This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

cpod B10 elementary (pinyin hints)

Terms

undefined, object
copy deck
昨天
yesterday
zuó tiān
见过
saw / met
jiàn guò
è®°å¾—
to remember
jì dé
是不是
is or isn’t
shì bú shì
以前的
before
yǐ qián de
我小的时候
When I was young
wǒ xiǎo de shí hòu
好咏
it seems
hǎo xiàng
先生
Mr.
xiān sheng
男朋友
boyfriend
nán péng yǒu
没见过
never met
méi jiànguò
我不记得
I don't remember
Wǒ bú jìdé
不是
no
Bú shì
你记得他吗?
do you remember him?
Nǐ jì dé tā ma?
好朋友
good friend
hǎo péngyǒu
你不记得吗?
don't you remember?
Nǐ bú jìdé ma?

Deck Info

15

permalink