptoms include increased emotional turmoil with thirst and insomnia

more to cool blood and clear heat
Chai Hu Shu Gan San
Bupleurum Powder to Spread Liver
Chen Pi

(+ Si Ni San)
Chai Hu, Zhi Ke
Bai Shao, Zhi Gan Cao

Chuan Xiong
Xiang Fu

Pain in the hypochondrium. PMS, dysmenorrhea, may have alternating fever/chills

Liver Qi stagnation with concurrent blood stagnation
Tongue: purple
Pulse: wiry choppy
Tong Xie Yao Fang
Important Formula for Painful Diarrhea
Chao Bai Zhu==>strengthen SP
Chao Bai Shao===>soften LV, stop pain
Chao Chen Pi===> regulate the mid, damp
Fang Feng===> envoy, direct to LV/SP channels

Diarrhea d/t LV invading the SP, worse with anger,severe pain
Ban Xia Xi Xin Tang
Pinellia Decoction to Drain the Epigastrium
Ban Xia (distension), Gan Jiang (cold excess)
Huang Qin, Huang Lian (hot excess)
Ren Shen (deficeincy)
Da Zao, Zhi Gan Cao (harmonize)

For any, Cold/Heat, Excess/Deficiency gastritis

Epigastric fullness and distension, NO PAIN, dry heaves, vomiting, diarrhea, borborygmus
Gan Cao Xi Xin Tang
Licorice Decotion to Drain the Epigastrium
Stomach deficiency marked by:
undigested food in the stool, vomiting and hiccup

Increase the dosage of Gan Cao the only modification to Ban Xia Xi Xin Tang
Shen Jiang Xi Xin Tang
Fresh Ginger Decoction to Drain the Epigastrium
Marked by watery diarrhea

Replace Gan Jiang with Sheng Jiang

Shen Jiang is used in this instance to transform water
Xing Su San
Apricot Kernel and Perilla Leaf Powder
Xing Ren and Zi Su Ye===> chief herbs to release the exterior and stimulate Lu Qi

Seasonal Formula for use during late Autum

Gently disperses External Cool-Dryness

Headache chills, no sweating, cough watery sputum, dry throat
Tongue: dry white coating
Pulse: Wiry
San Xing Tang
Mulberry Leaf and Apricot Kernel Decoction
Seasonal formula for use during early Autum

External Warm-Dryness

Thirst, dry hacking cough, scanty sputum with difficulty expectorating
Tongue: thin dry white coating
Pulse: Floating Rapid
Qing Zao Jiu Fei Tang
Eliminate Dryness and Rescue the Lung Decoction
Severe warm-dryness pattern

they have dry everything, skin, throat, nose, tongue, fullness and pain in the chest
Pulse: deficient and big, rapid
Sha Shen Mai Men Dong Tang
Glehnia and Ophiopogonis Decoction
Sh Shen, Mai Men Dong
Yu Zhu, San Ye
Tian Hua Fen
Bai Bian Dou
Gan Cao

Lu and St Yin deficiency with external dryness

hacking cough, dry throat, scant sputum
Tongue: red scant coating

For use in mild conditions where the fluids are injured but NOT Qi
Mai Men Dong Tang
Ophiopogonis Decoction
Ren Shen
Geng Mai + Da Zao protect the ST
Gan Cao + Ban Xia descend ST Qi

LU and ST Yin deficiency More stomach signs

Coughing and spitting saliva, dry heaves, hiccup, belching, dry scant sputum, cough, dry mouth
Bai He Gi Jin Tang
Lily Bulb Decoction to Preserve Metal
Lu & KD Yin deficiency
cough with blood streaked sputum
TB (chronic LU&KD Yin deficiency)
KD yin deficiency signs night sweats, 5 palm heat
Bu Fei E Jiao Tang
Tonify the Lung Decoction with Asshide Gelatine
Lu Yin deficeincy that is mild
wheezing with blood streaked scanty sputum
Yang Yin Qing Fei Tang
Nourish Yin and Clear Lungs Decoction
Diptheria, white membrane in the throat, severe sore throat

Damp-heat toxin in the throat
Zeng Ye Tang
Increase the Fluids Decoction
Xuan Shen
Mai Men Dong
Sheng Di Huang

Yin deficiency post febrile disease
constipation, dry intestines

mild formula is no improvement use Zheng Yi Cheng Qi Tang
Wu Ling San
Five Ingredient Powder with Poria
Ze Xie, Fu Ling
Bai Zhu, Zhu Ling
Gui Zhi==> warms fire to transform H2O, unblock Yang, tonify the SP

1. Vomiting after drinking
2. Edema and heaviness of the entire body
3. throbbing below the umbilicus

Excess condition
Wu Pi San
Five Peel Powder
Sang Bai Pi
Shen Jiang Pi
Fu Ling Pi
Chen Pi
Da Fu Pi

Edema of the whole body limited to the skin, fullness, heavyness

Deficiency condition (LU)
Zhu Ling Tang
Polyporus Decoction
Zhu Ling
Fu Ling
Ze Xie
Hua Shi==>pain-urinary
E Jiao==> enrich Yin stop excess urination

Edema with hot painful urination,thirst desire to drink, insomnia
heat ling syndrome

Yin deficiency
Fang Ji Huang Qi Tang
Stephania and Astragulus Decoction
Wind-edema of the face

puffy face and eyes

Deficiency of Wei Qi
Ping Wei San
Calm the Stomach Powder
Cang Zhu
Huo Po
Chen Pi
Zhi Gan Cao

Damp-cold stagnating in the middle jiao

loss of taste, no appetite, heavy limbs,belching, vomiting, no fever or chills
Tongue: swollen thick white greasy coating
Pulse: moderate, slippery
Huo Xiang Zheng Qi San
Agastache Powder to Rectify the Qi
Seasonal formula to address
External wind-cold with internal dampness

Flu symptoms with alternating fever/chills, nausea, vomiting etc.

Tongue: white greasy coating
Pulse: Moderate soggy
San Ren Tang
Three Nut Decoction
What are the 3 nuts?
Bai Dou Kou
Xing Ren
Yi Yi Ren
+Huo Po, Ban Xia
Tong Cao, Dan Zhu Ye
Hua Shi

Seasonal formula to address
Early stage Damp-heat in the upper jiao

Yellow complexion, chills, afternoon fever, headache, heavy sensation, poor appetite
Tongue: white coating
Pulse: wiry, thin, soggy
Gan Lu Xiao Du Wan
Sweet Dew Special Pill To Eliminate Toxin
Seasonal formula for late summer

Damp-heat in the upper jiao more severe heat
Yin Chen Hao Tang
Artemisia Yinchenhao Decoction
Yin Chen Hao
Zhi ZI
Da Huang

Yang type jaundice, dark orange color

Yin Chen Hao Si Ni Tang is special for Yin type jaundice
Ba Zhen San
Eight Herb Powder for Rectification
Mu Tong, Hua Shi
Che Qian Zi, Qu Mai
Bian Xu, Zhi Zi
Zi Da Huang, Deng Xing Cao
Gan Cao

Excess condition

Acute hot bloody painfull urination d/t damp-heat in the lower jiao
Shao Yao Tang
Peony Decoction
Diarrhea with blood=pus

Damp-heat lodged in the intestine
Er Miao San
Two Marvel Powder
Damp-heat in the lower jiao and extremities

hot painful joints

Huang Bai
Cang Zhu

San Miao San (3 Marvel)
+ Niu Xi===>needle to the feet

Si Miao San (4 Marvel)
+ Niu Xi & Yi Yi Ren ==>atrophy with pain and numbness of the feet
Zhen Wu Tang
True Warrior
Fu Zi, Bai Zhu
Fu Ling, Sheng Jiang
Bai Shao

Edema d/t KD Yang deficiency (SP Yang)
Fluid retention, abdominal pain worse with cold, pitting edema, diarrhea, frequent urination, cold limbs
Shi Pi Yin
Bolster the Spleen Decoction
SP Yang deficiency with Yin type edema
more spleen signs, generalized edema, watery stools, heavy sensation, loss os appetite
Bei Xie Fen Qing Yin
Discorea Hypoglauca Decoction to Seperate the Clear
Cloudy urination that is painfull.

Bei Xie is special for treatment of cloudy (rice water) urine.
Qiang Huo Sheng Shi Tang
Notoptergyium Decoction to Overcome Dampness
Qiang Huo==> headache tai yang
Du Hou & Qiang Huo
Gao Ben==>focus upper&lower body
Fang Feng==>expel wind
Chuan Xiong==>move Qi
Man Jing Zi==>headache
Gan Cao

Occipital headache with heavyness upperback/shoulder pain and floating pulse
Du Huo Ji Sheng Tang
Angelica Pubescens and Sanjisheng Decoction
Lower body wind-cold-damp syndrome with LV &KD deficiency

fixed pain in the joints, low back pain with shortness of breath
Pulse: thin, weak, slow
Dan Gui Si Ni Tang
Tang Kuei Decoction for Frigid Extremities
Dan Gui, Shao yao
Gui Zhi, Xi Xin==internal/external cold
Zhi Gan Cao, Da Zao
Mu Tong==opens the channels

chronic cold extremities due to cold locked in the channels with blood deficiency
Pulse: submerged and thin
Li Zhong Wan
Regulate the Middle Pill
Gan Jiang
Ren Shen, Bai Zhu
Zhi Gan Cao

Deficeincy Cold in the middle jiao d/t SP Yang deficiency
watery diarrhea, cold limbs, no thirst, abdominal pain like pressure and warmth, nausea and vomiting
Wu Zhu Yu Tang
Evodia Decoction
Wu Zhu Yu
Shen Jiang
Ren Shen
Da Zao

Jue Yin Formula

Liver and Stomach disharmony

1. vomiting after eating
2. deficiency cold causing vertex headache, spitting fluids
3. diarrhea, cold hands and feet
Si Ni tang
Frigid Extremities Powder
Sheng Fu Zi
Gan Jiang
Zhi Gan Cao

Shao Yin Formula

KD Yang Colapse
Lassitude, cold extremities, sleep curled up, watery diarrhea, clod sweat, frequent urination

Tong Mai Si Ni Tang
Modification of formula by dosage==> 2x Gan Jiang
Shen Fu Tang
Ginseng and Prepared Aconite Decoction
Emergency formula

Ren Shen
Fu Zi

Sudden Yang collapse with sever deficiency of source qi
Cardiogenic shock, profuse cold sweat, hypotension
Pulse: minute
Si Jun Zi Tang
Four Gentlemen
Ren Shen, Bai Zhu
Fu Ling, Zhi Gan Cao

SP Qi tonic
loose stools, pallid complexion,weak limbs, low voice
Tongue: pale
Pulse: weak thin frail
Yi Gong San
Extraordinary Merit Powder
Si Jun Zi Tang
Ren Shen, Bai Zhu
Fu Ling, Zhi Gan Cao
+Chen Pi===>to move Qi

for use if there is bloating and distension in addition to general SP Qi deficiency signs
Liu Jun Zi Tang
Six Gentlemen Decoction
Si Jun Zi Tang +
Chen Pi and Ban Xia

Adresses local distension/phlegm
vomiting and cough with sticky white sputum

Xaing Sha Liu Jun Zi Tang
to the above add Sha Ren and Mu Xiang for more severe bloating and belching
Shen Ling Bai Zhu San
Ginseng, Poria, Atractylodis Macrocepahlia powder
Chronic diarrhea d/t longterm SP Qi deficiency
Tonify Earth to generate Metal

Dampness== the spleen makes it the lung store it, this damages the lung

TB

Jie Geng envoy to the Lung
Bu Zhong Yi Qi Tang
Tonify the middle to Augment the Qi Decoction
Haung Qi, Ran Shen
Bai Zhu, Zhi Gan Cao
Dang Gui, Chen Pi
Sheng Ma, Chai Hu===> raise Yang (prolapse)

Sp Qi Yang sinking
prolapse of the organs, chronic low-grade fever, spontaneous sweating worse with exertion
Sheng Mai San
Generate the Pulse Powder
Ren Shen
Mai Men Dong
Wu Wei Zi

generate fluids to preserve Yin, stop sweating, fatigue
LU Yin, chronic cough, thirst
HT Qi and Yin, palpitations, chest fullness, sweating
Summerheat
Si Wu Tang
Four Substance Decoction
Shu Di Huang
Bai Shao
Dang Gui
Chuan Xiong

Tonifies the blood and regulates the LV

liver blood deficeincy
dry nails, blurred vision, lusterless complexion
Pulse: thin,wiry or choppy
Tongue: pale

for use in any blood disorder, retention of lochia, calm the fetus, regulate the menses
Tao Hong Si Wu Tang
Four Substance Decoction with Safflower and Peach Pit
Shu Di Huang, Bai Shao
Dan Gui, Chuan Xiong (Si Wu Tang)+

Tao Ren, Hong Hau
-Bai Shao + Chi Shao

period of shortened cycle with dark purple sticky blood, abdominal pain and distension
Dang Gui Shao Yao San
Peony and Licorice Powder
Disharmony between the LV/SP
Continuous mild cramping and pain in the lower abdomen with edema.
Calm the fetus
Shao Yao Gan Cao Tang
Peony and Licorice Decoction
Shao Yao
Zhi Can Cao

Nourish Liver blood and Yin

Calf muscle cramping, SPAMS
Dang Gui Bu Xue Tang
Tangkue Decoction to Tonify Blood
Huang Qi
Dang Gui
***5:1*** ratio

Tonify Qi to generate Blood
post partum use: blood loss any type, low grade fever, chronic unhealing sores

Tongue: pale
Pulse: forceless/flooding
Gui Pi Tang
Restore the Spleen Decoction
Ren Shen, Hunag Qi
Bai Zhu, Fu Ling
Suan Zao Ren , Long Yan Rou
Mu Xiang, Zhi Gan Cao
Dang Gui, Zhi Yuan Zi

SP Qi and HT blood deficiency
chronic uterine bleeding, early period, copious pale blood,or long period scant flow
insomnia, forgetfulness, anxiety
Tongue: pale, thin white coating
Pulse: thin, frail
Zhi Gan Cao Tang
Honey Fried Licorice Decoction
Zhi Gan Cao, Ren Shen
Gui Zhi, Sheng Di Huang
Mai Men Dong, E Jiao
Sheng Jiang, Da Zao

Irregular pulse, knotted or intermittant
Fatigue
May also treat LU Yin deficient cough with scant sputum
Ba Zhen Tang
Eight Treasure Decoction
Ren Shen, Bai Zhu
Fu Ling, Zhi Gan Cao (Si Wu Tang)
+
Shu Di Huang, Bai Shao
Dan Gui, Chuan Xiong (Si Jun Zi Tang)

for use with any diease involving chronic blood loss that involve both Qi and blood deficiency
Shi Quan Da Bu Tang
All Inclusive Great Tonifying Decoction
Based on Ba Zhen Tang

Ba Zen Tang +
Rou Gui, Huang Qi===> warm the Yang

Qi and blood deficiency with cold limbs and aversion to cold
Ren Shen Yang Yin Tang
Ginseng Decoction to Nourish Nutrative Qi
Shi Quan Da Bu Tang +
Chen Pi, Wu Wei Zi
Yaun Zhi

Focus on HT blood deficiency
Shen Disorder/ calm the spirit
Tai Shan Dan Shi San
Powder that Gives Stabiltiy to Mount Tai
Variation of Ba Zhen Tang
focus on calm the fetus
threatened miscarriage due to blood and Qi deficiency

Xu Duan
Liu Wei Di Huang Wan
Rehmannia Six
Basic LV&KD Yin deficiency formula
Base for many other formulas

Shu Di Huang, Shan Zu Yu, Shan Yao== 3 tonify

Fu Ling, Mu Dan Pi, Ze Xie == 3 drain (heat)

Mild formula
Du Qi Wan
Capital Qi Pill
Liu Wei Di Huang Wan +
Wu We Zi

LV&KD Yin deficiency with LU Qi deficiency

chronic wheezing, SOB with exertion
Qi Ju Di Huang Wan
Lycium Friut and Chrysanthemum and Rehmmania Pill
Li Wei Di Huang Wan +
Gou Qi Zi & Bai Ju Hua

LV&KD Yin deficiency with vision impairment
Zhi Bai Di Huang Wan
Anemarhena, Phellodendron and Rehmannia Pill
Liu We Di Huang Wan +
Huang Bai & Zhi Mu

for LV&KD Yin deficiency with vigourous fire, more severe symptoms
Ba Xian Chang Shou Wan
Eight Immortal Pill for Longevity
Liu We Di Huang Wan +
Mai Men Dong & Wu Wei Zi

LU&KD Qi deficiency with wheezing, steaming bone
Stronger than Du Qi Wan
Bai We Di Hunag Wan
Eight Ingredient Pill with Rehmannia
Liu We Di Huang Wan +
Wu Wei Zi & Huang Qi

primarily focused to alleviate night sweats
Zuo Gui Wan
Restore the Left (Kidney)
Shu Di Huang, Shan Yao
Gou Qi Zi, Fu Ling
Shan Zhu Yu, Zhi Gan Cao

Purely tonify KD Yin,low back and knee pain, night sweats
Tongue:peeled
Pulse: thin rapid

not heat reducing herbs!
Zuo Gui Wan
Restore the Left (Kidney) Pill
Zou Gui Yin +
Wu Wei Zi & Tu Su Zi

the addition of KD Yang herbs will enhance the effect of the KD Yin treatment

Yin & Yang are mutually engendering, balancing, consuming
Da Bu Yin Wan
Great Tonify the Yin Pill
Shu Di Huang, Gui Ban==> Yin, marrow, weigh down, enrich water to contain fire
Huang Bai, Zhi Mu==>clear deficient heat

upward fire due to KD&LV Yin deficiency
steaming bone with tidal fever, heat and pain in the knees, constant hunger, coughing blood
Yi Guan Jian
Linking Decoction
Sheng Di Huang, Gou Qi Zi == nourish LV blood, soften LV, mother of KD

Sha Shen, Mai Men Dong== protect LU & ST from LV

Dang Gui, Chaun Lian Zi== move Qi and stop pain

LV & KD Yin deficiency with Qi stagnation, heat signs
hypochindriac pain/distension, acid regurg. dry mouth/throat
Qi Bao Mei Ran Dan
Seven Treasures Special Pill for Beautifull Whiskers
LV & KD Yin deficiency with concurrent blood deficiency leading to premature grey hair and hair loss, loose teeth
Er Zi Wan
Two Ultimate Pill
Nu Zhe Zi
Han Lian Cao

LV&KD Yin deficiency, premature grey hair

geat combination to nourish Yin without being sticky
Ji Gui Shen Qi Wan
Kidney Pill form the Golden Cabinet
Modified Liu We Di Huang Wan +
Fu Zi & Gui Zhi

Basic KD QI & Yang formula

Tonify Yin to generate Yang
Profuse clear urination. low back pain. cold, weak knees
Tongue: pale swollen
Pulse: submerged
You Gui Wan
Restore the Right (Kidney) Pill
Fu Zi, Rou Gui
Lu Jiao Jiao, Shu Di Huang
Shan Zhu Yu, Shan Yao
Gou Qi Zi, Tu Su Zi
Du Zhong, Dang Gui

Loss of Ming Men Fire
impotence/infertility
very cold limbs/edema
Er Xian Tang
Two Immortal Decoction
Xian Mao, Yin Yang Hua
Bai Ji Tian, Huang Bai
Zhi Mu, Dang Gui

Menopausal formula
Deficiency of KD Yin & Yang
Yue Ju Wan
Escape Restraint Pill
Cang Zhu==damp
Chuan Xiong==blood
Xiang Fu==Qi
Shan Zhi Zi==heat
Zhen Qu==food

6 types of constraint (5 create the 6th phlegm)
Ban Xia Huo Po Tang
Pinellia and Magnolia Bark Decoction
Ban Xia, Huo Po
Fu Ling, Sheng Jiang
Zi Su Ye

Plum Pit Qi
Qi & phlegm stagnating in the throat
Gua Lou Xie Bai Bai Jiu Tang
Trichosanthis Fruit, Chinese Chive and Wine Decoction
Gua Luo, Xie Bai
Bai Ju (white wine)

chest Bi with Qi stagnation
radiating chest pain, wheezing
Tongue: thick greasy coating
excess above/ deficiency below
Gua Luo Xie Bai Ban Xia Tang
Trichosanthis, Chinese Chive and Pinellia Decoction
severe chest pain unable to lie down
Jin Ling Zi San
Melia Toosendan Powder
Chuan Lian Zi
Yan Huo So

LV Qi stagnation with heat and blood stagnation
PAIN, menstrual/hernia, hypochondriac
Tongue: red, yellow coat
Pulse: wiry, rapid
Tian Tai Wu Yao San
Top Quality Lindera Powder
Hernia pain d/t stagnation of cold in the LV channel

Tongue: pale, white coating
Pulse: slow, wiry
Ju He Wan
Tangerine Seed Pill
Hernia d/t damp-cold
swelling and pain in scrotum
Nan Guan Jian
Warm the Liver Decoction
Hernia pain d/t LV&KD deficiency with Qi stagnation
pain sharp localized, aggravated by cold
Tongue: pale
Pulse: submerged,tight
Su Zi Jiang Qi Tang
Perilla Decoction to Send the Qi Downward
Su Zi, Ban Xia
Dan Gui, Gan Cao
Huo Po, Qian Hu
Rou Gui

Cold phlegm in the LU with KD Qi deficiency

Laboured inhalation, easy exhalation

copius watery sputum, low back/knee pain, frequent urination
Ding Chuan Tang
Arrest Wheezing Decoction
Bai Gao, Ma Huang
Su Zi, Gan Cao
Kuan Dong Hua, Xing Ren
San Bai Pi, Huang Qin
Ban Xia

LU Qi rebellion with external wind-cold and internal phlegm heat

cough thick yellow sputum, wheezing, fever/chills, aversion to cold
Tongue: red, yellow greasy coating
Pulse: rapid, rolling
So Mo Tang
Four Milled Herb Decoction
Ren Shen
Bing Lang
Chen Xiang
Wu Yao

5 milled- Chen Xiang + Mu Xiang, Zhi Shi

6 milled- Mu Xiang & Chen Xiang + Zhi Ke, Da Huang
Xuan Fu Dai Zhe Tang
Inula and Hematite decoction
Xuan Fu Hua, Dai Zhe Shi
Ban Xia, Sheng Jiang
Ren Shen, Zhi Gan Cao
Da Zao
St Qi rebellion d/t defciency cold in the stomach with phlegm stagnation

unrelenting hiccups, bleching, vomiting
Tongue: white slippery coating
Pulse: wiry deficient
Ju Pi Zhu Rhu Tang
Tangerine Seed and Bamboo Shavngs Decoction
Chen Pi, Zhu Ru
Ren Shen, Sheng Jiang
Gan Cao, Da Zao

ST Qi rebellion d/t stomach heat with phlegm stagnation
hiccup, nausea, vomiting, dry heaves
Tongue: red, tender
Pulse: rapid, deficient
Ding Xiang Shi Pi Tang
Clove and Persimon Calyx Decoction
hiccup d/t cold, chronic condition/ stomach deficiency
Yang Qi damage ST/SP
Tao He Chen Qi Tang
Peach Pit Decoction to Order Qi
Tao Ren, Hong Hua
Gui Zhi, Mang Xaio
Zhi Gan Cao

Tai Yang Fu syndrome
Blood stasis with heat in the UB
acute lower abdominal pain, dysmenorrhea, incontinence, irritability
Tongue:red/purple
Pulse: choppy
Xue Fu Zhu Yu Tang
Drive Out Stasis in the Mansion of Blood
Tao Ren, Hong Hua
Dang Gui, Chaun Xiong
Chi Shao, Sheng Di Huang == (Si Wu Tang)+

Chai Hu, Zhi Ke
Jie Geng, Gan Cao
Niu Xi ==== 5 Qi moving herbs

Blood stasis in the chest with constrained LV Qi

constant hiccup, headache, stabbing fixed pain, worse at night, heat obstructing the shen
Ton Qiao Huo Xue Tang
Unblock the Orifices and Invigorate the Blood Decoction
Blood stasis in the head, fixed sharp pain, dark complexion "brandy nose"
Ge Xia Zhu Yu Tang
Drive Out Stasis Below the Diaphragm
blood stasis with LV Qi stagnation
pain, cirrhosis of liver, gallbladder stones
Shao Fu Zhu Yu Tang
Drive Out Blood Stasis in the Lower Abdomen
Blood stasis in the lower abdomen, masses fibroids, dyesmenorrhea, irregular menses
Shen Tong Zhu Yu Tang
Drive Out Stasis From Painful Body
Bi Syndrome with pain in the whole body
Shi Xiao San
Sudden Smile Powder
Wu Ling Zi
Pu Huang

PAIN, d/t blood stasis in the abdomen and epigastrium
dysemnorrhea, post partum lochial retention, irregular menses
Dan Shen Yin
Salvia Decoction
Dan Shen
Tan Xiang
She Ren

Chest pain with blood stasis in the chest
angina
Bu Yang Huan Wu Tang
Tonify Yang to Restore Five (tenths) Decoction
Huang Qi 120g!
Dang Gui, Chaun Xiong
Chi Shao, Tao Ren
Hong Hua, Di Long

Sequella of wind-stroke d/t Blood Stasis and Yang Qi deficiency obstricting the channels

Contraindicated: heat signs, bleeding, hypertension
Gui Zhi Fu Ling Wan
Cinnamon Twig and Poria Pill
Gui Zhi, Fu Ling
Shao Yao, Mu Dan Pi
Tao Ren

MILDLY transforms blood stasis (masses)

1. Blood stagnation in the uterus, fibroids

2. stops persistent bleeding, dark blood during PREGNANCY
Sheng Hua Tang
Generation and Transformation Decoction
Dang Gui, Chuan Xiong
Tao Ren, Pao Jiang
Zhi Gan Cao

post partum retention of lochia with spotting
cold pain in the lower abdomen
Wen Jing Tang
Warm the Menses Decoction
Deficiency cold in the CHONG & REN with blood stasis (blood deficiency)

menses may be early or late, mild persistant uterine bleeding, dark clots, infertility, dry lips, lowgrade fever, warm soles and palms
Shi Hua San
Ten Partially Carred Substances
Da Ji, Xaio Ji
He Ye, Ce Bai Ye
Bai Mao Gen, Qian Cao Gen
Zhi Zi, Da Huang
Zong Lu Pi, Mu Dan Pi

Bleeding d/t blood heat
LV fire ==>ST
coughing blood, hemoptysis, hemataemisis of fresh red blood
Di Yu San
Sanguisorba Powder
steaming damp-heat causing bleeding hemorrhoids
Ke Xue Fang
Coughing Blood Formula
LV fire==>LU
Huai Hua San
Saphora Japonica Flower Powder
Rectal bleeding of bright/dark red blood d/t wind-heat or damp-heat injuring the intestines
Xaio Ji Yin Zi
Cephanopolis Decoction
bloody painful urination with kidney stones d/t static heat in the lower jiao

Ba Zheng San is for acute damp-heat in the lower jiao
Qing Jing Zhi Xue Tang
Cool the Menses to Stop Bleeding Decoction
Hot blood in the LV channel
heavy bleeding with abrupt onset
Bai Ye Tang
Biota Twig Decoction
Sp Qi is unable to govern the blood
Vomiting, nosebleed, pale complexion and tongue
Huang Tu Tang
Yellow Earth Decoction
SP Yang deficiency, unable to control the blood
cold-uterine bleeding, blood in the stool
blood will be pale red
Tongue:pale
Jiao Ai Tang
Ass Hide Gelatine and Mugwort Decoction
Ai Ye, E Jiao
+ (Si Wu Tang)
Sheng Di Huang, Dang gui
Shao Yao, Chuan Xiong
Gan Cao

Deficiecncy of Qi and blood
chronic uterine bleeding of pale blood, spotting during pregnancy, no clots

(Wen Jing Tang:clots and focus on regulation of menses)
Yu Ping Feng San
Jade Wind Screen Powder
Huang Qi, Bai Zhu
Fan Feng

LU Qi deficiency causing deficiency of Wei Qi
spontaneous sweating, easy to catch cold
Mu Li San
Oyster Shell Powder
Spontaneius sweating worse at night
Dan Gui Liu Huang Tang
Tangkue and Six Yellow Decoction
Dang Gui, Sheng Di Huang
Huang Lian, Shu Di Huang
Huang Qin
Huang Bai

Night sweats d/t empty fire
lowgrade fever, night sweats, dry mouth, constipation
Zen Ren Tang
True Mans Decoction to Nourish the Organs
KD/SP Yang deficiency

chronic unremitting diarrhea/dysentery
blood&pus in the stool, prolapse of rectum, abdominal pain that likes warmth and pressure
Tongue: pale
Pulse: slow thin
Shi Shen Wan
Four Miracle Pill
Bu Gu Zhi, Wu Zu Yu
Rou Dou Kou, Wi We Zi

warms the SP&KD to stop diarrhea

COCK'S CROW DIARRHEA

Tongue: pale
Pulse: submerged, slow
Jin Suo Gu Gin Wan
Metal Lock Pill to Stabilize Essence
Chronic spermatorrhea d/t KD QI deficiency
tinnitus, frequent urination, fatigue, weakness
San Paio Xiao San
Mantis Egg Case Powder
Regulates the HT&KD (Qi Deficiency)

1. frequent urination, cloudy urination, spermatorrhea, forgetfulness
2. childhood enuresis
Suo Qi Wan
Shut the Sluice Pill
Yi Zi Ren
Wu Yao
Shan Yao

KD Yang deficiency with cold in the lower jiao

profuse clear urination
Gu Chong Wan
Stabilize Gushing Decoction
Augments Qi to strengthen the SP
continuous bleeding, gushing/trickle, pale thin blood
Gu Jing Wan
Stabilize the Menses Decoction
Nourish Yin, clear heat, stop bleeding
continuousa bleeding, gushing/trickle, red blood with dark clots
Wan Dai Tang
End Discharge Decoction
Tonify the Sp, drain damp in the lower jiao

chronic leuckorrhea with profuse thin white or yellow discharge, NO SMELL
Tongue:pale puffy
Pulse: Soggy, moderate
Yi Huang Tang
Change the Yellow Decoction
longterm profuse yellow-white SMELLY vaginal discharge
Tian Wang Bu Xin Dan
Emperor of Heaven Pill to Tonify the Heart
Enriches Yin
Nourish blood
Tonify the heart
Calm the shen

Deficiecny conditon

Palpitations, anxiety, forgetfulness, insomnia, fatigue, constipation, tongue ulcers, can't concentrate
Suan Zao Ren Tang
Sour Ju Ju Be Decoction
Suan Zao Ren
Fu Ling, Zhi Mu
Chuan Xiong, Gan Cao

HT & LV blood deficiency
palpitations, dizziness, vertigo, insomnia, irritability, night sweats, more heat signs
Tongue: red, dry
Pulse: thin wiry
Bai Zi Ren Wan
Biota Seed to Nourish the Heart
Disharmony between the HT & KD
disorientation, severe palpitations, dream distrubed sleep

fewer heat signs tham Tain Wang Bu Xin Dan
Yet more Yin deficient signs
Huang Lian E Jiao Tang
Coptis and Ass Hide Gelatine Decoction
Huang Lian, E Jiao
Huang Qin, Shao Yao
Ji Zi Huang (egg yolk)

KD&HT disharmony
Shao Yin Heat syndrome
irritability with heat in the chest, tongue sores, severe agitation, can't lie down
may occur after febrile disease has depleted fluids and Yin
Gan Mai Da Zao Tang
Licorice, Wheatand Ju Jube Decotion
Gan Cao, Da Zao
Fu Xiao Mai

HT & SP Qi deficeincy

Zang Zao - restless organ syndrome
hysteria, uncontrolled crying, depression, ferquent yawning
Zhu Sha An Shen Wan
Cinnabar Pill to Calm the Spirit
Zhu Sha
Huang Lian, Dan Gui
Sheng Di Huang, Zhi Gan Cao

Sedate HT fire to calm the shen, Nourish Yin
panic attacks, anxiety and nightmares
Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang
Buleurum, Dragon Bone and Oyster Shell Decoction
Shao Yang==>Yang Ming with internal heat that disturbs the shen

may be caused by inappropriate treatment by purgatives in Shao Yang disorders

Heat lodges in the chest
Phlegm heat mists the HT, heavy sensation, chest fullness, palpitations
Xiao Feng San
Eliminate Wind Powder
Weepy itchy red skin lesion d/t wind-damp or damp-heat with internal damp-heat

wind herbs:Jing Jie, Fang Feng, Niu Bang Zi, Chan Tui

damp herbs: Cang Zhu, Ku Shen, Mu Tong

Clear heat herbs: Zhi Mu, Shi Gao

Cool blood/ Invig: Sheng Di Huang, Dan Gui, Hei Zi Ma

Toxicity: Gan Cao
Xao Huo Lo Dan
Minor Invigorate the Collaterals
Wind/Cold/Damp Bi syndrome with blood and phlegm in the channels
reduced Range of Motion
nunbness, paralysis, chronic pain, muscle and joint stiffness
Qian Zhe San
Lead to Symmetry Powder
Bai Fu Zi
Jiang Can
Quan Xie

Sudden Facial Paralysis
Zhen Gan Xi Feng Tang
Sedate the Liver and Extinguish Wind Decoction
LV & KD Yin Deficiency with LV Yang rising

EARLY wind-stroke, hemiplegia, dizziness, tinnitus

Focused on Yin deficiency
Ling Jiao Gou Teng Tang
Antelope Horn and Uncaria Decoction
Heat Excess in the LV channel with internal wind

high fever, spasms

tongue: dry red with thorny prickles
Pulse: wiry, rapid
Tian Ma Gou Teng Yin
Gastrodia and Uncaria Decocotion
Tian Ma, Gou Teng
Shi Ju Ming, Zhi Zi
Huang Qin, Yi Mu Cao
Chuan Niu Xi, Du Zhong
San Ji Sheng, Ye Jiao Teng
Fu Shen

Tonify the LV and KD to extinguish wind
Invigorate blood

EXCESS condition

Headache , hypertension, heat rushing to head, numbness, itching

Strong to clear excess heat
An Gong Niu Huang Wan
Calm the Palace Pill with Cattle Gallstone
Emergency
High fever, loss of conciousness, stiff tongue, cold extremities
Er Chen Tang
Two Cured Decoction
Ban Xia, Ju Hong
Fu Ling, Zhi Gan Cao

Damp-phlegm accumulation in the upper and middle jiao

cough with clear copious sputum easy to expectorate, nausea, vomiting, chest fullness

NO HEAT/COLD signs
Xiang Fu Xuan Fu Hua Tang
Cyperus and Inula Decoction
Tonify the SP and regulate the LV

hypochondriac pain, afternoon fever, no chills, may have a cough (LV==>LU)
Wen Dan Tang
Warm The Gallbladder Decoction
Ban Xia, ChenPi
Fu Ling, Gan Cao
Sheng Jiang (Er Chen Tang)+
Zhu Ru, Zhi Shi

ST&GB disharmony with phlegm heat
epilepsy, nausea, vomiting, agitation, insomnia, gnawing hunger
Qing Qi Hua Tan Wang
Clear the Qi and Transform Phlegm Pill
Contains
Dan Nan Xing
Xing Ren
Gua Luo Ren

Phlegm heat accumulates in the LU
cough with yellow sticky sputum difficult to expectorate, focal distension
Xiao Xian Xiong Tang
Minor Sinking Into the Chest Decoction
Focal Distension, painful on palpation, may have cough, yellow sticky sputum

Pulse: floating or rapid
Tongue: greasy yellow coating
Bei Mu Gua Luo San
Fritillaria and Trichosanthis Friut Powder
1. Phlegm stagnation and dryness invasion
2. phlegm heat consumes LU Yin

Moisten the LU and clear heat

cough very difficult to expectorate sputum
dry throat
Pulse: thin/strong
Tongue: red, dry scant coating
Xiao Luo Wan
Reduce Scrofula Pill
Xuan Shen, Mu Li
Bei Mu

Thyroid - LV&KD Yin Deficiency with formation of phlegm
Ling Gui Zhu Gan Wan
Poria, Cinnamon Twig, Atractylodis, Macrocephalia and Licorice Decoction
chest fullness, clear watery sputum, dizziness

Tongue: pale swollen
Pulse: slippery, wiy/soggy
Ling Gui Wu Wei Jiang Xin Tang
Poria, licorice, Schisandra, Ginger and Asarm Decoction
Cough with thin watery sputum
cold-phlegm

Gan Jiang, Xi Xin and Wu Wei Zi warm the LU and dispel cold without injuring the normal Qi!
San Zi Yang Qin Tang
3 Seed to Nourish the Parent Decotion
Bei Ji Zi
Lai Fu Zi
Zi Su ZI

Cough and phlegm in the LU with food stagnation, poor digestion with cough

often used for the elderly
Zhi Sou San
Stop Coughing Powder
Cough with itchy throat, slight chills and fever
Tongue:white coating
Pulse: floating moderate

NO COLD OR HEAT signs, no sweating

Jing Jie has a slight exterior resolving influence
Ban Xia Zhu Tian Ma Tang
Pinellia, Atractylodis, Macrocephalia and Gastrodia Decoction
LV wind with phlegm stagnation in the head

headache, dizziness, nause, heavy head, foggy brain
Ding Xian Wan
Arrest Siezure Pil
Epilepsy, scours phlegm opens the oifices
Bo He Wan
Preserve Harmony Pill
Shan Zu Yu, Shen Qu
Lai Fu Zi, Chen Pi
Ban Xia, Fu Ling
Lian Qiao==> clears heat

Focal distension, sour belching, occaisonal pain, acid regurgitaiton

NO HEAT OR COLD signs

food poisoning/overeating/drinking
Mu Xiang Bing Lan Wan
Aucklandia and Betel Nut Pill
Food stagnation with Qi and damp-heat stagnation

extended food stagnation===>heat in the middle jiao

dysentery/diarrhea with white mucus and blood, tenesmus

Deck Info

203

permalink