This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Mandarin Sept 2002 - 2

Terms

undefined, object
copy deck
street
a pair of trousers
kùzi
skirt
qúnzi
road junction
lùkǒu
crossroads
shízì lùkǒu
traffic lights
hóng lù dēng
which direction?
nǎ yi biān
turn left
wàng zuǒ zhǔan
turn right
wàng yǒu zhǔan
straight
zhí
go straight
yi zhí zǒu
how do you get to...
zěnme zǒu
how do you write...
zěnme xiě
how do you say...
zěnme shūo
first, second, third
dì yi, dì er, dì san
xxx ing
xxxzhe or zai xxx
close / near
jìn
far
yǔan
around
fùjìn
pass(by)
jìngùo
right side
yòu biān
left side
zǔo biān
economics
jīngjì
stop(car)
tíng chē
go forward
wǎng qián zǒu
say in Mandarin
yòng Pǔtōnghùa zěnme shūo
this
zhèr gè
name
míngzi
what age
ji suì
at age 16
shi liu suì
foreigner
wàigúorén
outside
wàimiàn
hair
tóufa
holding
názhe
hold

Deck Info

35

permalink