This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

first year kanji

Terms

undefined, object
copy deck
ICHI, ITSU, hito(tsu)

-one
二
NI, futa(tsu)

-two
三
SAN, mit(tsu)

-three
JIN, NIN, hito

-person
æ—¥
NICHI, JITSU, hi

-day, sun

[-ka suffix for counting days]
å››
SHI, yot(tsu), yo(tsu), yo-, yon-

-four
五
GO, itsu(tsu), itsu-

-five
å…­
ROKU, mut(tsu), mu(tsu)

-six
SHICHI, nana(tsu), nana-

-seven
å…«
HACHI, HATSU, yat(tsu), ya(tsu)

-eight
KYU, KU, kokono(tsu), kokono-

Deck Info

11

permalink