This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Chinese - Set 001

Terms

undefined, object
copy deck
(how to say the time)
# diăn # fēn
a short while
yíxià
after
hòu (after the verb)
almost
chàbudūo
already
yĭjīng
always
zŏngshì
April
sì yuè
as soon as
yī⬦jiù⬦
as soon as I drink, I fall sleep
yī hè jiŭ, jiù shuìjiáo
August
bā yuè
autumn
qiūtiān
date
December
shíèr yuè
dinner
wĒncān
evening, night
wĒnshang
everyday
mĕitiān
February
èr yuè
free time
kòngr
Friday
xīngqīwŭ
hours
xiĒoshí
January
yī yuè
July
qī yuè
June
liù yuè
March
sān yuè
May
wŭ yuè
minutes
fēnzhōng
Monday
xīngqīyī
month
yuè
next week
xià ge xīngqī
noon
zhōngwŭ
November
shíyī yuè
now
xiànzài
October
shí yuè
often
chángchang
quarter (one or three quarters past the hour)
yí kè
Saturday
xīngqīliù
September
jiŭ yuè
sometimes
yŏushí hōu
soon
bujiŭ
summer
xiàtiān
sunrise
rìchū
sunset
rìluò
Thursday
xīngqīsì
Tuesday
xīngqīèr
vacation
jiàqī
Wednesday
xīngqīsān
week
xīngqī
winter
dōngtiān
year
nián

Deck Info

49