This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Chinese Ch. 25

Terms

undefined, object
copy deck
wan3
late
ting2
stop, come to a stop
qian2bian1
front
he2
river
you2 yong3
to swim
zhun3bei4
to prepare
diao4
to fish (w/ hook and bait)
yu2
fish
tang1
soup
wei4
measure word for ...?
kuai4
fast/quick
na3 li
it is nothing
man4
slow
jiao4lian4
coach, trainer
bu2cuo4
correct, right, not bad, pretty good
mian4bao1
bread
huo3tui3
ham
yi4dianr3
a little, a bit
nai3lao4
cheese
zai4
again, once more, a second time
kuang4quan2shui3
mineral water
qing1chu
clear, distinct
liu2li4
fluent
zheng3qi2
tidy
cai4
dish
jiao3zi
Chinese dumpling
ji1dan4
chicken egg
niu2nai3
(cow's) milk
bi3jiao4
comparatively, to compare
tiao2
measure word for "river"
on top of
shang4 bian1
below
xia4 bian1
behind
hou4 bian1
front
qian2 bian1
north
bei3
south
nan2
west
xi1
east
dong1
Please wait a moment
Qing3 deng3yideng
While she sang, I listened
Ta1 chang4 ge1 de shi2hou, wo3 zai4 ting1.
Cookies will get more expensive next year.
Ming2 nian2 bing3 gan1 geng4 gui4 le.
Have you read today's newspaper?
Ni3 kan4 le jin1tian1 de bao4 zhi3 ma?
He swims fast!
Ta1 you2 de hen3 kuai4!
I eat a lot :O
Wo3 chi1 de hen3 duo1.
You come really [late / early]
Ni3 lai2 de hen3 [wan3 / zao3]
*Respond*
Ni3 chang1 de zen3me yang4?
*Inquire*
Wo3 chang1 de hen3 hao3.
*Respond*
Ta1 zuo4 fan4 zuo4 de hao3 bu hao3?
*Inquire*
Ta1 zuo4 fan4 zuo4 de hen3 hao3.
*Respond*
Ni3 qi3 chuang2 qi3 de hen3 zao3 ma?
*Inquire*
Wo3 qi3 de hen3 wan3.
*Respond*
Ni3 de wo4 shi4 li3bian1 you3 shen2me?
*Inquire*
Wo3 de wo4 shi4 you3 ... (dian4 shi4, chuang2, etc)
*Respond*
Ni3 zhao3 wo3 zuo4 shen2me?
*Inquire*
Wo3...wo3...wo3 xiang3 kan4 ni3. :<

Deck Info

50