This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Mandarin Vocabulary - 1

Terms

undefined, object
copy deck
one
yi
two
er
three
san
four
si
five
wu
six
liu
seven
qi
eight
ba
nine
jiu
ten
shi
eleven
shi yi
fifteen
shi wu
twenty
er shi
fifty
wu shi
seventy eight
qi shi ba
one hundred
yi bai
one thousand
yi qian
ten thousand
yi wan
red
hongse
blue
lanse
yellow
huangse
green
luse
brown
cafese
grey
huise
black
haise
white
baise
I / me
wo
you (sing.)
ni
he /she / him /her /it
ta
we /us
women
you (pl.)
nimen
they / them
tamen
my
wode
our
womende
yours (sing.)
nide
yours (pl.)
nimende
his / hers /its
tade
theirs
tamende
and
he
if
ruguo
or
haishi
because
yinwei
but
danshi
before
yi qian
after
yi hou
already
yi jing .... le
not yet
hai mei you
while
de shi hou
sometimes
you shi hou
why
weishenme
everytime
meici
on top of
shangmian
in front of
qianmian
behind
houmian
beneath
xiamian
beside / next
pangbian
inside
limian
between
zhongjian

Deck Info

58

permalink