This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Mandarin July 2006 - 2

Terms

undefined, object
copy deck
bicycle
zìxíngchē
same
geng⬦. yíyàng
cheap
piányí
grandson (son’s)
sūnzi
grandson (daughter’s)
wàisúnzi
photo
zháopiān
passport
hùzhào
all
dōu
standing
zhàngzhe
all (not)
dōu bù shi (e.g. women dōu bu shì Meiguoren)
(not) all
bù dōu shi (e.g. women bù dōu shì Meiguoren)
some
yīxiē
some of (them)
yÇ’ude
picture
huà
1,000
yi qiān
10,000
yi wàn
100,000
shí wàn
1,000,000
yi bǎi wàn
clock
zhōng
watch
shÇ’ubiÇŽo
¼ hour
yī kè
½ hour
bàn
¾ hour
sān kè
6.30 am
zǎoshang liù diǎn bàn
9.45 pm
wǎnshang jiǔ diǎn sān kè
Mid-levels
bàn shān
hill
shān
live
zhùzái
breakfast
zǎofàn
lunch
zhōngfàn
dinner
wǎnfàn
early morning
zÇŽoshang
morning
shàngwǔ
noon
zhōngwǔ
afternoon
xiàwǔ
evening
wÇŽnshang
television
diànshì
sleep
shuìjiào
shower
xǐzǎo
get up
qǐchuáng
bed
chuáng
wash hands
xǐshǒu
maid (also worker)
gōngrén
wash clothes
xǐyīfu

Deck Info

44

permalink