This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

New Practical Chinese reader - Lesson 16 - part II

Terms

undefined, object
copy deck
阅览室
yuèlǎnshì
杂志
zázhì
问答
wèndá
房间
fángjiān
国籍
guójí
目录
mùlù
年龄
niánlíng
广东
Guǎngdōng
謁人
lǎorén
开始
kāishǐ
孩子
háizi
热闹
rènao
é•¿
cha2ng
考试
ka3oshi4
不错
bu2cuo4
翻译
fa1nyi4
æ–°
xi1n
课本
ke4be3n
出
chu1
还
hua2n
过期
guo4qi1
罚款
fa2kua3n
罚
fa2
电脑
dia4nna3o
查
cha2
新实用汉语课本
xi1n shi2yo4ng ha4nyu3 ke4be3n

Deck Info

26

permalink