This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

2nd year kanji

Terms

undefined, object
copy deck
引
IN hi(ku) hi(ki) hi(ki)- -bi(ki) hi(keru)
U ha wa hane
雲
UN kumo -gumo
園
EN sono
EN ON too(i)
何
KA nani nan nani- nan-
科
KA
KA GE natsu
KA KE ie ya uchi
歌
KA uta uta(u)
ç”»
GA KAKU
回
KAI E mawa(ru) -mawa(ri) mawa(su) mawa(shi)
会
KAI E a(u) a(waseru)
KAI umi
KAI E
外
GAI GE soto hoka hazu(su) hazu(reru)
角
KAKU kado tsuno
GAKU RAKU tano(shii) tano(shimu)
KATSU
é–“
KAN KEN aida ma
GAN maru maru(i) maru(meru)
GAN iwa
é¡”
GAN kao
KI
記
KI shiru(su)
KI kae(ru) kae(su)
弓
KYUU yumi
牛
GYUU ushi
é­š
GYO uo sakana -zakana
KYOU KEI KIN
KYOU GOU tsuyo(i) tsuyo(maru) tsuyo(meru) shi(iru)
æ•™
KYOU oshi(eru) oso(waru)
è¿‘
KIN KON chika(i)
å…„
KEI KYOU ani
KEI GYOU kata -gata katachi
計
KEI haka(ru) haka(rau)
å…ƒ
GEN GAN moto
GEN GON i(u) koto
原
GEN hara
戸
KO to
KO furu(i) furu- -furu(su)
午
GO
後
GO KOU nochi ushi(ro) ushiro ato oku(reru)
語
GO kata(ru) kata(rau)
KOU KU
å…¬
KOU KU ooyake
KOU hiro(i) hiro(maru) hiro(meru) hiro(garu) hiro(geru)
KOU maji(waru) maji(eru) ma(jiru) ma(zaru) ma(zeru) -ka(u) ka(wasu)
å…‰
KOU hikari hika(ru)
KOU kanga(eru) kanga(e)
行
KOU GYOU AN i(ku) yu(ku) -yu(ki) -yuki -i(ki) -iki okona(u)
高
KOU taka(i) taka -daka taka(maru) taka(meru)
黄
KOU OU ki ko-
合
GOU au
KOKU tani
国
KOKU kuni
é»’
KOKU kuro kuro(i)
今
KON KIN ima
才
SAI
SAI hoso(i) hoso(ru) koma(ka) koma(kai)
作
SAKU SA tsuku(ru) tsuku(ri) -zuku(ri)
ç®—
SAN
SHI to(maru) -do(mari) to(meru) -to(meru) -do(me) ya(meru) ya(mu)
市
SHI ichi
矢
SHI ya
姉
SHI ane
SHI omo(u)
ç´™
SHI kami
JI tera
自
JI SHI mizuka(ra) ono(zukara)
時
JI toki -doki
SHITSU muro
SHA yashiro
JAKU yowa(i) yowa(ru) yowa(maru) yowa(meru)
首
SHU kubi
秋
SHUU aki
SHUU
春
SHUN haru
書
SHO ka(ku) -ga(ki) -gaki
å°‘
SHOU suku(nai) suko(shi)
JOU ba
色
SHOKU SHIKI iro
食
SHOKU JIKI ku(u) ku(rau) ta(beru)
SHIN kokoro -gokoro
æ–°
SHIN atara(shii) ara(ta) ara- nii-
SHIN oya oya- shita(shii)
図
ZU TO haka(ru)
æ•°
SUU SU kazu kazo(eru)
西
SEI SAI nishi
SEI SHOU koe kowa-
星
SEI SHOU hoshi -boshi
æ™´
SEI ha(reru) ha(re) ha(re)- -ba(re) ha(rasu)
切
SETSU SAI ki(ru) -ki(ru) ki(ri) -ki(ri) -gi(ri) ki(reru) -ki(reru) ki(re) -ki(re) -gi(re)
雪
SETSU yuki
船
SEN fune funa- -bune
ç·š
SEN
前
ZEN mae -mae
組
SO ku(mu) kumi -gumi
SOU hashi(ru)
多
TA oo(i)
TAI TA futo(i) futo(ru)
体
TAI TEI karada
DAI TAI
地
CHI JI
CHI ike
知
CHI shi(ru) shi(raseru) shi(reru)
茶
CHA SA
昼
CHUU hiru
é•·
CHOU naga(i)
CHOU tori
朝
CHOU asa
ç›´
CHOKU JIKI JIKA tada(chini) nao(su) -nao(su) nao(ru) nao(ki) su(gu)
通
TSUU TSU too(ru) too(ri) -too(ri) -doo(ri) too(su) too(shi) -doo(shi) kayo(u)
弟
TEI DAI DE otouto
店
TEN mise
点
TEN
é›»
DEN
刀
TOU katana
冬
TOU fuyu
TOU higashi
ç­”
TOU kotae
TOU ZUTO atama kashira -gashira
同
DOU ona(ji)
道
DOU TOU michi
DOKU TOKU TOU yo(mu) -yo(mi)
内
NAI DAI uchi
南
NAN NA minami
肉
NIKU
BA uma uma- ma
BAI u(ru) u(reru)
BAI ka(u)
BAKU mugi
半
HAN naka(ba)
番
BAN
父
FU chichi
FUU FU kaze kaza- -kaze
分
BUN FUN BU wa(keru) wa(ke) wa(kareru) wa(karu) wa(katsu)
聞
BUN MON ki(ku) ki(koeru)
BEI MAI kome yone
HO BU FU aru(ku) ayu(mu)
BO haha
æ–¹
HOU kata -kata -gata -nata
北
HOKU kita
毎
MAI -goto(ni)
MAI imouto
万
MAN BAN
明
MEI MYOU a(kari) aka(rui) aka(rumu) aka(ramu) aki(raka) a(keru) -a(ke) a(ku) a(kuru) a(kasu)
MEI na(ku) na(ru) na(rasu)
毛
MOU ke
é–€
MON kado
夜
YA yo yoru
野
YA no no-
友
YUU tomo
用
YOU mochi(iru)
曜
YOU
RAI ku(ru) kita(ru) kita(su)
里
RI sato
理
RI
WA hana(su) hanashi

Deck Info

159