This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Random Chinese Stuff without English

Terms

undefined, object
copy deck
单太太
shàn tài tai
贝谷
bèi gǔ
面包房
miàn bāo fang
单恩
shàn ēn
真
zhēn
哪
nÇŽ
哪儿
nÇŽ r
é‚£
è¿™
zhè
这儿
zhè r
那儿
nà r
王府井大街
wáng fǔ jǐng dà jiē
东方新天地
dōng fāng xīn tiān dì
东城区
dōng chéng qū
东长安1号
dōng cháng ān jiē 1 háo
哪里
nÇŽ li
那里
nà li
这里
zhè li
那个
nà ge, nèi ge
这个
zhè ge, zhèi ge

Deck Info

20

permalink