This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Mandarin July 2006 - 3

Terms

undefined, object
copy deck
Bali
Bali dÇŽo
soon
hěn kwài……le
club
jù lè bù
bunch of flowers
yī shù huā
begin studying
shàngkè
finish studying
xiàkè
start work
shàngbān
finish work
xiàbān
leave
líkái
take off
qǐfēi
arrive
dào
say again
zāi shuō yīcì
old
jiù
new
xīn
peak
shān dǐng
road
dào
garden
huāyuán
go back / return
huíjiā
calendar
rìlì
year
nián
2006
èr ling ling liù nián
twelve months
shí èr ge yuè
december
shí èr yuè
week
xīngqī
day
tiān
sunday
xīngqī tiān
until
dào
july 13th
qī yuè shí sān hào
what date
jǐ yuè jǐ hào
what day
xīngī jǐ
which year
na yī nián
get married
jiéhūn
news
xīnwén
this year
jīnnián
last year
qùnián
next year
míngnián
last month
shàng ge yuè
next month
xià ge yuè
this month
zhè gè yuè
already
yǐ jíng ⬦.. le
not yet
hai méi yǒu
hope
xīwàng
wish
xǐhuān

Deck Info

43