This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

1st year Kanji

Terms

undefined, object
copy deck
ICHI ITSU hito- hito(tsu)
二
NI futa futa(tsu)
三
SAN mi mi(tsu) mit(tsu)
å››
SHI yo yo(tsu) yot(tsu) yon
五
GO itsu itsu(tsu)
å…­
ROKU mu mu(tsu) mut(tsu) mui
SHICHI nana nana(tsu) nano
å…«
HACHI ya ya(tsu) yat(tsu) you
JUU JIT- too to
JUU JIT- too to
百
HYAKU
SEN chi
æ—¥
NICHI JITSU hi -bi -ka
月
GETSU GATSU tsuki
KA hi -bi ho-
SUI mizu mizu-
木
BOKU MOKU ki ko-
金
KIN KON kane kana- -gane
土
DO TO tsuchi
上
JOU SHOU ue -ue uwa- kami a(geru) a(garu) a(gari) nobo(ru) nobo(ri) nobo(seru) nobo(su)
下
KA GE shita shimo moto sa(geru) sa(garu) kuda(ru) kada(ri) kuda(su) -kuda(su) kuda(saru) o(rosu) o(riru)
U YUU migi
SA hidari
DAI TAI oo- oo(kii) oo(ini)
CHUU naka
SHOU chii(sai) ko- o-
å…¥
NYUU i(ru) -i(ru) -i(ri) i(reru) -i(re) hai(ru)
出
SHUTSU SUI de(ru) -de da(su) -da(su)
ç”·
DAN NAN otoko
JO NYO NYOU onna me
SHI SU ko -ko -(k)ko
JIN NIN hito -ri -to
KOU KU kuchi
ç›®
MOKU BOKU me -me ma-
手
SHU ZU te te- -te ta-
JI mimi
SOKU ashi ta(riru) ta(ru) ta(su)
白
HAKU BYAKU shiro shira- shiro(i)
SEKI SHAKU aka aka(i) aka(ramu) aka(rameru)
青
SEI SHOU ao ao(i)
GAKU mana(bu)
KOU
å…ˆ
SEN saki ma(zu)
生
SEI SHOU i(kiru) i(kasu) i(keru) u(mareru) u(mare) umare u(mu) o(u) ha(eru) ha(yasu) ki nama
NEN toshi
SAN yama
SEN kawa
花
KA hana
雨
U ame ama- -same
ç”°
DEN ta
石
SEKI SHAKU KOKU ishi
kai
æž—
RIN hayashi
SHIN mori
見
KEN mi(ru) mi(eru) mi(seru)
ç«‹
RITSU RYUU ta(tsu) tate- -da(te)㬬-da(teru)
休
KYUU yasu(mu)
TEN ame ama-
æ°—
KI KE
本
HON moto
犬
KEN inu inu-
虫
CHUU mushi
草
SOU kusa kusa- -gusa
車
SHA kuruma
MEI MYOU na -na
SEI SHOU tada(shii) tada(su) masa masa(ni)
音
ON -NON IN oto ne
æ—©
SOU SA- haya(i) haya(maru) haya(meru) sa-
王
OU
村
SON mura
町
CHOU machi
CHIKU take
KUU sora a(ku) a(ki) a(keru) kara muna(shii)
SHI ito
å­—
JI aza
夕
SEKI yuu
玉
GYOKU tama tama- -dama
æ–‡
BUN MON fumi
力
RYOKU RIKI chikara
円
EN maru(i) maru

Deck Info

80

permalink