This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Chinese - Set 012

Terms

undefined, object
copy deck
to try
shì shi
temperature
wēndù
schedule
rìchéng
to make way
jìe gūang
dishes
caì
too much
taì dūo le
after the meal
fànhòu
friendly
yŏuhĒo
photo
xiàng pìanr
bar, pub
jiŭbā
to graduate
bìyè
university
dàxúe
with
gēn
to talk
tántan
PricewaterhouseCoopers
pŭ húa yŏng dào
to yawn
dĒhāha
to go bicycling
qì zìxíngchē
to use
yòng
animal
dòngwu
to express, to represent
dài biĒo
monkey
hóu
rat
shŭ
ox, bull
niú
tiger
rabbit
dragon
lóng
snake
shé
horse
sheep
yáng
chicken
pig
zhū
to write
xiĕ
language
yŭyán
population
rénkŏu
safe
ānqúan
to look
zhĒo (yí) zhĒo
25 years ago
25 nián (yí) qián de jīntīan
to marry
jiéhūn
wedding day
jiéhūn rì
to mind, to care
jièyì
argument
chĒojià
what happened?
hòu lái ma?
to break up
fēnshŏu
to divorce
líhūn

Deck Info

44