This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Chinese - Set 007

Terms

undefined, object
copy deck
turn left
xiàng zuŏ
turn right
xiàng yòu
USA
Mĕiguó
very
hĕn
where
nĒlǐ
who
shéi
why?
wèishénme
wine
jiŭ
wrong, bad
cuò
yes
duì
yesterday
zuótiān
you (formal)
nín
your
nĭ de
you're welcome
bú kèqi
a married couple
fūfù liĒng
argument
chĒojià
art
yìshù
balcony
yángtái
bathroom
yúshi
business card
míngpiàn
chair
dèngzi
chef
chúshī
Chinese food
Zhōnggoúcài
Chinese music
Zhōnggoúyinyùe
Chinese songs
Zhōnggoúgē
company, firm
gōngsi
countryside
xiāngxià
dictionary
zìdiĒn
event, happening, incident
shìr
from
cóng
goose
é
great
liĒo bù qĭ
how is?
xúede
hungry
è
if
rúgŭo
in any case
qiānwàn
interesting
yŏuyìsi
many friends
hĕndōu péngyŏu
older sister's husband
jĭefū
or
háishí
painting
hùa
please be happy to receive
xiào nà
Prime Minister
zŏnglĭ
rent
zhūjīn
river
jiāng
soybean
doùzi
square meters
píng fāng mĭ
tall
gāo

Deck Info

48