This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

mandarin 2

Terms

undefined, object
copy deck
particle
a
a modal particle
ba1
eight
ba
a modal particle
ba4ba
father
bai3
a hundred
ban4
half
ban4zhi2
part-time
bang1zhu4
help
Bei3jing1
the capital city
ben3
measure word
bian4hua1
change
bi4xu1
must
bu4
no; not
bu4cuo4
not bad
bu4yong4xie4
you are welcome
can1guan1
visit
can1jia1
attend
ce4yan4
test
cha2
check; look up
cha4
short of
chao1ji2shi4chang3
supermarket
chang2chang2
often
Chang2cheng2
the Great Wall
chen4shan1
shirt
Chen2 Xiao3ying1
a person's name
cheng2gong1
success
chang2xu4yuan2
programmer
chun1tian1
spring (season)
ci2
word
ci2dian3
dictionary
da3
play
da4
big; great
da4yue1
about
dao4
arrive; reach; go to
dan4shi4
but
de
a modal particle
deng3
wait
di4san1
third
dian3
o'clock
dian4nao3
computer
dian4shi4
television
di4tu2
map
di4yi1ci4
first time
dong1xi1
things
dou1
all
dui4le
correct
dui4bu4qi3
sorry; excuse me
duo3shao3
how many; how much
duo1mei2ti3
multimedia
fang1bian4
convenient
fei2chang2
very
fen1
minute
fu4jin4
nearby
fu4xi2
revise
gang1
just
gang1bi3
fountain pen
gao4su4
tell
gan3dao4
feel
ge4
a measure word
guai4bude
no wonder
gui4xing4
what's your surname
Guo2ji4wang3luo4
Internet
gong1gong4qi4che1
bus
gong1zuo4
job
gong1ju4
tool; equipment
gong1ke4
classwork
guan1zhao4
concern; care
guo4
a structural particl
hai2
still; in addition
Han4yu3
Chinese language
Han4zi
Chinese characters
hao3
good, OK
hao3yun4
good luck
hao4
date
he2
and
hen3
very
hen3duo1
a lot; many
huan1ying2
welcome
huan4
change
hui4
can
jia1
home; family
jia1ye4
homepage
jiao4
be called, call
jian4
a measure word
jie2mu4
program; item
jie3jie
older sister
ji4jie2
season
jie4shao4
introduce; introducti
ji3hao4
what date
ji3dian1
what time
jin1nian2
this year
ji4zhe3
journalist
jin1tian1
today
jiu3
nine
jiu3yue4
September
jiu4
then
kai1fa1
develop
kai1shi3
start
kan4
see
kao3shi4
exam
ke3yi3
can; may
ke4
quarter (15 minutes)
kong4er
free time; spare time
kou3
measure word
kuai4
quick; quickly; fast
lai2
come
lao2shi1
teacher
le
a modal partical
Li3 Da4zhong1
a person's name
Liu2
a surname
liu4
six
liu4yue4
June
lu3you2
travel
ma
an interrogative
ma1ma
mother
mang2
busy
mei2guan1xi1
doesn't matter
mei2you3
don't have; no
mei2wen4ti2
no problem
mei3tian1
everyday
men2
a measure word
men2kou3
entrance; doorway
ming2tian1
tomorrow
na3
which
na4
that
nai3nai
grandmother
nan2
hard; difficult
na3er
where
neng2
can; be able to
ni3
you
ni3hao3
hello
ni3ne
how about you?
nin2
you (polite form)
nu3li4
try hard
peng2you3
friend
ping1pang4qiu2
table tennis
qi1
seven
qi2
ride
qing3wen4
May I ask
qiu1tian1
autumn
qu4
go
ren2
person
ren4shi4
recognise
ren4zhen1
serious
rong2yi4
easy
ru2guo3
if
ruan3jian4
software
san1
three
shang1dian4
shop
shang4
attend
shang4che1
go on the bus
Shang4hai3
a city of China
shang4wu3
morning
shang4yue4
last month
shen2me
what
shi2
ten
shi2pin3
food
shi2yi1
eleven
shi2hou4
(the duration of) tim
shi4
try
shi4de
yes
shi4er
business
shi4yi1shi4
have a try
shou1yin1ji1
radio
shu1
book
shu1dian4
bookshop
shuang1
a measure word; pair
shui2
who
shuo1
say; speak
si4
four
suo3yi3
so; therefore
ta1
she; her
tai2
channel
tai4
too
tai4hao3le
very good
tian1qi4
weather
tao3lun4
discuss; discussion
tao4
a measure word
tong1zhi1
inform
tong2xue2
classmate
tu2shu1guan3
library
tui4xiu1
retire
wan2cheng2
finish
wan3shang4
evening; night
Wang2 Yu4lan2
a person's name
wei4shen2me
why
wen4ti2
question; problem
wo3
I, me
wo3men2
we, us
wu3
five
xi1wang4
hope
xi3huan1
like, be fond of
xia4
next
xia4wu3
afternoon
xia4yu3
rain
xian1
first
xian4zai4
now
xiang3
think
xiao3yu3
light rain
xie4xie4
thank; thanks
xin1
new
xin1wen2
news
xin4xi1
information
xing1fen4
excited
xing1qi1
week
xing1qisi4
Thursday
xing1qi1wu3
Friday
xing1qiyi1
Monday
xing4
be surnamed, surname
xue2sheng1
student
xue2xi2
learn, study
xue2xiao4
school
yao4
will; be going to
yao4shi4
if
Ye2ye
grandfather
ye3
also, too
ye3xu3
perhaps; maybe
yi1
one
yi1ding4
certainly
yi3qian2
before
yi1sheng1
doctor
yi1xia4er
a little while
yi1xie1
some
yi3
already
yi1......jiu4
once.....then
yi1qi3
together
Ying1wen2
English
yong4
use
yong4chu4
use; good
you2xi4
games
you3
have, has
you3qu4
interesting
you3shi2hou4
sometimes
you3yi4si1
interesting
you3yong4
useful
yu4bao4
forecast
yue4
month

Deck Info

238

permalink