This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Chinese - Set 013

Terms

undefined, object
copy deck
sweetheart
qīn àide
baby, darling
bĒobèir
what type of ____?
shénme yàngde ____?
My God!
tiān a!
to meet
jiàn
China Merchant Bank
zhao shāng yíng háng
before the meal
fànqián
better and better
yùe lái yùe hĒo
newspaper
bào
dumpling
bāo
son
érzi
continue; go on to do something; and then
jiē zhe
letter (correspondence)
xìn
text message
xìn xī
to send
to receive
shōu
staff
yúangōng
to wish
xīwàng
forget it! (2)
wàng le ba! / sùan le, suan le!
blue
lán
green
lǜ
ear
Ä•r
nose
bízi
mouth
zuĭ
to draw
hùa
to draw a picture
hùa hua
hair
tóufa
face
liĒn
skinny
shòu
short
Ēi
Chinese language
hànyǚ
to make money (2)
zhèng qián, zhùan qián
if ____ then ____
rúgŭo ___ jiù ___
Thank God!
xié tiān xié dì!
to make love (2) (vulgar)
kào / gàn
neighbor
língjū
to undress
tūoyīfu
in front of the window
zai chuangde qian mian
fat
pàng
tall
gāo
to smile
xiào
big round eyes
dà yĒnjīng
bald
gūangtóu
teeth
yázhĭ
glasses
yĒnjìng
to wear
dài
I weigh 97 kg
wŏ zhòng 97 gōng jīn
I am 1.93 m tall
wŏ gāo 193
enough
gòu
address
dìzhĭ
to print (a document)
dĒyìng
metro station
dìtiĕ zhàn
black
hēi
earring
ĕrhúan
opposite word
fĒnyící
opposite
fĒn
meaning
word
ground

Deck Info

59