This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

30 nouns 1

Terms

undefined, object
copy deck
health
ukuphila (to be healthy) 8
death
ukufa (to be dead) 8
light (n)
ukukhanya (to shine) 8
food / eating
ukudla (to eat) 8
face
ubuso 7
pain
ubuhlungu 7
beauty
ubuhle 7
night
ubusuku 7
evil
ububi 7
winter
ubusika 7
beer
utshwala 7
grass
utshani 7
laziness
ubuvila 7
school
isikole izikole 4
bread
isinkwa izinkwa 4
time
isikhathi izikhathi 4
fruit
isithelo izithelo 4
lamp
isibane izibane 4
lesson
isifundo izifundo 4
hen
isikhukhukazi izikhukhukazi 4
jug
ujeke ojeke 1a
beans
ubhontshisi obhontshisi 1a
potato
izambane amazambane 3
pumpkin
ithanga amathanga 3
lion
ibhubesi amabhubesi 3
egg
iqanda amaqanda 3
sun
ilanga amalanga 3
town
idolobha amadolobha 3
work
umsebenzi imisebenzi 2
tree medicine
umuthi imithi 2

Deck Info

30

permalink