This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Mandarin July 2006 - 6

Terms

undefined, object
copy deck
chopsticks
kuàizi
slow
màn
a little
shÇŽo
knife
dāozi
fork
chāzi
spoon
sháozi
knife and fork
dāochā
add sugar
fáng táng
add milk
jiā niúnái
add (liquid)
jiā (eg. shuǐ)
spread butter
tú niúyóu
bread
miànbāo
fruit
shuǐguǒ
greasy
yóu
rice
mǐfàn
thirsty
kÄ›
hungry
è
speak more (e.g. mandarin)
duō shuō
minute
fēnzhōng
late
wÇŽn
early
zÇŽo
how long
duō jiǔ
how many
duō shǎo
how tall
duō gāo
how old
duō dà
how heavy
duō zhòng
heavy
zhòng
light (weight)
qīng
young
niánqīng
sports
yùndòng
busy
māng
lazy
lÇŽn
i use chopsticks well
wǒ yòng kuàizi yòngde hǎo
i drive my car fast
wǒ kāi qíchē kāide kuài

Deck Info

34

permalink